Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Om programmet, prosjektene, programorganisering og historikk.

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram har pågått siden 2014. Det har sitt utspring i Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013), og skulle opprinnelig vare ut 2020. Det er nå blitt forlenget ut 2024, og omtales som følger i regjeringserklæringen (Hurdalsplattformen):

Regjeringen vil etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten og videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram slik at vi får et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Arbeidet ses også nært opp mot Helsedirektoratets arbeid med å flytte tjenester hjem ved hjelp av teknologi i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Samfunnsmålet for Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Det overordnede samfunnsmålet for Nasjonalt velferdsteknologiprogram for perioden 2022-2024 er som følger:

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging bidrar til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling.

Det overordnede samfunnsmålet består av flere underliggende samfunnsmål som satsningen på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal bidra til å nå. Disse samfunnsmålene er illustrert i figuren under.

Underliggende samfunnsmål velferdsteknologi.png

De forskjellige tiltaksområdene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Tiltak 1: Videre spredning av digital hjemmeoppfølging (DHO) for kroniske syke

Formålet med å starte spredning av digital hjemmeoppfølging er å bidra til at kommuner, i samarbeid med fastleger og helseforetak/sykehus, tar i bruk digitale verktøy for å sikre bedre oppfølging av pasienter med kroniske lidelser.

Tiltak 2: Spredning av VFT til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

Barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser har behov for sammenhengende tjenester hele livet og på alle arenaer. Ved å komme tidlig inn, tenke nye helhetlige digitale løsninger og velferdsteknologi, vil gevinsten vi kun ser konturer av kunne hentes ut både for bruker selv, men også kommunen i form av spart tid og ressurser.

Tiltak 3: Etablering av varig struktur for kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi

Formålet med etablering av varig struktur for nettverk er å bygge og sikre kompetanse og kompetansedeling i kommuner på tvers av landet.

Tiltak 4: Prosessveiledning for kommuner

En viktig suksessfaktor for å sikre fremdrift i prosjektene er å tilby prosessveiledning til prosjektene/kommunene. Dette er for å bygge varig kompetanse i eller nær de kommunale helse- og omsorgstjenestene i prosessveiledning. Slik skal kommunene beholde kompetansen og bruke den til å gjennomføre nødvendige omstillingsprosesser i tjenestene.

Tiltak 5: Arkitektur og infrastruktur

Formålet med dette tiltaket er å sørge for at normerende produkter og nasjonale samhandlingsløsninger videreutvikles slik at de ivaretar behov relatert til velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Normerende produkter og definerte nasjonale samhandlingsløsninger gir aktørene i helse- og omsorgssektoren og leverandørmarkedet mulighet til å tilrettelegge utvikling og anskaffelser. På den måten er systemene i stand til å dele informasjon i en digital samhandlingsinfrastruktur på tvers av aktører i hele sektoren.

Tiltak 6: Sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre

Formålet med tilskuddsordningen er å gi IKT-opplæring og veiledning som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å 

  • motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å tilrettelegge for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk.
  • bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via bl.a. pc, nettbrett, smart-telefon og annet.
  • gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester, (f.eks. via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og brukeropplevelse.

Tiltak 7: Sentrale tiltak, rådgivning, kunnskapsutvikling, utvikling av retningslinjer, opplæringsverktøy

Formålet med dette tiltaket er at det etableres varige strukturer på tvers av NVP og Digi-hjem der det er nasjonale sammenfallende behovsområder. Digital hjemmeoppfølging er et område i utvikling og det er viktig å fange opp behov for å kunne utvikle virkemidler og strukturer som bidrar til å sikre god kvalitet i tjenesten og hindre uønsket variasjon.

Først publisert: 08.08.2023 Sist faglig oppdatert: 26.04.2022 Se tidligere versjoner