Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Sykefravær blant jordmødre

Sykefravær (legemeldt og egenmeldt) i spesialisthelsetjenesten

Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene, var det gjennomsnittlige sykefraværet for jordmødre på 8,2 prosent. Sykefraværsdagsverk er antallet dager som man normalt skulle vært på jobb, men ikke er det grunnet sykdom, vektet med stillingsandel og uføregrad. Merk at dette er en annen definisjon enn for kommunene i tabell 15, og at egenmeldt fravær er inkludert, slik at andelene ikke er sammenlignbare.

Jordmødrenes sykefravær i helseforetakene var litt høyere enn for operasjons- og intensivsykepleiere, men lavere enn for sykepleiere. For informasjon om variasjonen i sykefravær mellom sykehus, se vedlegg 2 i Riksrevisjonens rapport (se fotnote 6 på side 39).

Riksrevisjonen benyttet registerdata fra RHF til å kartlegge sykefravær i spesialisthelsetjenesten, og dette er data som direktoratet kan etterspørre fra RHF-ene til bruk i det nye monitoreringssystemet. Hvorvidt vi kan få tilsvarende tall for kommunene, eller om vi må forholde oss til kun legemeldt fravær der, må avklares med KS og/eller SSB. 

Sykefravær (legemeldt) i kommunene

Tabell 15 viser at sykefraværsandelen for jordmødre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene var 6,1 prosent i 2020. Det er ikke noe tydelig mønster i sykefraværet, som har variert mellom 5,2 og 6,7 prosent siden 2015. Sykefraværet var i 2020 lavere hos jordmødre enn hos sykepleiere uten videreutdanning (8,7 prosent) og sykepleiere med annen videreutdanning (7,6 prosent), og omtrent på nivå med helsesykepleierne (6,0 prosent).

Tabell 15. Sykefravær (legemeldt) for jordmødre i kommunale helse- og omsorgstjenester.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Legemeldt sykefravær

5,4 %

6,0 %

6,3 %

5,2 %

6,7 %

6,1 %

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Personer med jordmorutdanning i omsorgstjenestene er inkludert (disse kan ikke skilles ut i denne statistikken). Disse har litt høyere sykefravær.   

Siste faglige endring: 02. juni 2022