Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Alle yrkesgrupper – Storbritannia

Ny godkjenningsordning fra 01.12.2023 for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia.

Du har rett til yrkesgodkjenning dersom du har yrkeskvalifikasjoner (grunnutdanning) fra Storbritannia innenfor samme yrke som du søker om godkjenning for i Norge. 

Du må ha bestått språkprøve på B2-nivå for å ha rett til autorisasjon etter etter forskrift om godkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia. Kravet til språkprøve gjelder ikke hvis du kan dokumentere ferdigheter i norsk, svensk eller dansk som svarer til B2-nivå eller høyere. 

Overgangsordning

Da Storbritannia gikk ut av EU, ble det vedtatt en overgangsordning som trådte i kraft 01.01.2021. Dette ble gjort for å ivareta søkere som hadde forventing om å få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. 

Overgangsordningen gjelder fortsatt, og den innebærer at personer som var under utdanning i Storbritannia per 31.12.2019, skal ut 2029 kunne søke om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter EØS-regelverket (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). I tillegg er det fra 01.12.2023 vedtatt endringer i overgangsordningen slik at også søkere som har oppnådd yrkeskvalifikasjoner i Storbritannia før 01.01.2021 skal vurderes etter forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits.

Dersom du er omfattet av denne overgangsordningen, vil søknaden din bli vurdert etter EØS-regelverket. Det betyr blant annet at det ikke stilles språkkrav. 

Du må legge ved disse dokumentene når du søker

 1. Diplom/vitnemål
 2. Karakterutskrift /emneoversikt
 3. Detaljert oversikt i form av fagplan som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og lengden på utdanningen.

  a) Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål for de enkelte fag og omfanget skal oppgis ECTS eller antall timer for hvert fag. Det må også framgå antall praksisperioder/kliniske praksisstudier som viser hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena (undervisningsform) og evalueringsresultater.

  b) Praksis skal oppgis i antall uker/timer eller ECTS innen hvert praksisfelt/avdeling og områder/institusjoner du har hatt praksis ved må fremkomme. De må også fremkomme hvilken form praksisen ble gjennomført i (ferdighetstrening, observasjon, pasientrettet praksis eller pasientsimulering).

  c) Fagplanen må være utstedt av utdanningssted og gjeldende for de årene utdanningen er tatt. Fagplanen skal også ha kontaktinformasjon til utdanningsstedet.
   
 4. Litteratur- og pensumliste
  Oversikt over litteratur og pensum i utdanningen, og eventuelle digitale læringsressurser med kildehenvisning. Oversikten må være utstedt av lærestedet og være gjeldende for de årene utdanningen er tatt.
   
 5. Språkkrav
  Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

  Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:
 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Eventuell tilleggsdokumentasjon

 1. Bekreftelse på bestått statseksamen dersom dette er et krav i utdanningslandet ditt.
 2. Du bør legge ved autorisasjon (godkjenning som viser at du har rett til å utøve yrket) fra utdanningslandet og/eller et annet land.
 3. Det samme gjelder dokumentasjon i form av attest som viser til relevant arbeidserfaring etter avsluttet utdanning. Attesten må inneholde opplysninger om type stilling og arbeid. Videre må attesten:
  - Være utstedt på dokument med arbeidsstedets brevhode og/eller stempel 
  - Være signert av leder ved arbeidsted, for eksempel avdelingsleder. Leders navn og stilling må være maskinskrevet i tillegg til signatur. 
  - Inneholde arbeidsstedets kontaktinformasjon

Slik må dokumentene dine være

 • Alle dokumenter må være skannet kopi av originaldokumentet i PDF-format. Dersom originaldokumentene er i farge, må de skannede kopiene som vedlegges søknaden også være i farge. Bilder av dokumenter godkjennes ikke.
 • Hvis et originaldokument har flere sider, må alle skannede sider samles i ett dokument, i riktig rekkefølge 
 • Rotér alle sider riktig vei
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av autorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Du søker i Altinn

NB! Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer må bruke alternativ innlogging i Altinn

Du må i søknaden legge ved en skannet kopi av pass eller europeisk ID-kort.
Fornavn og etternavn i søknadsskjemaet må samsvare med pass/ID-kort og skrives i samme rekkefølge.

Brukerveiledning Altinn – Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Gebyr betaler du sammen med søknaden

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-.

Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad.

Saksbehandlingstid er 3 måneder

Saksbehandlingstiden blir forlenget hvis søknaden mangler nødvendig dokumentasjon.

Først publisert: 01.12.2023 Siste faglige endring: 29.05.2024 Se tidligere versjoner