Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.2 Konsultasjoner med fastlege

Svak nedgang i konsultasjoner med fastlegen per innbygger i 2023

Det har vært en økning i antall konsultasjoner med fastlegen fra 2018 og til 2023 (både i absolutte tall og målt per innbygger) (tabell 9.2). Målt per innbygger har det vært en økning på 33 konsultasjoner per 100 innbygger (fra 2,7 til 3,1 i gjennomsnitt per innbygger).  

Antall konsultasjoner med fastlegen har gått ned med 2 konsultasjoner per 100 innbygger fra 2022 til 2023 (- 1 prosent) (tabell 9.2). For samme periode har antall fysiske konsultasjoner målt per innbygger økt med 9 konsultasjoner per 100 innbygger (+4 prosent), mens antall e-konsultasjoner har gått ned med 11 konsultasjoner per innbygger (- 14 prosent). Antall sykebesøk har gått fra 1,5 til 1,4 besøk per 100 innbygger fra 2022 til 2023 (- 8 prosent).

Veksten i antall konsultasjoner målt per innbygger fra 2018 frem til 2023 skyldes kraftig økning i bruken av e-konsultasjoner, spesielt fra 2020 da Covid-19 pandemien inntraff. Det er i 2023 fortsatt lavere bruk av fysiske konsultasjoner og høyere bruk av e-konsultasjoner målt per innbygger sammenlignet med før pandemien. Pandemien satte fart på en allerede startet utvikling i retning større andel elektroniske konsultasjoner.

Fortsatt høy andel e-konsultasjoner

Som vist i figur 9.2 er andelen e-konsultasjoner fortsatt høy i 2023. Hver fjerde konsultasjon med fastlegen er en e-konsultasjon. Dette er en nedgang på 4 prosent fra 2022, men fortsatt betydelig høyere enn før pandemien. Som nevnt tidligere ble det gjort endringer i taksten for e-konsultasjon fra mars 2020 slik at en e-konsultasjon kan gjennomføres per telefon i tillegg til skriftlig og via video. Dette er viktig å ha med seg når man ser utvikling av denne typen konsultasjon over tid. Vi har ikke sett på tid brukt på konsultasjoner her, men i Ekspertutvalget sin gjennomgang av allmennlegetjenesten ble det vist til at en e-konsultasjoner tar halvparten så lang tid som en fysisk konsultasjon. [57]

Tabell 9.2. Antall konsultasjoner totalt hos fastlege i absolutte tall, 2017-2023.
Kilde: KPR

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022

2023

Prosent endring siste år

Prosent endring fra 2018

Fysisk konsultasjon 

 

Per 100 innbygger 

14 245 671

 

 

267

14 292 722

 

 

266

11 949 567

 

 

222

11 944 753

 

 

220

12 672 635

 

 

231

13 296 097

 

 

240

+ 5

 

 

+ 4

- 7

 

 

- 10

E-konsultasjon

 

Per 100 innbygger 

238 374

 

4

445 093

 

8

3 540 361

 

66

4 489 026

 

83

4 159 700

 

76

3 614 925

 

65

- 13

 

- 14

+ 1416

 

+ 1356

 Sykebesøk

 

Per 100 innbygger 

88 575

 

1,7

88 519

 

1,6

116 501

 

2,2

97 127

 

1,8

81 052

 

1,5

75 127

 

1,4

- 7

 

- 8

- 15

 

- 19

SUM

Totalt antall konsultasjoner 

 

Per 100 innbygger 

 

14 572 620

 

 

273

 

14 826 334

 

 

276

 

15 606 429

 

 

289

 

16 530 906

 

 

305

 

16 913 387

 

 

308

 

16 986 149

 

 

306

 

0

 

 

- 1

 

+ 17

 

 

+ 12

Figur 9.2. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk, samt andel e-konsultasjoner med fastlege 2018-2023. Inkluderer sykebesøk.
Figur 9.2. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk, samt andel e-konsultasjoner med fastlege 2018-2023. Inkluderer sykebesøk.
Kilde: KPR.

