4.1. Undersøkelse for tuberkulose

Tuberkulose er blitt en sjelden sykdom i Norge, men er fremdeles en av de viktigste infeksjonssykdommene på verdens basis. Derfor stilles det krav om tuberkuloseundersøkelse for noen grupper nyankomne. Det er bare ubehandlet lungetuberkulose som kan smitte andre. De som er smittet men ikke syke av tuberkulose utgjør ingen smittefare. Det er ikke grunnlag for spesielle smittevernhensyn i møte med nyankomne migranter eller innskrenking av deres aktiviteter før tuberkuloseundersøkelsen.

Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen omfatter alle asylsøkere og flyktninger,og andre nyankomne som kommer fra land med høy forekomst, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 første ledd, se tuberkuloseveilederen. Tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres så snart som mulig. For asylsøkere og flyktninger anbefaler helsemyndighetene at undersøkelsen gjøres ved ankomst, innen to dager, med en absolutt frist på 14 dager, jf. tuberkuloseforskriften § 3-2 . Folkehelseinstituttet definerer innholdet i den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen og hvilke land som regnes som høyforekomstland. Oppdatert landliste ligger på Folkehelseinstituttets nettsider.

Alle med mistanke om lungetuberkulose eller ved mistanke om aktiv tuberkulosesykdom hos barn skal den nyankomne henvises til spesialisthelsetjenesten som øyeblikkelig hjelp for diagnostikk og eventuelt oppstart av behandling. Behandlingen tar vanligvis mellom 6 måneder og 2 år. Det kan være nødvendig å bo på tilrettelagt mottaksavdeling i deler av eller hele behandlingen.

Kommunen har i henhold til smittevernloven § 7-1 (lovdata.no) ansvar for gjennomføring av tuberkulosekontrollen. Kommunen plikter å utarbeide eget tuberkulosekontrollprogram som del av smittevernplanen, jf. tuberkuloseforskriften § 2-1 (lovdata.no) og skal sørge for at dette
inngår som en del av kommunens internkontrollsystem, jf. lov om statlig tilsyn § 3 (lovdata.no). Kommunen har ansvaret for gjennomføringen.

For mer informasjon om tuberkulose, se Folkehelseinstituttets temasider om tuberkulose og tuberkuloseveilederen.

Ved kapasitetsproblemer som følge av økte ankomster av asylsøkere vil undersøkelse for smittsom lungetuberkuloseprioriteres. For gjeldende
anbefaling se flytskjema for tuberkuloseundersøkelse


Resultatet fra tuberkuloseundersøkelsen

Resultatet av tuberkuloseundersøkelsen, både positive og negative svar, skal sendes videre til kommunelegen i kommunen asylsøkeren overføres til, uavhengig av samtykke, jf. tuberkuloseforskriften § 4-2

For å finne rett kommune som tuberkulosesvaret kal videresendes til, kan du beytte HELFOs opplysningstjeneste for videreformidling av tuberkulosesvar.

Pasienter som utredes for mulig tuberkuløs sykdom, eller som får behandling for aktiv tuberkulose vil normalt få bli i landet inntil utredningen eller behandlingen er avsluttet. Det er viktig at helsepersonell informerer både pasienten og Politiets utlendingsenhet (PU) om dette. Vedkommende skal ikke bli uttransportert, forlate landet eller flytte til ny eller ukjent adresse så lenge behandlingen pågår. Dette gjelder selv om det foreligger et avslag på asylsøknad.

Opplysninger om tuberkulose er taushetsbelagte og skal ikke formidles per telefaks. Dersom opplysninger skal sendes til Politiets utlendingsenhet (PU) og til Utlendingsdirektoratet (UDI) v/ Asylavdelingen skal dette gjøres per post i lukket konvolutt. Dersom det haster kan melding i tillegg gis pr. telefon eller telefaks, såfremt taushetsplikten ivaretas. Formidling av slik informasjon krever pasientens samtykke. Det er viktig at denne informasjonen er forstått av pasienten.

Kontaktinformasjon
Politiets utlendingsenhet (PU):

Utlendingsdirektoratet (UDI):

  • Besøksadresse: Hausmanns gate 21, 0182 Oslo
  • Postadresse: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep, 0032 Oslo

Utgifter i forbindelse med tuberkulosekontroll

Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen i henhold til forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 (lovdata.no) skal være gratis for den enkelte. Utgiftene til tuberkuloseundersøkelse dekkes av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kommunen eller det regionale helseforetaket (RHF) må dekke øvrige utgifter, inkludert reiseutgifter, for asylsøkere som flytter privat direkte ved ankomst og takker nei til tilbud om mottaksplass, for overføringsflyktninger og familiegjenforente som bosettes direkte i kommunen.

 

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2017