Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Befolkningens bruk av fastlege og legevakt

God tilgjengelighet til allmennlegetjenester for befolkningen er viktig. Endringer og stor variasjon i bruken av tjenesten kan indikere endringer eller ulikhet i tilgjengelighet til tjenesten. I dette delkapittelet presenteres endringer i absolutte tall og bruk av ulike typer kontakter med fastlege og legevakt målt per innbygger. Man vil ikke gå inn på årsaker til endringer eller om det er overforbruk/underforbruk av tjenester. Pandemien har påvirket aktiviteten hos fastlege og legevakt i årene 2020 til og med 2022. Tall for 2018 og 2019 presenteres også. Dette for å ha et sammenligningsgrunnlag før pandemien.  

Informasjon om datagrunnlag og framstilling

Kapitel 9 presenterer tall for aktivitet og befolkningens bruk av fastlege- og legevaktstjenesten fra 2019 til 2023. (noen tilfeller 2018) til og med 2023. Det presenteres noen absolutte tall, men hovedvekt legges på utvikling i bruk av fastlege og legevakt målt per innbygger. Ved å presentere utvikling målt per innbygger kan vi se om befolkningen bruker tjenestene mer, eller om vekst i aktivitet bare gjenspeiler befolkningsutviklingen.

Det presenteres utviklingstall for totalbefolkningen, for ulike aldersgrupper og for kommunegrupper gruppert etter befolkningstall. Befolkningstall per 01.01.2024 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) lagt til grunn for 2023. Små kommuner er kommuner med få innbyggere, store kommuner er befolkningsrike kommuner. Der hvor det presenteres tall for kommunestørrelser inkluderes kun regninger med informasjon om bosted, og totalt antall regninger vil være noe lavere enn nasjonale tall. Det kan derfor være noe avvik mellom absolutte tall og rater nasjonalt og totalt for kommunestørrelser. Av alle regninger som kom inn for fastlege og legevakt i 2023 mangler 0,13 prosent informasjon om bosted.

Tall som presenteres i dette kapittelet er basert på data utlevert fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). KPR henter data om enkeltregninger fastlegene sender inn til Helfo for refusjon. Data fra KPR er basert på takstfinansieringssystemet for tjenesten. Med utgangspunkt i dette systemet kan kontakter med fastlege og legevakt grupperes. Se tabell V9.1 i vedlegg for oversikt over hvilke takster som inngår i de ulike kontakttypene.

9.1. Svak nedgang i bruken av konsultasjoner totalt 

9.2. Konsultasjoner med fastlege

9.3. Konsultasjoner med legevakt

9.4. Nedgang i bruken av sykebesøk av fastlege

9.5. Flere sykebesøk av legevakt i 2023

9.6. Stabil bruk av enkle kontakter med fastlegen siste år

9.7. Nedgang i enkle kontakter med legevakt i 2023

9.8. Møter med andre instanser på vegne av eller med pasienter

Siste faglige endring: 31. mai 2024