Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bekreftelse på gjennomført del 1 og trygderefusjon

Revidert forskrift 11. juni 2019

Dokumentasjon av del 1 i Helsepersonellregisteret (HPR)

Når LIS har fått alle læringsmål i del 1 godkjent i kompetanseportalen, vil dette bli registrert i HPR.

Registreringen er kun en bekreftelse på at læringsmålene er oppnådd, og innebærer ingen vurdering av tjenestetid. Den er derfor ingen formell godkjenning av del 1. Vurdering av tjenestetid vil første skje når LIS søker om spesialistgodkjenning.

For å dokumentere fullført del 1, for eksempel overfor en potensiell arbeidsgiver, gjøres det ved å legge frem:

Trygderefusjon og kompetansekrav til leger

Trygderefusjon

Som hovedregel må følgende krav være oppfylt for at en lege skal ha rett til trygderefusjon:

 • Legen må ha fastlegeavtale (eventuelt avtale om vikariat for fastlege) med kommunen.
 • Legen må ha gjennomført turnus eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (LIS1).
 • Kravene i kompetanseforskriften må være oppfylt.

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Kompetanseforskriften) sier at lege som skal tiltre stilling med rett til trygderefusjon som hovedregel må oppfylle ett av de følgende kravene: 

 • Være spesialist i allmennmedisin
 • Være godkjent allmennlege/allmennpraktiserende lege
 • Være under spesialisering (LIS)

Kommunen har ansvar for at legen oppfyller vilkårene i kompetanseforskriften. Du kan lese mer om dokumentasjonskrav på HELFO sine nettsider.

Det finnes to unntak fra overstående regler:

Vikariat som fastlege og legevaktslege

Kravet om å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 gjelder ikke:

 • lege som tiltrer et fastlegevikariat av inntil ett års varighet. En lege kan arbeide i flere vikariater. Vikariatene kan imidlertid til sammen ikke overskride ett år. Etter ett års vikariat(er) må læringsmålene for LIS 1 være oppnådd for å ha rett på trygderefusjon.
 • lege som tiltrer vikariat ved legevakt av inntil to måneders varighet. Lege kan ha ett eller flere vikariater men kun i to måneder per kalenderår. Dette gjelder:
  • lege som har grunnutdanning og yrkeserfaring fra et EU/EØS-land. Yrkeserfaringen må gi tilsvarende erfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste/kommune som norsk turnus eller LIS 1.
  • lege som har grunnutdanning utenfor EU/EØS og som har fått autorisasjon i Norge på bakgrunn av minst tre års yrkeserfaring fra et annet EU/EØS-land jf. EØS-forskriftens §23. Yrkeserfaringen må gi tilsvarende erfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste/kommune som norsk turnus eller LIS 1.

Du kan lese mer om dette unntaket i forskrift om rett til trygderefusjon for leger mv.  

Som en følge av covid-19 situasjonen er det foretatt en endring i kompetanseforskriften § 4 bokstav a). Endringen innebærer at tilsetting i og forlengelse av vikariater til sammen kan vare i mer enn ett år, så lenge vikariatet ikke varer lenger enn til 1. mars 2022. For mer informasjon om tiltak i forbindelse med covid-19 se under kapittel 16 i veilederen Koronavirus - beslutninger og anbefalinger.

Overgangsregler for leger utdannet i andre EU/EØS-land

Det stilles ikke krav til dokumentasjon av norsk turnus eller oppnådde læringsmål i spesialistutdanningens del 1 for autoriserte leger utdannet i et annet EU/EØS-land, dersom disse har påbegynt sin spesialisering før 1. mars 2019.  

For å anses som å ha startet spesialisering må legen tidligere ha arbeidet i, fått tilbud om, inngått avtale om eller ha startet i stilling som er tellende til spesialisering etter de gamle reglene for spesialistutdanning.

Det vil si følgende stillinger:

 • For allmennmedisin: fastlege, sykehjemslege, lege ved KAD/ØDH
 • For sykehus: Lege i spesialisering (LIS)

Stillingen må i tillegg oppfylle følgende krav:

 • Minst 50% stilling
 • Varighet på minst 3 sammenhengende måneder
 • Stillingen må være i Norge

Leger som faller innunder dette unntaket vil ha rett på trygderefusjon, også dersom de bytter stilling eller spesialitet på et senere tidspunkt.

Først publisert: 03.04.2019 Sist faglig oppdatert: 06.01.2021 Se tidligere versjoner