Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning utfra pasientens behov. Her er noen eksempler fra helsetjenesten.

Faglige råd

Personer med kroniske lidelser eller behov for langvarig oppfølging, med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste. Det kommer frem i Helsedirektoratets nye nasjonale faglige råd for hjemmeoppfølging.

Nyhetssaken kan leses her.

Rådene kan leses her.

Eksempler fra helsetjenesten

her er det samlet eksempler fra praksis i både primær og spesialisthelsetjenesten.

Primærhelsetjenesten

Flere kronisk syke skal få digital hjemmeoppfølging – NRK Vestfold og Telemark

Kutter ventetid og reduserer smittefare (Fastlege Åshild Espeland)

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19. Erfaring fra kommuner som tilbyr digital hjemmeoppfølging ved covid-19. 

Pilotering sykehusforløp for kolspasienter som mottar digital hjemmeoppfølging på Agder

Sluttrapport fra et palliasjonsprosjekt, Kreftforeningen.

Spesialisthelsetjenesten

Kroniske tilstander

eKols - digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols - Sykehuset i Vestfold (siv.no)

CAPABLE, fra avdeling for klinisk informatikk og øre-nese-halsavdelingen

Digital hjemmeoppfølging av kolspasienten ved Lungemedisinsk avdeling, Ahus

Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling  ved Nyremedisinsk avdeling, Ahus

Brukerstyrt poliklinikk og digital hjemmeoppfølging av diabetespasienten ved Endokrinologisk avdeling, Ahus. Se eksempelet her.

Er i gang med digital hjemmeoppfølging (sykehuset-ostfold.no), Sykehuset i Østfold

Barn og unge

Avansert hjemmesykehus for barn, Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF

Psykisk helse

Innføring av digital skjemaoppfølging i Divisjon psykisk helsevern, Ahus

Samhandling

Digital hjemmeoppfølging - Erfaring med samhandling og informasjonsdeling.

Digital samhandling mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjenesten i behandling av diabetiske fotsår - Ahus

Digital hjemmeoppfølging i Agder (innomed.no)

Pasientrapporterte data – PROM

I forbindelse med digital hjemmeoppfølging innhentes det data fra pasientene i forhold til effekt av behandlingen og opplevelse av tjenesten.  Pasientrapportering skjer blant annet ved at det svares på spørsmål som sendes inn digitalt til helsetjenesten. Svarene følges opp lokalt og lagres lokalt. Det er igangsatt et arbeid på nasjonalt nivå der utfordringer på området identifiseres og behov vurderes, blant annet muligheter for å se resultater av behandlingen gjennom hele pasientforløpet, pasientens muligheter for innsyn i egne data og bruk av data som nasjonale indikatorer.  Relevante fagmiljø gir innspill til arbeidet, blant annet gjennom møter, se vedlagte presentasjoner fra møtene under her. Første fase av arbeidet ble avsluttet i oktober 2021. Sluttrapporten finner du her.

Pasientrapporterte data og digital hjemmeoppfølging. Rapport om behov. Helsedirektoratet.

PROM i klinisk praksis, fagsenter for pasientrapporterte data.

eMeistring og bruk av pasientrapporterte data, Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus.

Om PROMIS, Helseplattformen.

Brukerstyrt epilepsioppfølging, Vestre Viken HF, Drammen sykehus.

Digital hjemmeoppfølging og pasientrapporterte data. Hva spør vi om og hvorfor? Larvik kommune.

Metodevurdering

her er det lenket til den nasjonale databasen for gjennomførte Minimetodevurderinger på områder som er aktuelle for temasiden.

Minimetodevurdering av Bærbar og håndholdt spirometri koblet til app med "interface" for digital behandlingsplan og hjemmemonitorering av lungefunksjon (helsebiblioteket.no). Presentasjon av metodevurderingen her.

Minimetodevurdering av Medisinsk avstandsoppfølging - Asynkron kommunikasjon (helsebiblioteket.no)

Forskning

her er det lenket til aktuelle forskningsrapporter og/eller kunnskapsoppsummeringer vi har kjennskap til gjennom kontakt med fagutviklings- innovasjons- og kunnskapsmiljøer i sektoren.

Artikkel om digital hjemmeoppfølging og dialyse.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har publisert en ny artikkel om hvordan eldre og andre sårbare grupper kan inkluderes bedre i det digitale samfunnet (ehealthsearch.no).

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten (fhi.no): en oversikt over systematiske oversikter, Folkehelseinstituttet.

Digital hjemmeoppfølging - erfaringer med samhandling og informasjonsdeling 2022 (PDF)

Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging - Uio et al (PDF)

Ahus_Forskningsprosjektet Sleep Revolution

Digital hjemmeoppfølging gir økt trygghet og mestring

Forskning viser positive resultater for Telecare Nord Hjertesvigt (rn.dk)

Rapporter

Effekter av spesialisthelsetjenester som flyttes hjem

Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport fra nasjonal utprøving 2018-2021

Rapporter og utredninger

Filmer

her er små filmsnutter med eksempler fra praksis.

Agder kommunene PA Consulting - Digital hjemmeoppfølging (youtube.com)

Trondheim kommune Helsa Mi kommunal løsning for KOLS- pasienter (og andre kronikere) (youtube.com)

Trondheim kommune Avstandsoppfølging (youtube.com)

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Samarbeid fastlege og hjemmetjeneste (bing.com), egenbehandlingsplan.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Tverrfaglig samarbeid (bing.com), egenbehandlingsplan.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Større trygghet (bing.com).

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. I aktivitet med KOLS (bing.com).

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Aktiv og selvstendig (bing.com).

Oslo kommune - Medisinsk avstandsoppfølging (youtube.com).

Sykehuset i Østfold Digital hjemmeoppfølging (youtube.com)

Sunnaas sykehus Digital hjemmeoppfølging i rehabilitering på 5min (youtube.com)

Vestre Viken Brukerstyrt oppfølging for somatikken i Vestre Viken (youtube.com)

Helse Møre og Romsdal Nytt tilbod til pasientar med pustestopp (youtube.com)

Verktøy

Kvikk guide til Digital hjemmeoppfølging

Veileder for utarbeidelse av pasientens egenbehandlingsplan

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 15.12.2022 Se tidligere versjoner