Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Jordmødrenes aldersfordeling

Tabell 13 viser andelen sysselsatte jordmødre i helse- og sosialtjenester som er 55 år eller eldre, mens figur 19 viser de sysselsatte jordmødrenes fordeling på aldersgrupper. Hvert tredje jordmor i helse- og sosialtjenestene er 55 år eller eldre. Andelen har vært relativt stabil i perioden, mellom 32,0 og 32,9 prosent. Samtidig er det den yngste gruppen som har stått for veksten i perioden. Ettersom jordmødrene har erfaring som sykepleier og har gjennomført videreutdanning, er det naturlig at arbeidsstyrken er eldre enn eksempelvis sykepleierarbeidsstyrken.  

Figur 20 viser en mer detaljert aldersfordeling, med ettårige alderskull (merk at dette er for personer med jordmorutdanning i alle næringer, ikke bare helse- og sosialtjenester). Vi ser at alderskullene i 30-årene er mindre enn de eldre alderskullene. I kapittel 4.6 kommer vi tilbake til at SSB framskriver en svak nedgang i antall jordmorårsverk fram mot 2035, grunnet store kull som nærmer seg pensjonsalderen. 

Tabell 13. Sysselsatte jordmødre i helse- og sosialtjenester, fordelt på alder.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Andel 55 år eller eldre

32,8 %

32,3 %

32,0 %

32,5 %

32,9 %

32,1 %

Kilde: SSB, helse- og sosialpersonell. Næringen "helse- og sosialtjenester". Basert på utdanning.

Sysselsatte jordmødre i helse- og sosialtjenester, fordelt på alder.
Figur 19. Sysselsatte jordmødre i helse- og sosialtjenester, fordelt på alder.

Kilde: SSB, helse- og sosialpersonell. Næringen "helse- og sosialtjenester". Basert på utdanning.

Aldersfordeling for sysselsatte jordmødre i alle næringer. 2020.
Figur 20. Aldersfordeling for sysselsatte jordmødre i alle næringer. 2020.

Jordmødrenes aldersfordeling i spesialisthelsetjenesten (2019)

I Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene fra 2019 så de på hvor stor andel som var over 60 år, og som dermed vil gå ut av arbeidslivet i løpet av kort tid. Dette gjaldt 15 prosent av jordmødrene i utvalget. For en oversikt over variasjonen mellom ulike sykehus når det gjelder jordmødre over 55 og 60 år, se figur 5 i Riksrevisjonens rapport (rapporten viser andelen 55 år og eldre for enkeltsykehus, men ikke totalt sett) (se fotnote 6 på side 39).

Jordmødrenes aldersfordeling i kommunene, 2015 til 2020

Tabell 14 viser at tre av ti jordmødre (30,6 %) i kommunehelsetjenesten er over 55 år. Andelen er så å si lik for årsverk (eksklusive lange fravær) med 30,3 % (ikke vist i tabellen). Andelen 55 år og eldre i kommunene er altså litt lavere i kommunehelsetjenesten enn i helse- og sosialtjenester totalt sett. Selv om antallet jordmødre over 55 år har økt i perioden, har andelen gått ned, grunnet større vekst blant yngre jordmødre.

Tabell 14. Antall og andel jordmødre over 55 år av sysselsatte jordmødre i kommunehelsetjenesten.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antall 55 år og eldre

159

166

177

180

189

197

Andel 55 år og eldre

37,0 %

35,2 %

33,2 %

30,7 %

30,9 %

30,6 %

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Kun kommunehelsetjenesten (kommunale omsorgs-tjenester er ekskludert).

Figur 21 viser jordmorårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fordelt på aldersgrupper, ifølge PAI-registeret til KS. Drøyt 14 prosent er 60 år eller eldre. Andelen er altså like under andelen i sykehusene.

Kilde: KS' PAI-register. Pr. 1.12.2020.
Figur 21. Årsverk for jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fordelt på aldersgrupper. 2020.

 

 

Siste faglige endring: 01. juni 2022