Rapporter og utredninger

Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling

Rapporter fra pågående utprøvinger

Velferdsteknologisk knutepunkt

Avstandsoppfølging 

Utprøving av medisinsk avstandsoppfølging er en del av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS. Helsedirektoratet er prosjekteier. Utprøvingen gjennomføres i seks lokale prosjekter fra 2018-2021, og evalueres av forskere ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Economics (OE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet (NSDM).

Denne første evalueringsrapporten beskriver utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging i oppstartfasen. Når datainnsamlingen til denne evalueringsrapporten ble gjort i oktober 2019 hadde prosjektene inkludert pasienter til utprøvingen mellom en og åtte måneder. Rapporten beskriver hvordan medisinsk avstandsoppfølging er organisert i de lokale prosjektene, kjennetegn ved deltakerne i utprøvingen ved oppstart, samt tidlige brukererfaringer. I neste evalueringsrapport, som vil foreligge i mai 2021, vil en foreløpig effektanalyse av medisinsk avstandsoppfølging inngå.

Fra UiO har Tor Iversen, Geir Godager, Øyvind Snilsberg og Erik Lønnmark Werner deltatt i arbeidet med rapporten. Fra OE har Susanna Sten-Gahmberg, Kine Pedersen, Hanna Isabel Løyland, Ingrid Gaarder Harsheim og Erik Magnus Sæther deltatt. Fra UiT har Birgit Abelsen deltatt. Tor Iversen er faglig ansvarlig for evalueringen, og Susanna Sten-Gahmberg er prosjektleder.

Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Sosial, digital kontakt

Rapporten "Sosial digital kontakt - et år etter" fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, viser at eldre kursdeltakere er tilfredse med det de lærte – ett år etter at de fikk opplæring i bruk av teknologiske verktøy.

I 2016 startet Nasjonalt velferdsteknologiprogram prosjektet "Sosial digital kontakt for å redusere ensomhet blant eldre".

Flere frivillige organisasjoner fikk tilskudd fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. Norges Blindeforbund, Pensjonistforbundet, Norges Røde Kors, Seniorsaken og Seniorsmart deltok i utprøvingen, som ble fulgt av forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I en ny kvalitativ undersøkelse gjennomført på slutten av 2018, har forskerne snakket med de samme deltakerne som også ble intervjuet etter kurs i digitale verktøy ett år tidligere. Formålet var å finne ut hvordan gikk med teknologibruken etter opplæringen.

Behov for teknologi motiverer

  • Noen fortsetter å bruke det de har lært.
  • Mange vegrer seg mot bruke teknologi.
  • Deltakerne får i liten grad tilbud om repetisjonskurs eller annen form for påfyll.
  • Eldre motiveres av faktiske behov for å lære, både praktisk og sosialt.
  • Trygghet er viktig og henger sammen med muligheter til repetisjon og oppfølging.
  • De eldre føler de er til bry når de må be pårørende om hjelp med teknologi.
  • De eldre ønsker seg en-til-en-opplæring og hjelp fra skoleelever.

Repetisjon er nøkkel til suksess

De største barrierene eldre som skal bruke teknologi opplever, er redsel for å gjøre feil, manglende repetisjon og oppfølging, følelse av å være til bry hvis de trenger hjelp og ergonomiske utfordringer med tastatur eller dårlig skjermbelysning. De eldre som ble intervjuet trekker frem følgende suksesskriterier for at opplæringen skal lykkes: Repetisjonskurs i små grupper, tilrettelegging for kontakt mellom deltakerne etter krus, responssenter hvor de eldre kan få hjelp med teknologi og gratis kurs.

Gevinstrealiseringsrapporter

Utprøving 2013-2016

Responstjenester

Metode for tjenesteinnovasjon

Andre dokumenter

Først publisert: 05.05.2019