Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Når behandler vi personopplysninger?

Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret (HPR) inneholder en oppdatert oversikt over helsepersonell i Norge som innehar autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og rekvireringsrett, og eventuell tap av slike godkjenninger. Registeret har opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, statsborgerskap, utdanning, formell kompetanse, forskrivningsrett og eventuell begrensning i retten til å utøve yrket. Hovedformålet med registeret er å ivareta pasienters sikkerhet og bidra til å regulere helsepersonellets yrkesutøvelse ved å sikre at helsepersonell har en bestemt type kompetanse. I tillegg brukes registeret  til identifisere og verifisere informasjon om behandlere som det utbetales direkte til etter folketrygdens kapittel 5.

Se avsnittet "felles kontaktregister (FKR) for Helfo" lenger ned på siden for mer informasjon om helsepersonellopplysningene i FKR.

Registeret inneholder også en oppdatert oversikt over dyrehelsepersonell (veterinær og fiskehelsebiolog) med autorisasjon og lisens, og eventuell tap av disse. Disse opplysningene skal sikre at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

Helsepersonellregisteret er etablert for å oppfylle direktoratets lovpålagte oppgaver etter Helsepersonelloven og oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet er felles dataansvarlig for registeret sammen med Statens helsetilsyn. Henvendelser om informasjon, innsyn og andre krav etter kapittel 2, kan sendes til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er databehandler for Mattilsynet for opplysninger om dyrehelsepersonell.

Personopplysningene slettes når formålet er opphørt eller vi ikke lenger har en lovpålagt oppbevaringsplikt.

Saksbehandling av søknader om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Helsedirektoratet behandler søknader og gir autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning til helsepersonell i Norge. Den som søker om autorisasjon, lisens  og spesialistgodkjenning blir bedt om å søke via Altinn, og registrere informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer/D-nummer i søknadsskjemaet. I tillegg må søker sende inn informasjon om gjennomført utdanning. Søkere som ikke har fødselsnummer eller D-nummer bes også om å vedlegge kopi av pass. Altinn driftes av Digitaliseringsdirektoratet, som er vår databehandler.

Sensitive personopplysninger som blant annet opplysninger om religion og helseopplysninger kan også fremgå av utdanningsdokumenter eller andre dokumenter som er vedlagt søknaden til Helsedirektoratet eller som ettersendes til Helsedirektoratet i forbindelse med saksbehandlingen. Disse opplysningene blir lagret i konfidensielt saksbehandlingssystem.

Søknaden legges inn i Helsedirektoratets saksbehandlingssystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Viser til avsnittet om "Helsedirektoratets arkiv".

Det er kun saksbehandlere i Helsedirektoratet som har tilgang til opplysningene som lagres i arkivet.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å behandle søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning fra helsepersonell. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 e og artikkel 9 nr. 2 bokstav a og g. 

Helsedirektoratet utøver offentlig myndighet som direktoratet er lovpålagt etter helsepersonelloven § 53.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen inneholder opplysninger om alle fastleger og pasienter på fastlegers lister i Norge. Fastlegeordningen skal bidra til at pasienter skal få oppfylt sin rett til å stå på en fastlegeliste og til å bytte fastlege, og at andre aktører i helsesektoren skal få vite om den enkeltes fastlege ved faglig behov. Opplysninger som behandles om fastlegen er faglig kompetanse som spesialitet, kontaktinformasjon, administrative opplysninger om arbeidsforholdet. Opplysninger som behandles om pasienten er kontaktopplysninger og familierelasjoner.

Fastlegeordningen er etablert for å oppfylle oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fordi registeret til enhver tid er oppdatert, vil opplysninger som ikke lenger er korrekte slettes fortløpende.

Legestillingsregisteret

Legestillingsregisteret inneholder oppdatert informasjon om alle leger som til enhver tid er ansatt i spesialisthelsetjenesten i Norge. Det fremgår navn, HPR-ID, type spesialistutdanning, arbeidssted, stillingstype, stillingsbrøk og ansattperiode. Opplysningene sendes inn fra landets regionale helseforetak, og hentes inn fra Helsepersonellregisteret og Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH). Opplysningene behandles med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 bokstav e om utøvelse av offentlig myndighet jf. spesialistforskriften §11. 

Legestillingsregisteret skal være et system for å følge med på, planlegge for og analyse av utviklingen i legestillingene i kommunen og sykehusene for å få riktig utdanningskapasitet og bruk av legeressursene. De regionale helseforetakene (RHF) er i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet pliktige til å melde inn til registeret. Legestillingsregisteret benyttes også til automatisk validering av at den foreskrivende legen innehar riktig spesialitet der dette er et vilkår for at legen skal kunne søke om stønad til legemidler på blå resept.

Helsedirektoratet bruker Direktoratet for e-helse som  databehandler. NHN er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet, og opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN). Personopplysningene endres og slettes i samsvar med at legene skifter jobb og slutter i jobb.

Helsedirektoratets stillingsportal for leger i spesialisering del 1

Personer som har søkt på stilling som lege i spesialisering del 1 (LIS1) registrerer selv opplysninger via Helsedirektoratets stillingsportal. Legen legger inn egne opplysninger i stillingsportalen som navn, fødselsnummer, nasjonalitet, adresse, kontaktopplysninger, CV-er, søknadstekst, vedlegg (attester og vitnemål) og andre relevante søknadsdata. Formålet med behandlingen er å kunne gjennomføre rekruttering til den stillingen man søker på. Opplysningene gjøres derfor tilgjengelig for rekrutteringsansvarlige.

Ansatte i helseforetakene og kommunene har tilgang til egne stillingsannonser og tilhørende søkere. Helseforetaket og kommunene kan i tillegg registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av kandidaten. Saksbehandlere i Helsedirektoratet har tilgang til registeret for å hjelpe helseforetak og kommuner med bruk av portalen og ta ut statistikk til halvårlige rapporter. I noen rekrutteringsprosesser kan Helsedirektoratet gi eksterne rådgivere/rekrutteringsselskaper tilgang til personopplysninger for å kunne bistå i rekrutteringen.

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet.

Den enkelte lege kan se opplysninger de selv har lagt inn ved å logge inn på mine sider på Webcruiter, som er databehandler for Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet eier ikke opplysningene som helseforetakene og kommunene registrerer, og forespørsel rundt disse må rettes til helseforetaket eller kommunen som er ansvarlig for stillingen.

Først publisert: 08.05.2019 Siste faglige endring: 02.01.2023 Se tidligere versjoner