Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.5Samhandling og informasjonsdeling

Pasientene som følges opp med digital hjemmeoppfølging mottar ofte oppfølging fra flere aktører innen primær- og spesialisthelsetjeneste. Erfaringene fra utprøvingen viser at det kan være utfordrende å få til god forankring og samhandling med øvrige deler av helsetjenesten. Informasjonsdeling gjennom digitale verktøy og integrasjon mellom systemer er viktige aspekter for å få til god samhandling mellom ulike aktører. Dette er et viktig virkemiddel for en mer effektiv og sikker utnyttelse av  potensialet i digital hjemmeoppfølging. Målet er at man unngår unødvendig tidsbruk på dobbeltføring, unngår mulige feil som kan oppstå ved manuell dobbeltføring og sikrer at helsepersonell som skal følge opp felles pasienter internt i egen virksomhet og på tvers av omsorgsnivå, har tilgang til relevante pasientrapportert informasjon, målinger og dokumenter.

Tilskuddsmidler for 2021 ble derfor lyst ut med formålet om å få mer kunnskap om samhandling mellom kommune, fastlege og helseforetak om felles pasienter som følges opp med DHO, og bedre informasjonsdeling gjennom bruk av digitale verktøy. Dette handler både om hvordan man samhandler om helhetlige pasientforløp og hvilken informasjon de ulike aktørene har behov for,  for å understøtte god samhandling. Det har blitt igangsatt arbeid med å etablere utprøving av infrastruktur for digital samhandling. Dette arbeidet videreføres i nært samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett.

Prosjektene jobber med ulike utfordringer, de har identifisert ulike formål, ulike arbeidspakker og jobber på ulike måter. Arbeidet med DHO-løsningene og EPJ varierer ut fra hvilke informasjonsbehov prosjektene har fokus på å kunne dele. Noen prosjekt har fokusert på deling av måledata, mens andre har fokusert på deling av digital egenbehandlingsplan.

  • Agder i samarbeid med Sørlandet sykehus og Ullensaker i samarbeid med Akershus universitetssykehus (Ahus), har hatt fokus på samhandling i forbindelse med utskriving fra sykehus. De har etablert pasientforløp der sykehuset følger opp pasienter med DHO 2-4 uker etter utskriving, før de vurderes for videre oppfølging i kommunen. De har erfart at digital hjemmeoppfølging kan være et nyttig verktøy i ansvarsovergangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
  • Larvik ser spesielt på hvordan man kan samhandle om oppfølging av pasienter og digitale egenbehandlingsplaner, og har gitt tilgang til DHO-løsningen for fastleger og sykehuspersonell i denne utprøvingen.
  • Bodø ser spesielt på hvilken informasjon som må deles for å trygge overganger når pasient beveger seg mellom omsorgsnivå.
  • I Oslo er det gjennomført flere arbeidsmøter for å avklare hvilke pasientrapportert informasjon fastlegen og spesialister på sykehus/poliklinikker ser behov for. Informasjon fra disse arbeidsmøtene har vært diskutert med de øvrige prosjektene, og i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett.

I statusnotat fra forskerne for prosjektene som fikk tilskudd i 2021[1], beskrives hvert prosjekt nærmere.

Det pågår arbeid med nasjonal tilrettelegging for informasjonsdeling i helse- og omsorgssektoren.  Nasjonalt velferdsteknologiprogram har siden 2018 prøvd ut datadeling mellom velferdsteknologiske løsninger (trygghet og mestring) og kommunale fagsystem. I de pågående utprøvingsaktivitetene i NVP benyttes velferdsteknologisk knutepunkt (VKP). Det har i den forbindelse blitt tatt frem tjenester[2]  som sørger for tilpasning av informasjonsformat, slik at informasjonen blir tolket riktig i ulike system som baserer seg på ulike dataformat. I tillegg sørger VKP for en sikker og pålitelig informasjonsoverføring. VKP videreutvikles nå for å kunne benyttes også i utprøving av informasjonsdeling knyttet til digital hjemmeoppfølging. Prosjektene i Oslo og Bodø er først ute, og Bodø startet med overføring av journalnotat fra DHO-løsningen via VKP til Gerica (kommunal EPJ) i desember 2021. Prosjektene i Agder og Ullensaker har også startet dialog med DHO-leverandør og DIPS om dette. I tillegg er det etablert dialog rundt mulig utprøving i Larvik kommune sammen med Sykehuset i Vestfold. Det er igangsatt arbeid med å kunne tilby VKP tjenesten som en tjeneste på linje med andre tjenester Norsk helsenett tilbyr sektoren.

Det arbeides også med utprøving av en nasjonal tjeneste for endring og deling av digital behandlings- og egenbehandlingsplaner via kjernejournal. Bodø er også involvert i denne utprøvingen. Arbeidet med utprøving av datadeling og utprøving av endring og deling av egenbehandlingsplaner vil i det videre arbeidet bli koordinert.

Prosjektene har ulikt fokus og ulik tilnærming, og fra et nasjonalt ståsted ser vi dette som en fordel. Denne innrettingen legger til rette for at man kan høste ulike erfaringer på tvers av prosjektene, og ved å kombinere erfaringene kan man få et kunnskapsgrunnlag der lærdommer fra prosjektene kompletterer hverandre og gir kunnskap som kan brukes i et nasjonalt perspektiv.

 

Fotnoter

[1] Digital hjemmeoppfølging erfaring med samhandling og informasjonsdeling. Notat 2021.pdf

[2] En IKT-tjeneste som formidler informasjon knyttet til et bestemt tema. Kan benyttes i mange ulike arbeidsprosesser, og av ulike profesjoner. Tjenester kan leveres som del av samhandlingsløsninger. Begrepet må ikke forveksles med helsetjenester.

 

Siste faglige endring: 12. februar 2024