Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Erfaring med samhandling om digital hjemmeoppfølging

Etablering av digital hjemmeoppfølging som en tjeneste forutsetter samarbeid på tvers av aktører – spesielt kommuner, fastleger og helseforetak. Erfaringen viser også at interkommunale samarbeid innen samme region/Helsefellesskap er viktig for å legge til rette for erfaringsdeling og en bærekraftig tjeneste. Samtidig må hver kommune vurdere hva som er mest hensiktsmessig organisering med tanke på lokale forutsetninger, bærekraft og forsvarlighetskravet.

I det videre arbeidet med DHO viser erfaringene fra utprøvingen at fastlegen vil ha en viktig rolle som medisinsk ansvarlig, og som medisinskfaglig rådgiver til kommuner som etablerer DHO som en tjeneste.

Målgruppen for DHO har i utprøvingen vært pasienter med kroniske lidelser og stort behov for oppfølging fra helsetjenesten, og erfaringene fra utprøvingen viser at for disse pasientgruppene er det også stort behov for samhandling. Pasientene har hyppige kontakter med både spesialisthelsetjenesten, fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er behov for at de ulike aktørene kan ta del av pasientens helseopplysninger og at de har verktøy for å kunne samhandle.

7.1. Den kommunale helsetjenesten

7.2. Fastlegens rolle i digital hjemmeoppfølging

7.3. Digital hjemmeoppfølging i Primærhelseteam (PHT)

7.4. Spesialisthelsetjenesten – samhandling om helhetlige pasientforløp

7.5. Samhandling og informasjonsdeling

7.6. Samhandling med leverandører av DHO-løsninger

7.7. Teknologi og anskaffelse

7.8. Finansiering og bærekraft

Siste faglige endring: 27. februar 2024