Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.8Møter med andre instanser på vegne av eller med pasienter

I tillegg til konsultasjoner og kontakter med pasienter har leger kontakt med andre instanser på vegne av, eller sammen med, pasienten. Slike kontakter inkluderer enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester eller NAV, tverrfaglige samarbeidsmøter eller det kan være dialogmøter med NAV. Se tabell V9.1 i vedlegg for takster som inngår i de ulike kontakttypene.

Stabil bruk av tverrfaglige samarbeidsmøter 2023

For hele befolkningen samlet har det vært marginal nedgang i bruken av tverrfaglige samarbeidsmøter (målt per 100 innbygger) fra 2022 til 2023. Det er høyest bruk av slike møter knyttet til de eldste i befolkningen (figur 9.17). For gruppen over 80 år var 5,3 møter per 100 innbygger i 2023. Dette er høyere enn for de øvrige aldersgruppene hvor det var 1-2 møter per 100 innbygger. I absolutte tall utgjør møter knyttet til de eldste kun 14 prosent av alle møter(figur 9.16).   

Antall tverrfaglige møter per 100 innbyggere reduseres med økende kommunestørrelse (Figur 9.17). Dette er gjennomgående i alle aldersgrupper vi ser på her. Det har vært en nedgang i antall møter for alle aldersgrupper og for alle kommunestørrelser fra 2019 til 2023 (vedleggstabell V9.4). I 2023 var det en økning i antall møter blant de aller yngste og aldersgruppen 60-79 år. For kommuner med 2 000-4 999 innbyggere har det vært en nedgang i antall møter målt per innbygger totalt og innenfor alle aldersgrupper (vedleggstabell V7).   

Figur 9.16. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter (absolutte tall) fordelt på aldersgrupper og totalt per år, 2019-2023.
Figur 9.16. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter (absolutte tall) fordelt på aldersgrupper og totalt per år, 2019-2023.
Kilde: KPR
Figur 9.17. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per 100 innbygger for aldersgrupper og etter kommunestørrelse 2023.
Figur 9.17. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per 100 innbygger for aldersgrupper og etter kommunestørrelse 2023.
Kilde: KPR

Økning i dialogmøter med NAV siste år

Fastlegen deltar på møter med NAV for å følge opp sykmeldte listeinnbyggere og innbyggere på listen som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv. Denne typen møter er mest brukt for de som er i yrkesaktiv alder (vist i figur 9.18). Her omtales ikke bruken av denne typen kontakt for de yngste og de eldste her, da bruken i disse gruppene er veldig lav.

Det har vært en økning i dialogmøter med fastlege til stede (målt per 100 innbygger) for de mellom 20-39 år og 40-59 år på henholdsvis 10 og 5 prosent fra 2022 til 2023. For de mellom 60-79 år har det vært en nedgang på 2 prosent for samme periode. Sammenlignet med 2019 er antall dialogmøter med NAV med fastlege til stede (målt per 100 innbygger) lavere for de ulike aldersgruppene (Figur 9.19).

Figur 9.18. Antall dialogmøter med NAV fordelt på aldersgrupper og totalt per år, 2019, 2022 og 2023. Absolutte tall.
Figur 9.18. Antall dialogmøter med NAV fordelt på aldersgrupper og totalt per år, 2019, 2022 og 2023. Absolutte tall.
Kilde: KPR

Figur 9.19 viser antall dialogmøter med NAV målt per innbygger fordelt på kommunestørrelse og alder.

Figur 9.19. Antall dialogmøter med NAV per 100 innbygger for utvalgte aldersgrupper og kommunestørrelse, 2019, 2022 og 2023.
Figur 9.19. Antall dialogmøter med NAV per 100 innbygger for utvalgte aldersgrupper og kommunestørrelse, 2019, 2022 og 2023.
Kilde: KPR

Deltagelse i dialogmøter med NAV er lavest i gruppen med de største kommunene (≥ 50 000 innbyggere). Det har vært en økning i antall dialogmøter målt per 100 innbygger siste år for alle kommunestørrelser, men bruken er fortsatt lavere sammenlignet med 2019 for alle grupper.

Fastlegen har færre kontakter med andre instanser om eldre

Fastlegen har i tillegg til tverrfaglige samarbeidsmøter og dialogmøter med NAV kortere og mer hyppige kontakter med annet helsepersonell eller tjenester i kommunen. Dette er telefonsamtaler eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med aktører som for eksempel fysioterapeut, kiropraktor, kommunale helse- og omsorgtjeneste, NAV sosiale tjenester eller farmasøyt. Dette er i likhet med sykebesøk en kontakttype som brukes mer i oppfølging av eldre listeinnbyggere enn for yngre. 60 prosent av enkle kontakter med andre instanser knyttet til enkeltpasienter i 2023 gjaldt listeinnbyggere over 60 år (Figur 9.20).

Det var totalt sett en økning i denne typen kontakter fra 2022 til 2023 målt per 100 innbygger (+ 4 prosent). Selv om denne typen kontakt er mest brukt for å følge opp eldre, er det verdt å merke seg økningen på 5-6 prosent hos alle aldersgrupper, unntatt for de eldste, fra 2022 til 2023 (målt per innbygger). Bruken ligger fortsatt under nivået i 2019 for alle aldersgrupper.

Figur 9.20. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV (absolutte tall) fordelt på aldersgrupper og totalt per år, 2019, 2022 og 2023.
Figur 9.20. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV (absolutte tall) fordelt på aldersgrupper og totalt per år, 2019, 2022 og 2023.
Kilde: KPR
Figur 9.21. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV per 100 innbygger for de over 60 år fordelt på kommunestørrelse, 2019,2022 og 2023.
Figur 9.21. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV per 100 innbygger for de over 60 år fordelt på kommunestørrelse, 2019,2022 og 2023. 
Kilde: KPR

Nedgangen i enkle kontakter med andre instanser knyttet til de eldste listeinnbyggerne siste år og fra 2019 gjelder kommuner med 2 000- 4 999 innbyggere og 10 000- 49 999 innbyggere (Figur 9.21). For de resterende kommunegruppene har det vært økning siste år, og for 2019-2023.

Siste faglige endring: 31. mai 2024