KAPITTEL 3. 3
Videresending av helseopplysninger

Pasientjournal bør overføres fra fastlegen/kommunehelsetjenesten i mottakskommunen til fastlegen/kommunehelsetjenesten i bosettingskommunen dersom opplysningene er nødvendig for å yte helsehjelp og pasienten samtykker til dette, se helsepersonelloven § 22, og pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. Benyttes samtykkeerklæring skal denne vedlegges journalen, som i lukket konvolutt oversendes helsetjenesten ved neste bosted så snart man får melding om hvor den enkelte flytter, se forslag til samtykkeerklæring (Word). Det er ikke krav om at journal skal sendes i rekommandert post.

Helseopplysninger skal gå mellom helsetjenesten i mottakskommunene, ikke via mottaket/mottaksansatte.

Rask oversending av helseopplysninger kan være spesielt viktig i forbindelse med bosetting av funksjonshemmede eller alvorlig syke pasienter. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp etter helsepersonelloven, gis de helseopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne gi pasienten forsvarlig helsehjelp. Oversendelse av helseopplysninger forutsetter i utgangspunktet samtykke fra pasient.

Mottakskommunen kan ta kontakt med IMDis regionskontor for å søke om tilskudd for bosetting av personer med spesielle behov. Elektronisk journalsystem anbefales blant annet ut fra hensynet til rasjonell overføring av medisinsk informasjon.

Når det gjelder oversendelse av resultater fra tuberkuloseundersøkelser, kan man benytte HELFOs opplysningstjeneste for videreformidling av tuberkulosesvar for asylsøkere hvis man ikke er kjent med hvilken kommune asylsøkeren det gjelder oppholder seg i.

    Sist faglig oppdatert: 27. januar 2017