Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0–5 år

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: 24. mai 2019

Høringsinnspill

Høringsfristen var 20. februar 2019. Høringen er nå stengt for innspill. 

Høringsbrev

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn. Anbefalingene vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og må ses i sammenheng med denne.

Sosial- og helsedirektoratet utga i 2006 Nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-1235). Etter en sondering med sentrale aktører på fagområdene syn, hørsel og språk slo Helsedirektoratet i 2014 fast at alle delene (syn, hørsel og språk) skulle revideres.

I juli 2018 ble et utkast til anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn i helsestasjonene og hos fastleger sendt på intern høring i Helsedirektoratet. Anbefalingene skal integreres med anbefalingene som tidligere er utarbeidet for basisprogrammet for helsestasjonene. Dokumentet som nå sendes på høring består av to anbefalinger med informasjon om praktisk gjennomføring og begrunnelse for tiltakene på de ulike faste konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet frem til 4-årskonsultasjonen. På 4-årskonsultasjonen anbefales det fortsatt å gjennomføre lekeaudiometri, og tilrådet gjennomføring av denne er beskrevet i egen anbefaling.

Materialet som nå sendes på høring gir grunnlag for screening. Ved mistanke om nedsatt hørsel hos et barn henvises det til undersøkelse av hørsel i spesialisthelsetjenesten ved høresentral eller hos avtalespesialist.

Materialet er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe der gruppeleder er øre-nese-halsspesialist. Helsesøster og helsestasjonslege har også inngått i gruppen sammen med audiograf, audiopedagog, audiofysiker og nevropsykolog.

Arbeidet med revisjon er forankret i avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Høringsutkast

Høringsutkast: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0–5 år (PDF)

Høringsinstanser 

 • Hørselshemmedes landsforbund
 • Norges døveforbund
 • Den norske legeforening
 • Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi
 • Norsk barnelegeforening
 • Allmennlegeforeningen
 • Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforening
 • Norsk audiopedagogisk forening
 • Norsk audiografforbund
 • Landets fylkesmenn
 • Landets kommuner

Først publisert: 05.03.2019