Bekreftelse på gjennomført del 1 og trygderefusjon

Revidert forskrift 11. juni 2019

Bekreftelse på gjennomført del 1

Det utstedes ikke egen bekreftelse til LIS på gjennomført del 1. Helsedirektoratet arbeider for at fullførte læringsmål i del 1 skal kunne vises digitalt i Helsepersonellregisteret. Dette vil imidlertid ta litt tid. Har du behov for å dokumentere at du har gjennomført del 1, kan dette inntil videre gjøres ved å fremlegge:

For å kunne utbetale trygderefusjon trenger HELFO en bekreftelse på at alle læringsmål i del 1 er godkjent. Inntil registrering i Helsepersonellregisteret er på plass vil Helsedirektoratet sende lister til HELFO med navn på LIS som har fått godkjent alle læringsmål i del 1. Listen hentes ut fra kompetanseportalen/Dossier, det er derfor viktig at alle læringsmålene er godkjent digitalt i portalen.

Trygderefusjon og kompetansekrav til leger

Trygderefusjon

Som hovedregel må følgende krav være oppfylt for at en lege skal ha rett til trygderefusjon:

 • Legen må ha fastlegeavtale (eventuelt avtale om vikariat for fastlege) med kommunen.
 • Legen må ha gjennomført turnus eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (LIS1).
 • Kravene i kompetanseforskriften må være oppfylt.

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Kompetanseforskriften) sier at lege som skal tiltre stilling med rett til trygderefusjon som hovedregel må oppfylle ett av de følgende kravene: 

 • Være spesialist i allmennmedisin
 • Være godkjent allmennlege/allmennpraktiserende lege
 • Være under spesialisering (LIS)

Kommunen har ansvar for at legen oppfyller vilkårene i kompetanseforskriften. Du kan lese mer om dokumentasjonskrav på HELFO sine nettsider.

Det finnes to unntak fra overstående regler:

Vikariat som fastlege og legevaktslege

Kravet om å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 gjelder ikke:

 • lege som tiltrer et fastlegevikariat av inntil ett års varighet. En lege kan arbeide i flere vikariater. Vikariatene kan imidlertid til sammen ikke overskride ett år. Etter ett års vikariat(er) må læringsmålene for LIS 1 være oppnådd for å ha rett på trygderefusjon.
 • lege som tiltrer vikariat ved legevakt av inntil to måneders varighet. Lege kan ha ett eller flere vikariater men kun i to måneder per kalenderår. Dette gjelder:
  • lege som har grunnutdanning og yrkeserfaring fra et EU/EØS-land. Yrkeserfaringen må gi tilsvarende erfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste/kommune som norsk turnus eller LIS 1.
  • lege som har grunnutdanning utenfor EU/EØS og som har fått autorisasjon i Norge på bakgrunn av minst tre års yrkeserfaring fra et annet EU/EØS-land jf. EØS-forskriftens §23. Yrkeserfaringen må gi tilsvarende erfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste/kommune som norsk turnus eller LIS 1.

Du kan lese mer om dette unntaket i forskrift om rett til trygderefusjon for leger mv.  

Overgangsregler for leger utdannet i andre EU/EØS-land

Det stilles ikke krav til gjennomført norsk turnus eller oppnådde læringsmål i spesialistutdanningens del 1 for autoriserte leger utdannet i en annet EU/EØS-land dersom disse har påstartet sin spesialiseringen før 1. mars 2019.  

For å anses som å ha startet spesialisering må legen tidligere ha arbeidet i, fått tilbud om, inngått avtale om eller ha startet i stilling som er tellende til spesialisering etter de gamle reglene for spesialistutdanning.

Det vil si følgende stillinger:

 • For allmennmedisin: fastlege, sykehjemslege, lege ved KAD/ØDH
 • For sykehus: Lege i spesialisering (LIS)

Stillingen må i tillegg oppfylle følgende krav:

 • Minst 50% stilling
 • Varighet på minst 3 sammenhengende måneder
 • Stillingen må være i Norge

Leger som faller innunder dette unntaket vil ha rett på trygderefusjon, også dersom de bytter stilling eller spesialitet på et senere tidspunkt.

Først publisert: 03.04.2019 Sist endret: 21.06.2019