Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.3 Konsultasjoner med legevakt

Stabil bruk av konsultasjoner med legevakt

Bruken av legevakt har vært stabil over en lengre periode (tabell 9.3). Fra 2022 til 2023 har det vært en marginal nedgang i antall konsultasjoner målt per innbygger på 1 prosent (0,2 konsultasjoner per 100 innbygger). Nedgangen skyldes mindre bruk av fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner. Antall sykebesøk målt per innbygger har økt med 6 prosent fra 2022 til 2023. Takst for e-konsultasjon ved legevakt ble innført i mars 2020, avviklet fra juli 2021 og deretter gjeninnført i desember 2021. Ulikt antall måneder taksten har vært gyldig innenfor de ulike årene vil påvirke tallene og gjøre det vanskelig å sammenligne aktivitet mellom år.

Tabell 9.3. Antall konsultasjoner totalt for legevakt i absolutte tall og per 100 innbygger, 2018-2023.
Kilde: KPR 

  

2018  

2019  

2020  

2021  

2022 

2023

Prosent endring antall siste år 

Fysisk konsultasjon  

 

Per 100 innbygger 

1 289 296

 

24 

1 324 830

 

25 

1 180 408

 

22 

1 232 165

 

23

 

1 292 155

 

24 

1 292 635

 

23

 

0

 

- 1

E-konsultasjon  

 

Per 100 innbygger 

0

 

0

 

73 417

 

1,4 

45 983

 

0,8 

42 707

 

0,8 

39 072

 

0,7

 

- 9

 

- 10

Sykebesøk 

 

Per 100 innbygger 

69 725

 

1,3 

75 285

 

1,4 

87 941

 

1,6

 

84 211

 

1,6 

89 066

 

1,6 

95 139

 

1,7

+ 7

 

+ 6

SUM  

Totalt antall konsultasjoner   

 

Per 100 innbygger 

 

1 359 021

 

 

25 

 

1 400 115

 

 

26 

 

1 341 766

 

 

25 

 

1 362 359

 

 

25 

 

1 423 928

 

 

26 

 

1 426 846

 

 

26

 

 

0

 

 

- 1

Høyest bruk av legevakt blant de eldste

De eldste innbyggerne har flest konsultasjoner med legevakt målt per innbygger (figur 9.7). De har mer enn dobbelt antall konsultasjoner sammenlignet med de mellom 40 og 59 år, aldersgruppen med færrest konsultasjoner per innbygger. De eldste har likevel kun 8 prosent av alle konsultasjoner med legevakten i absolutte tall. Målt per innbygger er det flest konsultasjoner med legevakt for befolkningen i kommuner med 10 000 – 49 999 innbyggere.

Figur 9.7. Antall konsultasjoner hos legevakt per 100 innbygger på dag, kveld/helg og totalt*. For ulike kommunestørrelser og aldersgrupper, 2023. Inkludert e-konsultasjoner.
Figur 9.7. Antall konsultasjoner hos legevakt per 100 innbygger på dag, kveld/helg og totalt*. For ulike kommunestørrelser og aldersgrupper, 2023. Inkludert e-konsultasjoner. 
Kilde: KPR

For alle kommunestørrelser og for alle aldersgrupper er det flest konsultasjoner på kveld/helg (figur 9.7), og det har vært en økning i antall konsultasjoner på kveld/helg med legevakt målt per innbygger for alle aldersgrupper og kommunegruppestørrelser fra 2022 til 2023 med ett unntak. De yngste i kommuner med 10 000- 49 999 innbyggere hadde færre konsultasjoner på kveld/helg.

Diagnoser ved legevaktkonsultasjoner

Figur 9.8 viser fordeling av hoveddiagnoser for ulike aldersgrupper for alle konsultasjoner hos legevakt i 2023.

