Rapporter og utredninger

Utbredelse av velferdsteknologi

Rapporter fra pågående utprøvinger

Velferdsteknologisk knutepunkt

Avstandsoppfølging

I tre år har Nasjonalt velferdsteknologiprogram prøvd ut medisinsk avstandsoppfølging sammen med fire kommuner. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Intro International A.S, i samarbeid med A-2 Norge, Designit og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) fulgt utprøvingen.

Forskerne finner fornøyde brukere som rapporterte om positiv opplevelse av oppfølgingen, og som opplevde økt trygghet og kontroll over egen helse. Forskningen gir imidlertid ikke svar på om oppfølgingen fører til endringer for deltakerne med hensyn til akutte liggedøgn i spesialisthelsetjenesten, besøk hos fastlege, endringer for bruk av kommunal akutt døgnenhet, korttidsopphold eller besøk av hjemmesykepleie.

For å få svar på spørsmålene som ikke blir besvart etter første utprøving, er det satt i gang ny utprøving for perioden 2018-2021. Den nye utprøvningen gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i kommuner som deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam. Utprøvingen skal omfatte samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlegene og spesialisthelsetjenesten for å etablere en helhetlig oppfølging av pasienter i målgruppen. Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan avstandsoppfølging påvirker fysisk og psykisk helse for pasientene, samt å få mer kunnskap om kost-/nytteverdien av tiltaket. For å oppnå dette innrettes forskningen som et randomisert kontrollert studie, hvor pasienter randomiseres i tiltak- og kontrollgruppe.

Rapporten fra Intro International A.S etter den første utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging i perioden 2016-2018, har fulgt brukere og helsepersonell i bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo i Oslo kommune, Trondheim kommune i samarbeid med nærliggende kommuner, Sarpsborg kommune og Stavanger kommune.

Forskerne finner at brukernes opplevelse av økt oppfølging, trygghet og kontroll over egen helse er markant bedret ved bruk av medisinsk avstandsoppfølging. Dette gjelder i stor grad for delprosjektene i Oslo (VIS), Sarpsborg (Mestry) og Trondheim (HelsaMi+), og i mindre grad for Stavanger (GodHelseHjemme). Funnene støttes av brukerkommentarer og gjennom tilbakemeldinger fra helsepersonell tilknyttet delprosjektene. I VIS-prosjektet svarer halvparten av deltakerne med diabetes at de spiser sunnere, og i Mestry-prosjektet spiser to av tre deltakere sunnere. Avstandsoppfølging skaper positive endringer hos mange av brukerne.

I analysene er deltakernes gjennomsnittlige forbruk av helsetjenester ett år før de fikk avstandsoppfølging, sammenlignet med forbruket ett år etter. Det kan ikke påvises signifikante endringer i antallet akutte liggedøgn (n=338) eller antall fastlegebesøk (n=368) for utvalget. Dette gjelder også når utvalget inndeles etter kjønn eller i diagnosegrupper. Det er imidlertid en økning i antall fastlegebesøk for deltakere i delprosjekt VIS. Kommentarer fra brukerne understøtter at enkelte er mer hos fastlegen, ettersom de selv har oppdaget forverringer i egen helse. Innen kommunal akutt døgnenhet, korttidsopphold eller besøk av hjemmesykepleie påvises det ingen endring for utvalget.

Funnene gir viktig kunnskap til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging og viser samtidig behov for å etablere en kontrollgruppe i den nye utprøvingen. Helsedirektoratet har gitt tilskudd til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for perioden 2018-2021. Fra første utprøving deltar Oslo kommune ved bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. Nye kommuner som er kommet til i utprøvingen er Bodø, Eid, Larvik, Kristiansand kommune i samarbeid med Arendal, Farsund og Grimstad kommuner og Ullensaker kommune i samarbeid med Gjerdrum kommune. Tre av kommunene deltar også i Helsedirektoratets pilot for primærhelseteam.

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Sosial, digital kontakt

Rapporten "Sosial digital kontakt - et år etter" fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, viser at eldre kursdeltakere er tilfredse med det de lærte – ett år etter at de fikk opplæring i bruk av teknologiske verktøy.

I 2016 startet Nasjonalt velferdsteknologiprogram prosjektet "Sosial digital kontakt for å redusere ensomhet blant eldre".

Flere frivillige organisasjoner fikk tilskudd fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. Norges Blindeforbund, Pensjonistforbundet, Norges Røde Kors, Seniorsaken og Seniorsmart deltok i utprøvingen, som ble fulgt av forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I en ny kvalitativ undersøkelse gjennomført på slutten av 2018, har forskerne snakket med de samme deltakerne som også ble intervjuet etter kurs i digitale verktøy ett år tidligere. Formålet var å finne ut hvordan gikk med teknologibruken etter opplæringen.

Behov for teknologi motiverer

  • Noen fortsetter å bruke det de har lært.
  • Mange vegrer seg mot bruke teknologi.
  • Deltakerne får i liten grad tilbud om repetisjonskurs eller annen form for påfyll.
  • Eldre motiveres av faktiske behov for å lære, både praktisk og sosialt.
  • Trygghet er viktig og henger sammen med muligheter til repetisjon og oppfølging.
  • De eldre føler de er til bry når de må be pårørende om hjelp med teknologi.
  • De eldre ønsker seg en-til-en-opplæring og hjelp fra skoleelever.

Repetisjon er nøkkel til suksess

De største barrierene eldre som skal bruke teknologi opplever, er redsel for å gjøre feil, manglende repetisjon og oppfølging, følelse av å være til bry hvis de trenger hjelp og ergonomiske utfordringer med tastatur eller dårlig skjermbelysning. De eldre som ble intervjuet trekker frem følgende suksesskriterier for at opplæringen skal lykkes: Repetisjonskurs i små grupper, tilrettelegging for kontakt mellom deltakerne etter krus, responssenter hvor de eldre kan få hjelp med teknologi og gratis kurs.

Gevinstrealiseringsrapporter

Utprøving 2013-2016

Responstjenester

Metode for tjenesteinnovasjon

Andre dokumenter

Først publisert: 05.05.2019