Regelverk

I Norge har vi 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk, herunder misbruk av yrkestittel, er straffbart og vil bli politianmeldt.

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen?

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Lisens kan søkes av:

  • Helsepersonell over 80 år. Denne må fornyes årlig.
  • Leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
  • Leger som skal avtjene LIS1 tjeneste i Norge uten autorisasjon. Gjelder kun de med utdanning gjennomført utenfor Norge som mottok tilbud om studieplass i 2012 eller tidligere.

Multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning

Norge har inngått to multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Disse er:

  • Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for veterinærer.
  • Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF for EØS.

Se også: Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden (norden.org)

De mest relevante og sentrale rettskildene for våre avgjørelser

Forvaltningsloven gjelder for vår saksbehandling. Saksbehandlingen følger også offentleglova, personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arkivloven.

Først publisert: 08.10.2015 Sist faglig oppdatert: 13.05.2019