Figur 9.8. Konsultasjoner med legevakt registrert symptom eller sykdomsdiagnose i absolutte tall etter ICPC-2 hovedkategorier og aldergrupper 2023.
Figur 9.8. Konsultasjoner med legevakt registrert symptom eller sykdomsdiagnose i absolutte tall etter ICPC-2 hovedkategorier og aldergrupper 2023.
Kilde: KPR

I oversikten inngår både symptomdiagnoser og sykdomsdiagnoser. For alle aldersgrupper gjelder en høy andel av konsultasjonene allmenne og uspesifiserte diagnoser (A), luftveier (R), muskel og skjelett (L), hud (S) og fordøyelse (D). Disse utgjør til sammen over 60 prosent av alle konsultasjoner totalt. For de alle eldste utgjør sykdom/symptomer knyttet til urinveier (U) også en relativt stor andel av konsultasjonene.

For barn og ungdom 0-18 år var 25 prosent av alle konsultasjoner i 2023 registrert med hoveddiagnose knyttet til luftveier (R). For aldersgruppene 20-39 år og 40–59 år er flest konsultasjoner registrert med hoveddiagnose muskel og skjelett (L), henholdsvis 16 og 19 prosent. For de to eldste aldersgruppene er flest konsultasjoner registrert med hoveddiagnose allment og uspesifisert, henholdsvis 17 og 20 prosent.

Figur 9.9 viser konsultasjoner med legevakt per 100 innbygger fordelt etter aldersgrupper og registrert hoveddiagnose. De eldste har flest konsultasjoner målt per 100 innbygger for mange av diagnosekapitlene. Barn og unge har også høy bruk av konsultasjoner innenfor enkelt diagnosekapitler sammenlignet med de øvrige diagnosegruppene. De yngste har flest konsultasjoner målt per innbygger innenfor diagnosekapitlene øre (H) og øye (F).

Figur 9.9. Konsultasjoner med legevakt registret symptom eller sykdomsdiagnose per 100 innbygger etter ICPC-2 hovedkategorier og aldergrupper 2023.
Figur 9.9. Konsultasjoner med legevakt registret symptom eller sykdomsdiagnose per 100 innbygger etter ICPC-2 hovedkategorier og aldergrupper 2023.
Kilde: KPR

Bruk av tidstakst ved legevakt

Tidstakst brukes når en konsultasjon varer lengre enn 20 minutter. 2cd brukes for konsultasjoner på dagtid og 2ck brukes for konsultasjoner på kveld/helg. Begge brukes om en konsultasjon varer utover 20 minutter og kan repeteres for hver påbegynte 15 minutter.

Av alle konsultasjoner med legevakt har 44 prosent tidstakst knyttet til kontakten (583 992 konsultasjoner). Andel konsultasjoner med tidstakst er økende med økende alder på pasienten, fra 37,8 prosent hos barn og unge til 54,6 blant de eldste over 80 år (Figur 9.10). 

Figur 9.10. Konsultasjoner med legevakt med og uten tidstakst og totalt, samt andel med tidstakst fordelt for aldersgrupper.
Figur 9.10. Konsultasjoner med legevakt med og uten tidstakst og totalt, samt andel med tidstakst fordelt for aldersgrupper. Kilde: KPR
Figur 9.11. Konsultasjoner med legevakt hvor tidstakst er brukt fordelt etter hvor mange ganger taksten er brukt og diagnosegrupper. Tall for 2023.
Figur 9.11. Konsultasjoner med legevakt hvor tidstakst er brukt fordelt etter hvor mange ganger taksten er brukt og diagnosegrupper. Tall for 2023.
Kilde: KPR

Ved bruk av tidstakst er taksten oftest brukt en eller to ganger ved samme konsultasjon (92 prosent). For 5,5 prosent av regningene er tidstakst brukt tre ganger. Bruken av tidstakst er relativt lik for de fleste diagnosegrupper (organkapittel) (figur 9.11). To diagnosegrupper skiller seg ut med en større andel regninger hvor tidstakst er brukt flere ganger, dette er organkapittel P- Psykisk og organkapitel Z-Sosiale problemer.

Siste faglige endring: 31. mai 2024