Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Jordmødrenes stillingsandeler

3.4.1 Jordmødrenes stillingsandeler i spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet har per i dag ikke oppdaterte data om jordmødrene stillingsstørrelse i spesialisthelse-tjenesten, men vil etterspørre dette fra de regionale helseforetakene.  

Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene fra 2019 viste at bare hver tredje jordmor (ca. 35 %) jobbet heltid. En gjennomsnittlig jordmor hadde en stillingsprosent på i underkant av 80 prosent. Undersøkelsen viste videre at jordmødrene på de sykehusene som lå lavest, hadde en gjennomsnittlig stillingsprosent på under 70 prosent, mens jordmødre på de sykehusene som lå høyest, hadde en gjennomsnittlig stillingsprosent på over 90 prosent. For en grafisk framstilling av variasjonen, se figur 10 i Riksrevisjonens rapport (se fotnote 6 på side 39).

Riksrevisjonen påpekte at det er betydelig flere årsverk [for jordmødre og spesialsykepleiere] som kunne ha vært mobilisert ved å øke stillingsandelen til snittet, enn det er ubesatte stillinger. Om lag 30 prosent av deltidsarbeidende jordmødre i Riksrevisjonens spørreundersøkelse svarte at de ønsket å øke stillingsprosenten. Arbeidsbelastningen er ifølge undersøkelsen den klart mest utbredte grunnen til at ansatte jobber deltid. Riksrevisjonen fant en sammenheng mellom høy stillingsstørrelse og høyt sykefravær.

3.4.2 Jordmødrenes stillingsandeler i kommunene

Vi har ikke tilgjengelige data som viser gjennomsnittlig stillingsandel for jordmødre i kommunene, slik Riksrevisjonen har sammenstilt for spesialisthelsetjenesten, men Helsedirektoratet mottar årlig statistikk fra SSB som viser sysselsatte jordmødres avtalte stillingsprosent, fordelt på fire størrelseskategorier.  

Tabell 11 viser heltidsandelen og figur 18 sysselsatte jordmødre fordelt på stillingsstørrelse. Drøyt halvparten av jordmødrene (55 prosent) i kommunehelsetjenesten jobbet fulltid i 2020. Det er en tydelig økning fra 2015, da andelen var 37 prosent. Figur 18 viser tydelig at veksten av sysselsatte jordmødre i kommunene i stor grad har skjedd i form av ansettelser i fulle stillinger. Antallet som jobber 80 prosent eller mer har økt, mens antallet som jobber mindre enn 80 prosent har gått litt ned. I 2020 hadde nesten tre av fire (72,7 prosent) en avtalt stillingsandel på minst 80 prosent. Jordmødre som jobber deltid i kommunene, kan også ha deltidsstilling i sykehus, og vi vet derfor ikke hvor mange av disse som jobber heltid totalt sett.

Tabell 11. Heltidsandel for jordmødre sysselsatt i kommunehelsetjenesten.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Heltidsandel for jordmødre

37 %

42 %

44 %

48 %

51 %

55 %

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Avtalt stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet. Kun hovedarbeidsforhold er inkludert, slik at hver person telles kun en gang.

Sysselsatte jordmødre i kommunehelsetjenesten, fordelt på avtalt stillingsprosent. 2015-2020.
Figur 18. Sysselsatte jordmødre i kommunehelsetjenesten, fordelt på avtalt stillingsprosent. 2015-2020.

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Avtalt stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet. Kun hovedarbeidsforhold er inkludert, slik at hver person telles kun en gang.

Siste faglige endring: 22. november 2021