Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Kostholdet påvirker folkehelsen. Matbransjen samarbeider med helsemyndighetene for å bedre kostholdet i befolkningen.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen (næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen). Intensjonsavtalen ble signert 6. desember 2016 (PDF) og løper frem til og med 31. desember 2021.

Avtalen har konkrete mål om et redusert inntak av salt (Saltpartnerskapet), tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Intensjonsavtalens formål

Matbransjen i Norge har i flere år samarbeidet med helsemyndighetene om å gjøre dagligvarer sunnere. Intensjonsavtalen tar samarbeidet et skritt videre og skal føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Se hele avtalen: Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene (PDF).

Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd (helsenorge.no). Et langsiktig perspektiv er nødvendig for å oppnå ønskede endringer. Samarbeidet gjennom intensjonsavtalen kan bidra til at de nasjonale målene for folkehelsepolitikken nås. Disse er:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
 • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Målsetninger og innsatsområder

Intensjonsavtalen omfatter 6 innsatsområder hvor det er satt konkrete mål for innsatsområdene 1-4:

1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom Saltpartnerskapet. Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen var estimert til 10 g pr. dag i 2010. Partene har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 8 g pr. dag innen 2021. Målet er 7 g pr. dag innen 2025. Det langsiktige målet er 5 g salt pr. dag.

2. Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021. Det langsiktige målet er 10 E%.

3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at inntaket av mettet fett er redusert til 13 E% innen 2018. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

4. Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 % i tråd med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold.

6. Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen.

Avtaleteksten og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no) inneholder mer informasjon om hvilke datakilder og nullpunkt som gjelder for målene i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalens organisering

Intensjonsavtalen er organisert etter følgende modell:

Oversikt over organisering av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold
Organisering av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

 

Helseministerens næringslivsgruppe

Møtearena mellom statsråden og ledere i matvarebransjen som sikrer dialog om overordnede politiske føringer og politisk fokus på innsatsområdene. Oppnådde resultater, overordnede planer og fremtidig strategi for arbeidet skal være på dagsorden. Videreføring og eventuelle endringer i intensjonsavtalen skal forankres i denne gruppen. Næringslivsgruppen møtes to ganger i året.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen består av representanter fra partene og rapporterer til Næringslivsgruppen, se mandat for koordineringsgruppen (PDF). Gruppen skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet med intensjonsavtalen inkludert måloppnåelse, fremdrift og evaluering. Helsedirektoratet ved divisjon folkehelse og forebygging representerer Helse- og omsorgsdepartementet i koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen møtes fire ganger hvert år. Sammensetning i gruppen er:

 • 2 representanter fra Virke/Norgesgruppen
 • 2 representanter fra NHO Service og Handel/Rema
 • 2 representanter fra Coop
 • 1 representant fra Sjømat Norge
 • 1 representant fra Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • 4 representanter fra NHO Mat og Drikke/mat- og drikkeprodusentene
 • 1 representant fra NHO reiseliv
 • 1 representant fra Virke KBS
 • 2 representanter fra myndighetene
 • Leder av sekretariatet møter i koordineringsgruppen

Sekretariatet

Sekretariatet bistår koordineringsgruppen, referansegruppen og innsatsområdene med den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Sekretariatet organiseres i Helsedirektoratet.

Referansegruppen

Det er etablert en referansegruppe bestående av ressurspersoner innen relevante fagområder som kan gi ekspertråd til koordineringsgruppen og innsatsområdene. Referansegruppen består av forskere innen fagfeltene ernæring, matteknologi, forbrukeratferd og markedsføring fra Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Nofima, SINTEF, Norsk institutt for bioøkonomi, Havforskningsinstituttet, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Tromsø, Handelshøyskolen BI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Norges handelshøyskole.

Innsatsområder

Intensjonsavtalen består av 6 innsatsområder hvor aktørene selv velger hvilke av innsatsområdene 1–4 som er aktuelle for sin virksomhet. I tillegg forplikter alle avtaleparter seg til å bidra til å påvirke forbrukeratferd (innsatsområde 5) og til monitorering av arbeidet (innsatsområde 6). Aktørene organiserer seg selv i innsatsområdene, hvor partene deltar i det eller de innsatsområdene de har tilsluttet seg til og som er relevant for den enkelte part.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

MFU er en frivillig bransjesammenslutning som arbeider for at barn og unge skal skjermes mot uheldig markedspåvirkning. En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat har i fellesskap opprettet retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. MFU behandler klager og brudd på disse retningslinjene. MFU har en selvstendig rolle og en egen styringsstruktur, og vil derfor være utenfor intensjonsavtalens rammer.

