8. Helse- og omsorgstjenester for bosatte flyktninger og familiegjenforente

Bosatte flyktninger og familiegjenforente har de samme rettigheter til helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten som den øvrige befolkningen.

8.1 Overføringsflyktninger

8.2 Bosatte som kommer fra asylmottak

8.3 Bosetting av flyktninger med ressurskrevende helseproblemer

8.4 Helseundersøkelser ved direkte bosetting i kommunen

8.5 Rett til fastlege, egenandeler og frikortordning

8.6 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

8.7 Helsehjelp ved kjønnslemlestelse

8.8 Tannhelsetjeneste

8.9 Undersøkelse syn og hørsel

8.10 Frisklivssentralen

Sist faglig oppdatert: 10. oktober 2018