Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endret autorisasjonspraksis for søkere som har helsefaglig utdanning fra EØS-land

Bilde med elever i klasserom.

Foto: Mostphotos

Først publisert: 01.07.2021 Sist faglig oppdatert: 06.07.2021

Personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land kan nå søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det som er nytt er at også søkere som ikke har fulle yrkesrettigheter i utdanningslandet kan få autorisasjon.

Endringen er en følge av EFTA-domstolens uttalelser

Endringen kommer som følge av EFTA-domstolens rådgivende uttalelser i sakene E-3/20 og E-4/20 om at yrkeskvalifikasjonene skal vurderes etter artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen når direktivet ikke gir rett til godkjenning. Disse reglene krever en vurdering av alle søkerens kvalifikasjoner opp mot kunnskap og kvalifikasjoner som kreves for å oppnå autorisasjon for det aktuelle yrket i Norge.

 

Vilkårene for å få autorisasjon

Søkere fra EØS som ikke har rett til godkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, vil bli vurdert etter helsepersonelloven § 48 a første ledd bokstav c om jevngod utdanning eller bokstav d om nødvendig kyndighet. I vurderingene skal både helsefaglige studier, tilleggsutdanning og yrkeserfaring tas med. Disse kvalifikasjonene vurderes individuelt opp mot det som kreves for det aktuelle yrket i Norge. For å ha krav på autorisasjon, må søkers kvalifikasjoner alltid minst tilsvare slike kvalifikasjoner som kreves for tilgang til det aktuelle yrket i Norge, i samsvar med EFTA-domstolens uttalelse.

For å få en slik individuell vurdering må søkeren ha fullført en helsefaglig utdanning, og dette må dokumenteres med diplom, eksamenspapirer eller annet kvalifikasjonsbevis på oppnådd grad. Det er imidlertid ikke krav om at søkeren har rett til full yrkesutøvelse i utdanningslandet, så lenge de oppnådde yrkeskvalifikasjonene tilfredsstiller kravene i bokstav c eller d.

Ettersom søknadene vurderes individuelt, kan Helsedirektoratet på forhånd ikke si noe om utfallet av de konkrete vurderingene.

Det er ikke lenger et krav om å ha rett til full yrkesutøvelse i utdanningslandet.

 

Autorisasjonen er bare gyldig i Norge

Autorisasjon på dette grunnlaget vil bare være gyldig i Norge. Søkerne vil ikke ha automatisk rett til godkjenning i andre EØS-land. For å få godkjenning må man søke i hvert enkelt land etter artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen.

 

Uklart hvordan det kan påvirke læringsmål i LIS

Det er foreløpig uavklart om og i tilfelle hvordan endringen vil påvirke Helsedirektoratets behandling av søknader fra leger som ber om bekreftelse på at ett eller flere læringsmål i første del av spesialistutdanningen er oppnådd ved utdanning eller praksis gjennomført i et annet land , jf. spesialistforskriften § 32 andre ledd Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) - Lovdata. Nærmere informasjon vil bli lagt ut så snart dette er avklart.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold