2.8. Utgifter ved bruk av tolk

Helsepersonell har ansvar for å vurdere om tolk er nødvendig for å sikre god informasjon og kommunikasjon, og for å yte forsvarlig helsehjelp. Den enkelte kommune må sørge for hensiktsmessig tilgang til og bruk av tolketjenester og finansiering av disse.

Tolkeutgifter i forbindelse med behandling ved offentlige helseinstitusjoner og hos private aktører som Regionale helseforetak (RHF) har inngått avtale med, skal dekkes av midler som er stilt til rådighet for de regionale helseforetakene gjennom statsbudsjettet.

Bruk av tolk i forbindelse med tannbehandling

Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3

Utgifter til tolk i forbindelse med tannbehandling til personer som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 eller som Stortinget har gitt rettigheter til tannhelsehjelp gjennom budsjettvedtak mv., dekkes over den offentlige tannhelsetjenestens budsjett. Se Helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente – Tannhelsetjenester.
 

Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3

Personer som ikke omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 eller gruppene som Stortinget har gitt rettigheter til tannhelsehjelp gjennom budsjettvedtak mv, må som hovedregel dekke utgifter til tolk i forbindelse med tannbehandling selv.

UDI dekker utgifter til tolk i følgende tilfeller:

 

Sist faglig oppdatert: 10. oktober 2018