Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Hva er TOO? 

«Tverrfaglige behandlerteam TOO» er under etablering i Den offentlige tannhelsetjenesten i alle fylker. Teamene består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Både den psykologiske behandlingen og tannbehandlingen i «Tverrfaglige behandlerteam TOO» er gratis. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse.

Les mer om tverrfaglige behandlerteam TOO (tooinfo.no)

Når pasientene er i stand til å motta tannbehandling, overføres/henvises de til «Tannbehandlerteam TOO» som kan være team med fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med. Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personer, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen. Pasientene får gratis tannbehandling frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Tilbudet skal utvikles til en sammenhengende behandlingskjede hvor tannhelsetjenesten sørger for pasienten får rett behandling til rett tid.  

 

Viktige samarbeidspartnere:

  • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Sentre mot incest, m.fl.
  • DPS, psykologer, fastleger og annet helsepersonell
  • Universitet og andre relevante fagmiljøer

Hvem omfattes av tilbudet?

  • Personer som har vært utsatt for grov tortur
  • Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • Personer som lider av odontofobi eller annen psykisk lidelse med innslag av odontofobi

Etter samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju/screening, vil det fremgå hvorvidt pasienten fyller kriteriene for å omfattes av tilbudet.

De som fyller kriteriene vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling. Deretter tilbys de tannbehandling slik at de oppnår en akseptabel tannhelse, jf. veilederen IS-1589 God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Pasientene omfattes av tilbudet til tannsettet er rehabilitert og de mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Innenfor ordinær tannhelsetjeneste er ikke tannbehandlingen gratis, men noen behandlinger gir rett til trygderefusjon. Egenbetalingen avhenger av refusjonens størrelse og tannlegens pris. Mange tannleger har lagt informasjon om sine priser på nettstedet «Hva koster tannlegen» (hvakostertannlegen.no).

Hvordan få adgang til det tilrettelagte tannhelsetilbudet?

Personer over 18 år kan selv ta kontakt med fylkestannlegen eller overtannlegen i sitt fylke/distrikt, eller med tannhelsetjenestens kompetansesenter i regionen.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til kompetansesenteret, eller til et lokalt «Tverrfaglig behandlerteam TOO». 

Oversikt over de regionale odontologiske kompetansesentrene:

Først publisert: 26.03.2019