Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tidlig høyeffektiv behandling ved multippel sklerose

Indikatoren viser andelen av de som blir diagnostisert med attakkpreget MS, og som startet med ett av de anbefalte høyeffektive medikamentene som sin første behandling etter diagnosen.

Resultater

I 2022 ble det registrert 404 nydiagnostiserte i Norsk MS-register og biobank med attakkvis MS som starter sykdomsmodulerende behandling. Av disse var det 371 som hadde startet høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling ved tidspunkt for beregning av indikatoren.

Resultater på landsbasis viser at andelen av nydiagnostiserte som startet med høyeffektivt sykdomsmodulerende behandling som sin første MS-behandling etter diagnosen, var på 95,9 prosent i 2022. Grensen for meget god måloppnåelse er satt til 70 prosent.

Variasjonen mellom helseregionene (RHF) og mellom de ulike helseforetakene som har vært observert de senere år er redusert. I 2022 varierer andelen fra 88% til 100% mellom helseforetakene.  I helseregionene hadde Helse Vest RHF den høyeste andelen med 97.0 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 93,6 prosent. Andelene i Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge var henholdsvis 96,3 og 93,9 prosent.

Resultater for helseforetak med dekningsgrad under 60 prosent av nydiagnostiserte pasienter publiseres ikke. For 2022 gjelder det for følgende helseforetak:

  • Helse Nord-Trøndelag HF
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Sykehuset i Østfold HF

 

Forbehold ved indikatoren

Usikkerhet i anslagene for andeler i de ulike HFene vil påvirkes av forsinket og manglene registrering av nydiagnostiserte med tilhørende data om behandlingsstart. De fleste HF har høy dekningsgrad for nydiagnostiserte i 2021. For HF med lav dekningsgrad (under 60%) er det ikke oppgitt andel for denne indikatoren. For HF med lavt forventet antall nydiagnostiserte, vil det være betydelig usikkerhet både i anslagene av dekningsgraden og for andelen av de nydiagnostiserte som mottar høyeffektiv startbehandling.

Enkeltpasienter inkluderes ved HF ut fra pasientens bostedskommune eller bydel. Det er altså de geografiske områdene som HFene har ansvar for å betjene, som er avgjørende for hvor pasientene inkluderes, og ikke nødvendigvis hvilket HF som behandler pasienten. Grunnen til at indikatoren er beregnet på denne måten, er at det vil synliggjøre HFenes "sørge for"-ansvar. Det forekommer at pasienter følges og behandles ved et annet HF enn det de tilhører ut fra bosted, men omfanget av dette anses å være så lite at det ikke vil påvirke andelene i merkbar grad.

Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose ble revidert i 2022. I denne revisjonen er det for første gang angitt forventninger om hvor raskt behandling ved MS bør igangsettes etter at diagnosen er stilt. I de fleste tilfeller bør behandling starte innen tre uker (21 dager) etter diagnose. I 2021 var dette ikke angitt i retningslinjen. Indikatoren inngår også som resultatindikator i Norsk MS-register og biobank. Her er meget god måloppnåelse for indikatoren angitt til 30 dager fra diagnose til oppstart behandling. Fra 2022 vil MS-registerets kriterier for måloppnåelse samsvare med nasjonal kvalitetsindikator. Den nasjonale kvalitetsindikatoren vil først fra 14/9-2022 måle etterlevelse av Nasjonale faglige retningslinjer. Indikatoren vil uavhengig av dette kunne benyttes til å evaluere forskjeller mellom helseforetak og –regioner.

 

Om indikatoren

I Norge får rundt 500 personer MS-diagnosen årlig, og mange er under 30 år ved utbruddet av sykdommen. Dette er en kronisk sykdom som påvirker pasientene livet ut. Tidlig behandling og god oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet vil kunne ha en vesentlig betydning for utviklingen av sykdommen.  Det er en sterk anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose at pasienter med nydiagnostisert MS bør starte med høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling som sin første behandling etter diagnose.

Tidlig oppstart med høyeffektiv behandling gir bedre effekt på kort og lang sikt, sammenliknet med oppstart med annen sykdomsmodulerende behandling. Dette er vist i kliniske behandlingsstudier hvor høyeffektiv behandling er sammenliknet med annen behandling, og i MS-registerstudier hvor effekt av tidlig oppstart med høyeffektiv behandling er sammenlignet med annen behandling. MS-registerstudier har også vist at tidligere bytte til høyeffektiv behandling fra annen behandling, gir bedre sykdomskontroll enn ved bytte senere i sykdomsforløpet.

Resultater fra Norsk MS-register og biobank har i perioden 2018-2021 vist stor variasjon mellom HFene i andelen nydiagnostiserte MS-pasienter som begynner med høyeffektiv behandling som sin første sykdomsmodulerende behandling. Dette skyldes sannsynligvis ulik medisinsk praksis i HFene.

 

Først publisert: 28.11.2022 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no