Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innmeldingsliste for utdanningssteder og fylkeskommuner

Informasjon til læresteder og fylkeskommuner om hvordan registrere innmeldingsliste i Altinn.

Alle universiteter, høyskoler, videregående skoler og fylkeskommuner som uteksaminerer studenter og elever i fag som krever autorisasjon bør registrerer innmeldingslister via Altinn, når studenter og elever har fullført og bestått utdanningen, inkludert praksis, og er klare til å få utstedt vitnemål.

Med innmeldingsliste vil kandidaten kunne få sin autorisasjon i løpet av få minutter etter at listene er levert. Dersom utdanningsstedet ikke leverer liste, må eleven selv sende en individuell autorisasjonssøknad, og saksbehandlingstiden er inntil 8 uker.

Fylkeskommuner kan sende inn liste over kandidater som er ferdige i praksis og har fått utstedt fagbrev.

Elever/studenter ved utdanningssteder som benytter innmeldingslister, skal ikke sende egen søknad om autorisasjon.

Innmelding av studenter for utstedelse av studentlisens i henhold til Covid-19 forskriften § 17 a

Det er fastsatt ny forskriftsbestemmelse i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) om lisens til helsefaglige studenter slik at disse i arbeidet med Covid-19 skal kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor helsefaglig opplæring, jf. § 17 a.

Studentene skal meldes inn til lisens via innmeldingslisten av hver utdanningsinstitusjon. Det vises her til Helsedirektoratets brev av 3.4.2020 (20/10929 dok.1)

Studentlisensen er gebyrfri og utdanningsinstitusjonen må få samtykke av studentene før de meldes inn til lisens. 

Lisensperioden settes fra innmeldingsdato til 2 måneder etter forventet uteksamineringsdato. 

Helsedirektoratet kan trekke tilbake lisenser gitt etter dette kapitlet når det ikke lenger er behov for personellet i arbeidet mot Covid-19. 

Registrering av innmeldingsliste i Altinn

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal registrere kandidatene i Altinn. Det er ingen begrensning for hvor ofte det kan sendes inn lister, men det er svært viktig at samme person ikke føres opp på liste mer enn en gang for samme utdanning. Unntak er de som får studentlisens før autorisasjon

Se også:

Etter at skjema er sendt inn i Altinn, vil den videre prosessen være helt automatisk. Det vil bare gå til manuell behandling dersom det fins forhold som er til hinder for autorisasjon.

Informer studentene/elevene

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunene informerer sine studenter og praksiselever om at de sender lister til Helsedirektoratet og om tidspunkt for når innmeldingslisten blir sendt.

Studentene og praksiselevene må få vite at

  • De ikke skal søke om autorisasjon selv.
  • De må gi samtykke til at det søkes autorisasjon på deres vegne.
  • De må logge seg inn på www.altinn.no og sjekke sin "profil" for korrekt telefonnummer og e-post. På denne måten vil de få varsel når de mottar brev i Altinn.
  • De må betale et gebyr på NOK 1.665,-. via Altinn for å  få autorisasjon.
  • De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge inn og betale.
  • De får ikke purring fra Altinn hvis de ikke betaler.
  • Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er inntil 8 uker fra de sender søknad.
  • De får ikke beskjed om vedtak fra Altinn, de må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og ev. ta utskrift derfra.

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner de også sitt HPR-nummer.

Først publisert: 18.02.2019 Sist faglig oppdatert: 05.05.2021 Se tidligere versjoner