Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill til nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 04. januar 2022

Høringsutkast

Retningslinjen blir publisert i digitalt format. Den er anordnet kapittelvis etter overordnet tema. Innen hvert kapittel blir hver anbefaling presentert med en kort og utdypende tekst med hovedbudskap, deretter følger «Praktisk – slik kan anbefalingen følges» og «Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på» og «Referanser».

Du kan skrive ut høringsutkastet eller lagre det som PDF. Se lenke «Skriv ut / Lag PDF» nederst på forsiden og i hvert kapittel i høringsutkastet.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på anbefalingenes faglige innhold. Gi innspill på om:

 • anbefalingsteksten er lettfattelig og gjennomførbar?
 • «praktisk informasjon» er nyttig og tilstrekkelig?
 • «begrunnelsen» for anbefalingene er tilstrekkelige til å inngi tillitt til foreslåtte eller anbefalte tiltak?

Helsedirektoratet ønsker også tilbakemelding fra helsepersonell i klinisk praksis på brukervennligheten av retningslinjen i en hektisk hverdag.

Vi ber om at du bruker QuestBack-skjema til å gi høringssvar (QuestBack).

Hvis du ønsker å se på høringsskjemaet før du fyller det ut, kan du laste det ned her (PDF).

Eventuelle ytterligere høringssvar merkes med saksnummer 20/19119 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Høringsfrist: 1. oktober.

Mottatte høringsinnspill blir publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsbrev

Bakgrunn

Nasjonal faglig retningslinje om diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er forankret i oppdraget Helsedirektoratet har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet om å følge opp strategien om forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av de fire ikke-smittsomme folkesykdommer (non-communicable diseases, NCD); kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes og kols. Overordnet mål i strategien er å redusere forekomsten av tidlig død.

Det er per i dag en betydelig over- og feildiagnostisering av personer med kols. Tidligere og riktigere diagnostisering og ikke minst oppfølging av personer med kols inngår i arbeidet med å redusere tidlig død. Den reviderte retningslinjen publiseres digitalt og erstatter den tidligere retningslinjen fra 2012 som har vært tilgjengelig i pdf-format på Helsedirektoratets nettside.

Målgrupper

Retningslinjen om diagnostisering og behandling av pasienter med kols er særlig rettet mot leger i kommunal helse- og omsorgstjenester som har ansvar for behandling og oppfølging av denne pasientgruppen, samt andre yrkesgrupper, da primært fysioterapeuter, som jobber med lungerehabilitering, både i primær og spesialisthelsetjenesten.
Retningslinjen er ikke spesielt rettet mot allmennheten, men kan være nyttig for pasienter og deres pårørende.

Innhold

Høringsutkastet til retningslinjen om diagnostisering og behandling av pasienter med kols er anordnet i syv kapitler:

 1. Diagnose, utredning, og vurdering av alvorlighetsgrad ved kols
 2. Oppfølging av kols i stabil fase
 3. Behandling ved forverrelser av kols
 4. Lungerehabilitering
 5. Prinsipper ved fysisk aktivitet og trening ved kols
 6. Pusteteknikker og mobilisering av sekret
 7. Metode og prosess som adresserer bakgrunnen for retningslinjen og arbeidet som er gjort.

Faglig revidering av vesentlig karakter er:

 • diagnosekriteriene for kols (kapittel 1)
 • alvorlighetsgrad av sykdommen (kapittel 1)
 • regelmessig oppfølging med foreslått innhold i en årskontroll (kapittel 2)
 • behandling av stabil kols med ny behandlingsalgoritme (kapittel 3).

Anbefalinger som er spisset slik at vesentlige momenter kommer tydeligere frem er

 • lungerehabilitering (kapittel 4)
 • prinsipper ved fysisk aktivitet og trening ved kols (kapittel 5)
 • pusteteknikker og mobilisering av sekret (kapittel 6).

Interne lenker

Det er krysslenket mellom anbefalingene der det er aktuelt for eksempel for behandlende lege å tenke på henvising til lungerehabilitering og opptrening, og der det er aktuelt for rehabiliteringspersonell å be pasienten kontakte lege. 

Eksterne lenker

For å sikre kontinuerlig oppdatert informasjon er det lenket til primærkilde, som Folkehelseinstituttet, fremfor å gjengi innholdet i lenken. Det kan bety mange «klikk» for brukeren, men oppveies forhåpentligvis av tillitt til at informasjonen er oppdatert.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

Stat, kommune

 • De regionale helseforetak 
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Norsk Pasientforening 
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Folkehelseinstituttet

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner

 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kommunenes sentralforbund 
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Astma- og allergiforbundet

Fag- og interesseforeninger

 • Apotekerforeningen
 • Den norske legeforening
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk Sykepleierforbund 
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund
 • Norsk Manuellterapeutforening

Kontakt

Anders.Ostrem@helsedir.no og Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no

Først publisert: 01.07.2021 Sist faglig oppdatert: 01.07.2021 Se tidligere versjoner