Flere konsultasjoner blant de yngste i 2023

Antall konsultasjoner øker med høyere alder. De eldste i befolkningen har flest konsultasjoner med fastlegen målt per innbygger. De yngste har i 2023 177 konsultasjoner per 100 innbygger, mens de eldste har 496 (figur 9.3). I absolutte tall utgjør konsultasjoner med fastlegen med de eldste likevel kun 8 prosent av totalt antall konsultasjoner i fastegetjenesten.

Blant de yngste (0-19 år) økte antall konsultasjoner med 2 konsultasjoner per 100 innbygger fra 2022 til 2023 på (+2 prosent). Økningen skyldes flere fysiske konsultasjoner, da det ble færre e-konsultasjoner målt per innbygger. For befolkningen over 80 år var bruken av konsultasjoner. For de øvrige aldersgruppene har antall konsultasjoner per 100 innbygger gått ned. I alle disse aldersgruppene har det vært nedgang i antall e-konsultasjoner, og økning i antall fysiske konsultasjoner.

Figur 9.3. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjoner) hos fastlege per 100 innbygger for aldersgrupper og nasjonalt, 2019-2023. Inkluderer ikke sykebesøk.
Figur 9.3. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjoner) hos fastlege per 100 innbygger for aldersgrupper og nasjonalt, 2019-2023. Inkluderer ikke sykebesøk. 
Kilde: KPR

Flest konsultasjoner i mellomstore kommuner

Flest konsultasjoner med fastlegen finner man i mellomstore kommuner med 10 000 til 49 000 innbyggere (figur 9.4), med 309 konsultasjoner per 100 innbyggere. Til sammenligning er det færrest konsultasjoner målt per innbygger i de minste kommunene (270 konsultasjoner per 100 innbyggere). Antall e-konsultasjoner målt per innbygger er økende med økende kommunestørrelse totalt og innenfor alle aldersgrupper. Med noen unntak er dette også tilfellet for fysiske konsultasjoner.

Figur 9.4. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjoner) og totalt antall konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger for kommunestørrelse og aldersgrupper, 2023.
Figur 9.4. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjoner) og totalt antall konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger for kommunestørrelse og aldersgrupper, 2023. 
Kilde: KPR.

Færre konsultasjoner med fastlegen på kveldstid

De fleste konsultasjoner med fastlegen er på dagtid. Som vist i figur 9.5 har det vært en økning i fysiske konsultasjoner med fastlegen på dagtid på 9 konsultasjoner per 100 innbygger fra 2022 til 2023 (+ 4 prosent).

Figur 9.5. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger fordelt på dag og kveld nasjonalt, 2020-2023. Inkluderer ikke sykebesøk.
Figur 9.5. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger fordelt på dag og kveld nasjonalt, 2020-2023. Inkluderer ikke sykebesøk.
Kilde: KPR

For samme periode har antall e-konsultasjoner på dagtid gått ned med 10 konsultasjon per 100 innbygger (-24 prosent). Det var en nedgang i både fysiske og digitale konsultasjoner på kveldstid fra 2022 til 2023 på henholdsvis 24 prosent og 6 prosent.

Økningen i antall fysiske konsultasjoner per 100 innbygger på dagtid fra 2022 til 2023 gjelder for alle aldersgrupper (figur 9.6). Nedgangen i konsultasjoner på kveldstid, både fysiske og digitale, gjelder også for alle aldersgrupper.

Figur 9.6. Antall fysiske konsultasjoner og antall e-konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger fordelt på dag og kveld samt totale konsultasjonsrater for aldersgrupper, 2020-2023. Inkluderer ikke sykebesøk.
Figur 9.6. Antall fysiske konsultasjoner og antall e-konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger fordelt på dag og kveld samt totale konsultasjonsrater for aldersgrupper, 2020-2023. Inkluderer ikke sykebesøk.
Kilde: KPR.
 

[57] Arbeidsmengde, konsultasjonstid og utilsiktede effekter av takstsystemet. Kunnskapsgrunnlag til Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten.

Siste faglige endring: 31. mai 2024