Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Rundskriv IS-3/2022 – Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane

Dette rundskrivet erstattar rundskriv IS-3/2021.

Tal på registrerte personar med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2022 er med og dannar grunnlag for utrekning av rammetildelinga i inntektssystemet for 2023. Som grunnlag for kriteriedata for inntektssystemet 2023, skal alle kommunane sende inn tal pr. 1. januar 2022.

Vi ber kommunane å registrere og sende oss tal på personar som:

  1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming, eller
    b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomliding som medfører psykisk utviklingshemming, eller
    c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 eller diagnosekode P85 i IPCP-2. Det er ein føresetnad for slik stadfesting at det ikkje ligg føre tvil om at personen oppfyller kriteria.
  2. og er fylt 16 år pr. 1. januar 2022.
  3. og pr. 1. januar 2022 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, medrekna BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som har vedtak om omsorgsstønad og/eller avlastning etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 og 3.

Unntak

Kommunen skal ikkje registrere personar som:

Nærare om registreringa

Personar med mistanke om psykisk utviklingshemming bør greiast ut av spesialisthelsetenesta. Dette gjeld spesielt personar med lett grad av utviklingshemming ettersom rett diagnose kan ha store konsekvensar for personen. Dette er ikkje eit krav, men ei tilråding frå Helsedirektoratet.

For å hjelpe med registreringa i kommunen, har Helsedirektoratet arbeidd ut ein oversikt over diagnosar som kan innebere utviklingshemming (vedlegg nr. 4). Diagnoselista er berre rettleiande og tyder ikkje at det er endring i krav for rapportering.

Den kommunen der personen bur og får tenester (heimkommunen), og som pr. 1. januar 2022 har det økonomiske ansvaret for tenestene til personen, skal registrere personen. Også der heimkommunen kjøper tenester til vedkommande i ein annan kommune eller frå private aktørar, skal heimkommunen registrere personen.

Dersom ein person oppheld seg og får tenester i to ulike kommunar, og begge kommunane pr. 1. januar 2022 har fatta vedtak om tenester til personen, skal det føreligge ein avtale mellom kommunane om kva for ein kommune som registrerer personen.

Registreringa skjer i Altinn-skjemaet «Registrering av tall på personar med psykisk utviklingshemming». Kommunen (den personen som har fullmakt) fyller ut skjemaet, signerer og sender det inn til Helsedirektoratet gjennom Altinn.

Kontroll av registrering

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringa for nye registrerte personar. Kontrolloppdraget skal utførast i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlingar". Revisor og kommunedirektør signerer på skjema for revisorattestasjon. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for eventuell seinare kontroll.

I tillegg skal revisor og kommunedirektør signere elektronisk i Altinn.

Tidsfrist

Frist for registrering og innsending i Altinn er 2. mai 2022.

Spørsmål

Spørsmål til rundskrivet sendes postmottak@helsedir.no. Merk e-posten med saksnummer 15/1524.
 

Sist faglig oppdatert: 27. januar 2022