KAPITTEL 4. 2
Tidlig identifisering av oppfølgingsbehov

Personer med særskilte behov bør identifiseres og følges opp så tidlig som mulig etter ankomst til landet.

En innledende helsekartlegging vil kunne bidra til å avdekke akutte helseplager i en tidlig fase og sørge for nødvendig behandling. Asylsøkere med oppfølgingsbehov bør identifiseres tidlig for å ivareta sikkerheten i mottak og i samfunnet for øvrig.

Gravide, personer med funksjonsnedsettelser, personer med symptomer på sykdom (somatisk eller psykisk) og andre som vurderes som risikogrupper bør sikres nødvendig helsehjelp så tidlig som mulig etter ankomst til landet.

Personer som har en alvorlig smittsom sykdom, risiko for å utøve vold eller risiko for villet egenskade, herunder selvmordsforsøk, skal umiddelbart følges opp av helsetjenesten. Tidlig intervensjon og behandling vil kunne forebygge forverring av tilstander og utvikling av kroniske helseplager.

Kartleggingen bør gjøres av sykepleier eller annet kvalifisert helsepersonell. Samtalen bør tilrettelegges via kvalifisert tolk. Kartleggingen bør ikke være omfattende men bestå av enkle spørsmål som omfatter:

  • Somatisk sykdom
  • Psykiske plager/psykisk lidelse
  • Graviditet
  • Faste medisiner
  • Funksjonsnedsettelse som trenger tilrettelegging
  • Fengsel/krigshandlinger/vold/tortur/seksuelle overgrep/livsfare
  • Gjentagende mareritt/flashback

Det er frivillig for asylsøkeren å delta i kartleggingen. Det må innhentes skriftlig samtykke fra pasienten for videreformidling av informasjon.

Helsepersonell kan utlevere opplysninger til Utlendingsdirektoratet på bakgrunn av opplysninger som fremkommer under kartleggingen om behov for tilrettelegging i mottak, under asylintervju og i behandling av søknad om beskyttelse, såfremt det er innhentet samtykke til det.

Helsepersonell skal ikke spesifikt spørre om mulige menneskerettighetsbrudd under kartleggingssamtalen. Opplysninger om mulige menneskerettighetsbrudd som søkeren gir av eget initiativ eller som fremkommer under kartleggingen skal helsepersonell derimot utlevere til Utlendingsdirektoratet forutsatt at søkeren samtykker til utleveringen.

Sist faglig oppdatert: 27. januar 2017