Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Jordmødre i helsetjenestene

I dette kapitlet vil vi oppsummere hvordan utviklingen har vært når det gjelder sysselsatte jordmødre og årsverk for jordmødre i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Den siste tilgjengelige SSB-statistikken er pr. 2020. SSB har sammenlignbar statistikk tilbake til 2015, og vi har valgt å begrense statistikken til denne perioden. Årsverksstatistikken tar utgangspunkt i avtalte årsverk. Merk at statistikken tar utgangspunkt i utdanning, og at dette kan innebære at en person med jordmorutdanning er registrert som jordmor uavhengig av om vedkommende jobber i en jordmorstilling.

Figur 4 viser at det i perioden 2015 til 2020 har vært en økning på 97 sysselsatte jordmødre (+3,7 prosent) og 163 årsverk ekskl. lange fravær (+8,2 prosent) totalt i kommune- og spesialisthelsetjenestene. Som figurene viser, kan veksten tilskrives styrkingen av jordmortjenester i kommunene. Vi vil se nærmere på tallene for henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i kapittel 3.1 og 3.2.

Antall sysselsatte jordmødre (venstre) og avtalte jordmorårsverk (høyre). 2015-2020.
Figur 4. Antall sysselsatte jordmødre (venstre) og avtalte jordmorårsverk (høyre). 2015-2020.

Kilde: SSB, tabell 09549 (årsverk i sykehus og øvrige somatiske institusjoner) og statistikk bestilt til rapportering i forbindelse med Kompetanseløft 2025 (kommunehelsetjenesten). Kommunehelsetjenesten inkluderer helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt KOSTRA-funksjonene "annet forebyggende arbeid" og "diagnose, behandling og (re-)habilitering". Årsverk ekskl. lange fravær. 

3.1. Jordmødre i spesialisthelsetjenesten

3.2. Jordmødre i kommunene

3.3. Jordmødre i og utenfor helse- og sosialtjenestene

3.4. Jordmødrenes stillingsandeler

3.5. Turnover for jordmødre

3.6. Jordmødrenes aldersfordeling

3.7. Sykefravær blant jordmødre

Siste faglige endring: 02. juni 2022