Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Jordmødre i spesialisthelsetjenesten

Figur 5 viser at det har vært en nedgang på drøyt 100 sysselsatte jordmødre i spesialisthelsetjenesten fra 2015 til 2020, mens avtalte årsverk har holdt seg relativt stabilt, riktig nok med en liten nedgang i avtalte årsverk ekskludert lange fravær. Dette indikerer at nedgangen i sysselsatte har blitt kompensert av at flere jordmødre har større stillingsbrøker enn tidligere. Samtidig er deltidsstillinger fortsatt utbredt i helseforetakene (se kapittel 3.4).

Sysselsatte jordmødre og avtalte årsverk i sykehus og øvrige somatiske institusjoner, 2015-20.
Figur 5. Sysselsatte jordmødre og avtalte årsverk i sykehus og øvrige somatiske institusjoner, 2015-20.

Kilde: SSB, tabell 09549. 

Figur 6 viser at det har vært en nedgang i jordmorårsverk i de to største regionale helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, i perioden, mens antall jordmorårsverk i Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF har økt litt sammenlignet med 2015. 

Avtalte jordmorårsverk i spesialisthelsetjenesten, fordelt på helseregioner. 2015 - 2020.
Figur 6. Avtalte jordmorårsverk i spesialisthelsetjenesten, fordelt på helseregioner. 2015 - 2020.

Kilde: SSB. Tabell 09549. Avtalte årsverk ekskl. lange fravær. 

Jordmorårsverk pr. 1 000 fødsler

Fødselstallene i Norge har falt i perioden som dekkes i dette kapitlet (2015 til 2020), og tall fra Medisinsk fødselsregister viser at nedgangen har funnet sted i alle helseregioner og i alle helseforetak, unntatt Sykehuset Østfold HF, der nivået er uendret.

I figur 7 og 8 ser vi nærmere på årsverk pr. 1 000 fødsler i henholdsvis de regionale helseforetakene og helseforetakene. Den norske jordmorforening har tidligere uttalt seg skeptisk til en slik sammenstilling av årsverk sett opp mot fødsler, og har påpekt at organiseringen er ulik, at arbeidspresset er stort på alle de store fødeavdelingene, og at de små avdelingene må ha de ressursene de har for å gi en trygg og god fødselsomsorg i distriktene3. Jordmorforeningen har gjentatt dette i sitt innspill til Helsedirektoratet om monitorering av jordmødre. De påpeker videre at det varierer i hvilken grad fødestedene har støttepersonell og barnepleiere som kan avlaste jordmødrene. Foreningen viser til at de gravide og fødende nå har flere kompliserende faktorer, og at jordmødrene har fått tildelt flere oppgaver, noe som medfører behov for flere jordmødre også på barsel. De er opptatt av at en jordmor ikke kan erstattes av en barnepleier eller sykepleier. De påpeker også at statistikken inkluderer jordmødre som er rådgivere, ledere og fagutviklere.

Som det påpekes i rapporten "Endringer i fødepopulasjonen og konsekvenser for bemanning og finansiering (se også kapittel 4.7), må fødeinstitusjonene ha en viss grunnbemanning for å ivareta sine oppgaver, samtidig som at det er en relativt stor variasjon mellom fødeinstitusjonene når det gjelder bemanning. Arbeidsgruppen bak rapporten understreker at geografiske og demografiske forhold er av stor betydning for bemanningsbehov ved de enkelte fødeinstitusjonene:

"Flere av de mindre fødeinstitusjonene, og fødeinstitusjonene med opptaksområde i områder der befolkningen bor spredt og flere har lang reisevei, må ha et høyere antall jordmødre og spesialister         i kvinnesykdommer og fødselshjelp (gynekologer) per fødende/fødsel enn større institusjoner med             opptaksområde i mer tettbygde strøk. Kvinneklinikkene har mer komplekse fødsler, samt blant           annet utdannings- og forskningsoppgaver, som har betydning for personellsituasjonen.   Funksjonsfordeling mellom sykehusene kan også påvirke tilgang på tverrfaglig kompetanse ved fødeinstitusjonene."

Nedgangen i fødsler er større enn nedgangen i årsverk (ekskl. lange fravær), slik at antall årsverk pr.
1 000 fødsler har økt.  På nasjonalt nivå var det 30,4 jordmorårsverk i spesialisthelsetjenesten pr. 1 000 fødsler i 2020, opp fra 27,7 årsverk i 2015.

Figur 7 viser utviklingen i de fire regionale helseforetakene. I de to RHF-ene som har opplevd nedgang i årsverk, Helse Sør-Øst og Helse Vest, har antall årsverk pr. 1 000 fødsler holdt seg relativt stabilt, med en liten økning i perioden.

Årsverk pr. 1 000 fødsler i de regionale helseforetakene. 2015-2020.
Figur 7. Årsverk pr. 1 000 fødsler i de regionale helseforetakene. 2015-2020.

Kilde: SSB-tabell 09549 og medisinsk fødselsregister. Årsverk ekskl. lange fravær.

Figur 8 viser avtalte jordmorårsverk (ekskl. lange fravær) og avtalte årsverk pr. 1 000 fødsler ved de ulike helseforetakene, i henholdsvis 2015 og 2020. Vi så over at det har vært en liten nedgang i jordmorårsverk i de to største regionale helseforetakene fra 2015 til 2020, og søylene i figuren viser at det har vært en nedgang i samtlige helseforetak i Helse Vest RHF og flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF.

Punktene i figuren viser at enkelte helseforetak også har hatt en nedgang i dekningen målt i årsverk pr.
1 000 fødsler. Dette gjelder Helse Førde HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF. For øvrige helseforetak har dekningen enten holdt seg stabil eller styrket seg. For de mindre helseforetakene kan små endringer gi store utslag i årsverk pr. 1 000 fødsler.

Siden forutsetningene for de ulike helseforetakene er svært ulike, med ulik fødepopulasjon, organisering og øvrige bemanning, bør vi ikke sammenligne tallene mellom foretakene, men vi kan se på utviklingen innenfor hvert enkelt foretak (merk at årsverksøkningen ved Ahus og årsverksnedgangen ved Sykehuset Innlandet HF i 2019 henger sammen med at Kongsvinger sykehus ble overført til Ahus).

Antall jordmorårsverk og -årsverk pr. 1 000 fødsler. 2015 og 2020.
Figur 8. Antall jordmorårsverk og -årsverk pr. 1 000 fødsler. 2015 og 2020.

Kilde: SSB tabell 09549 (avtalte årsverk eksklusive lange fravær) og Medisinsk fødselsregister (antall fødsler). Merk at venstre og høyre y-akse har ulike verdier. Dataetikettene viser årsverk i 2020. Helseforetakene er sortert etter RHF og antall årsverk i 2020. Kongsvinger sykehus ble overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF f.o.m. 2019.

 

Den norske jordmorforening (2020). Tilgjengelig fra:https://www.jordmorforeningen.no/om-oss/nyhetsarkiv/nytt-oppdrag-til-helseforetakene

Siste faglige endring: 01. juni 2022