Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon til EØS-søkere som ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet

Personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land kan søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Endringen kommer som følge av EFTA-domstolens rådgivende uttalelser i sakene E-3/20 og E-4/20 om at yrkeskvalifikasjonene skal vurderes etter artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen når direktivet ikke gir rett til godkjenning. Disse reglene krever en vurdering av alle søkerens kvalifikasjoner opp mot kunnskap og kvalifikasjoner som kreves for å oppnå autorisasjon for det aktuelle yrket i Norge.

Vilkårene for å få autorisasjon

Søkere fra EØS som ikke har rett til godkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, vil bli vurdert etter helsepersonelloven § 48 a første ledd bokstav c om jevngod utdanning eller bokstav d om nødvendig kyndighet. I vurderingene skal både helsefaglige studier, tilleggsutdanning og yrkeserfaring tas med. Disse kvalifikasjonene vurderes individuelt opp mot det som kreves for det aktuelle yrket i Norge. For å ha krav på autorisasjon, må søkers kvalifikasjoner alltid minst tilsvare slike kvalifikasjoner som kreves for tilgang til det aktuelle yrket i Norge, i samsvar med EFTA-domstolens uttalelse.

For å få en slik individuell vurdering må søkeren ha fullført en helsefaglig utdanning, og dette må dokumenteres med diplom, eksamenspapirer eller annet kvalifikasjonsbevis på oppnådd grad. Det er imidlertid ikke krav om at søkeren har rett til full yrkesutøvelse i utdanningslandet, så lenge de oppnådde yrkeskvalifikasjonene tilfredsstiller kravene i bokstav c eller d.

Ettersom søknadene vurderes individuelt, kan Helsedirektoratet på forhånd ikke si noe om utfallet av de konkrete vurderingene.

Det er ikke lenger et krav om å ha rett til full yrkesutøvelse i utdanningslandet.

Autorisasjonen er bare gyldig i Norge

Autorisasjon på dette grunnlaget vil bare være gyldig i Norge. Søkerne vil ikke ha automatisk rett til godkjenning i andre EØS-land. For å få godkjenning må man søke i hvert enkelt land etter artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen.

Nyhet publisert 01.07.2021

Endret autorisasjonspraksis for søkere som har helsefaglig utdanning fra EØS-land

Først publisert: 23.05.2023 Siste faglige endring: 23.05.2023 Se tidligere versjoner