Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Metode og prosess

Utgangspunktet for denne reviderte utgave var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, MR-undersøkelser (magnetisk resonanstomografi) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av MS-pasienter.

Mål

Målet med retningslinjen er at personer med symptomer som kan gi mistanke om MS får tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-¬ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for alle pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene.

Målgruppe

Målgruppen for retningslinjen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av MS, samt relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende.

Avgrensninger

Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av MS hos voksne og praktisk informasjon om bruk av aktuelle legemidler.

Retningslinjen omfatter ikke:

 • forekomst
 • prognose
 • behandling av barn (kun kort omtale)
 • symptombehandling
 • rehabilitering

For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS), Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.

Arbeidsgruppe

 • Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)
 • Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest
 • Anton Giæver, Den norske legeforening
 • Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,
 • Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening
 • Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge
 • Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest
 • Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge
 • Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge
 • Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge
 • Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge
 • Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst

Deltagernes habilitet er vurdert, og det er kartlagt mulige interessekonflikter. Helsedirektoratet har ikke funnet grunn til å trekke deltagernes habilitet i tvil i forbindelse med arbeidet.

Graviditet og amming og legemidler

Bakgrunnsdokumentasjon og tabeller til kapitlet Familieplanlegging, graviditet og amming og legemidler er utarbeidet av Gro C. Havnen og Elisabet Nordmo, RELIS Sør-Øst og RELIS Nord-Norge; Solveig Holmsen, Nasjonal kompetansetjeneste for amming; Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo og Olav Spigset, St. Olavs hospital, i samarbeid med deler av arbeidsgruppen.

Håndtering av kunnskap

Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) Autolog stamcelletransplantasjon og 2) Legemidler til bruk ved multippel sklerose. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen.

Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst.

Retningslinjen har vært på høring hos relevante aktører.

Sist faglig oppdatert: 30. mai 2017