Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Fastlegens rolle i digital hjemmeoppfølging

Til tross for at fastlegeordningen er under press, har grepene som er gjennomført bidratt til å involvere fastleger i endringsarbeidet knyttet til å utvikle digital hjemmeoppfølging som tjeneste, både på systemnivå og i oppfølging av den enkelte pasient. Fastlegene i prosjektet er samstemte om at det er viktig at de er med fra start. Over 250 fastleger har bidratt med oppfølging av pasienter. Engasjement blant fastlegene har variert i de ulike prosjektene, men alle har hatt noen som har bidratt inn i stor grad. Særlig i Larvik og Bodø har fastlegerepresentantene i prosjektgruppen vært en viktig kanal ut mot øvrige leger i kommunen. Prosjektsykepleiere har drevet mye oppsøkende virksomhet  hos fastleger for å informere om DHO og aktuelle målgrupper, samt svare på spørsmål. Dette har vært tidkrevende, men også noe mange fastleger har satt pris på. I en ny oppstart kan det være hensiktsmessig å avklare informasjonsflyt om DHO til fastleger med kommuneoverlege og allmennlegeutvalget i kommunen.

Tverrfaglige møter har vært sett som nyttige av fastlegene og har bidratt til en mer helhetlig oppfølging av pasienter, samt involvert pasienter i oppfølging av egen sykdom. Bruk av egenbehandlingsplaner er nytt for mange fastleger  og det  har vært en del utsikkerhet rundt utarbeidelse av egenbehandlingsplan. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en veiledning til utarbeidelse av pasientens egenbehandlingsplan av en gruppe leger og sykepleiere.

Gjennom prosjektet har en erfart at fastleger henviser flere pasienter når de får erfaring og ser nytteverdi av metoden. Når pasientene følges via DHO, kan fastlegene se målinger over tid og skalere oppfølgingen ned eller opp alt etter som pasientene er i stabil fase eller er mer ustabil. Dette er lettere med DHO og gir god fleksibilitet i tjenesten. Det vil gjøre det lettere for fastlegene å ta i bruk DHO når de får tilgang måledata / kurver som viser utvikling og trender via egen EPJ. Dette er noe av det som blant annet Oslo har som mål å få testet ut i løpet av 2022.

Opplæring skaper trygghet og forståelse. Gjennom utprøvingen har vi erfart at emnekurs i DHO med fokus på samhandling, der både fastleger, sykepleier fra oppfølgingstjenesten, samt leger og sykepleie fra spesialisthelsetjenesten deltar, er svært nyttig både for forståelse for nytte av DHO og oppfølging via egenbehandlingsplan. Fire emnekurs er gjennomført, første i Oslo i mars 2020, så tre delvis digitale i 2021. Evalueringen er svært god, og tilbud om emnekurs blir viktig ved oppstart av nye prosjekt.

Når det gjelder fastlegens rolle i digital hjemmeoppfølging, er det samstemt tilbakemelding fra fastleger og deltakere i prosjektet at fastlegen har viktig rolle som medisinsk ansvarlig og har innsikt og informasjon om pasienten som kan være avgjørende for den videre oppfølgingen. Fastlegen skal ikke beslutte om en pasient skal få DHO, slik det har vært praktisert i utprøvingen, men være en rådgiver. Dette gjelder der DHO organiseres av kommunen. Her er rollene ved tildeling av DHO som ved tildeling av andre kommunale tjenester. Det er viktig at fastleger deltar i tverrfaglige møter og utarbeidelse av egenbehandlingsplan, og er ansvarlig for de medisinske tiltakene i planen.

I møte med fastleger i prosjektet i november 2021  sier fastlegene følgende om hva som er viktig for å lykkes med å nå ut til fastleger når DHO skal over i en spredningsfase;

  • Nytteverdi for pasient og fastlege må dokumenteres og kommuniseres.
  • Involvering og Opplæring – kurs i tråd med etter- og videreutdanning for leger er nyttig (jamfør emnekurs som beskrevet over).
  • Bedre tilgjengelighet til DHO via egen journalløsning. Dette inkluderer for eksempel relevant utvalg av pasientrapporterte data og egenbehandlingsplan.
  • Finansiering må på plass.


"Flere opplever at oppfølgingen blir mer strukturert, det gir bedre tverrfaglige samarbeid og økt kvalitet i dialog med pasienten. Det medfører ikke merarbeid, heller redusert behov for konsultasjoner." - Fastlege, Oslo
 

Siste faglige endring: 14. februar 2022