Hvordan slutte seg til intensjonsavtalen?

Helsemyndighetene (Helse- og omsorgsdepartementet) og næringsorganisasjonene er avtaleparter og signerer direkte på intensjonsavtalen (PDF). Alle andre tilknyttede virksomheter slutter seg til avtalen ved å fylle ut en tilknytningsavtale.

Tilsluttede aktører velger selv hvilke(t) av innsatsområdene 1–4 de ønsker å slutte seg til. Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part.

I tillegg skal alle som underskriver avtalen arbeide med innsatsområde 5 (påvirke forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold) og 6 (monitorering av måloppnåelse). Koordineringsgruppen har et spesielt ansvar for å følge opp disse innsatsområdene. Helsemyndighetene skal arbeide for måloppnåelse på alle innsatsområder.

Spørsmål om tilslutning til intensjonsavtalen kan rettes direkte til sekretariatet for intensjonsavtalen.

Status i arbeidet

Målene i intensjonsavtalen er definert ut fra matforsyningsstatistikk 2015 (Utviklingen i norsk kosthold 2016) og SSBs forbruksundersøkelse 2012.

Under følger status for de ulike innsatsområdene per 1. januar 2019 som blant annet er basert på data fra Utviklingen i norsk kosthold 2018.

Innsatsområde 1: Reduksjon av salt

Per 1. januar 2019 har 84 aktører sluttet seg til Saltpartnerskapet. Saltpartnerskapet første periode var 2015–2018. Det er nå besluttet at avtaleperioden utvides til 31.12.2021 og at nye saltmål settes med utgangspunkt i mål om 8 gram salt per dag i 2021.

I Saltpartnerskapet er det satt mål for saltinnhold i om lag 100 matvarekategorier. Oppfyllelsen av målene i Saltpartnerskapet monitoreres ved bruk av data fra Tradesolution (TS). Dataene fra TS er egnet til å måle oppfyllelsen av saltmålene for ca. 40 av 100 matvarekategorier. I tillegg til data fra TS vil saltinnholdet i 200 indikatormatvarer bli analysert i 2018 og sammenlignet med analyser av tilsvarende matvarer i 2015.

Saltinntaket i befolkningen vil bli målt med data fra Tromsøundersøkelsen (døgnurinanalyser). Foreløpige data fra 2015 viser at menn hadde et saltinntak på ca. 10 gram salt per dag og kvinner ca. 7,5 gram. Ny undersøkelse er planlagt i 2021.

Rapport med status over arbeidet og grad av måloppnåelse i perioden 2015-2018 ferdigstilles våren 2019 og planlegges presentert i juni 2019.

Innsatsområde 2: Reduksjon av tilsatt sukker

NHO Mat og Drikke organiserer innsatsområdet. Det ble gjennomført to workshops i 2017. Nullpunkt er definert i Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 til å være matforsyningsstatistikk for 2015, hvor kostens innhold av tilsatt sukker var 12,3 E% (energiprosent). Ifølge utviklingen i norsk kosthold 2018 ble innhold av tilsatt sukker redusert til 11,8 E% i 2017.

Innsatsområde 3: Reduksjon av mettet fett

NHO Mat og Drikke organiserer innsatsområdet. Det ble gjennomført to workshops i 2017. Nullpunkt er definert i Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 til å være matforsyningsstatistikken i 2015. Ifølge utviklingen i norsk kosthold var kostens innhold av mettet fett 14 E% med en tendens til nedgang fra 14,5 E% i 2015 til 14,2 E% i 2017.

Innsatsområde 4: Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF), Baker- og Konditorforeningens Landsforening (BKLF) og Sjømat Norge organiserer innsatsområdet. Det ble gjennomført to workshops i 2017 og i 2018. Nullpunkt er definert i Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 til å være matforsyningsstatistikken i 2015. Ifølge utviklingen i norsk kosthold har det i perioden 2015-2017 vært et stabilt inntak av grønnsaker, ca. 1 prosent reduksjon av frukt og bær, 15 prosent reduksjon av fisk og om lag 2 prosent økning i andel sammalt mel fra norske møller.

Innsatsområde 5: Forbrukeratferd

Alle aktører skal bidra til å endre forbrukeratferd i sunnere retning. Dette området er lagt særlig til koordineringsgruppen å følge opp.

Innsatsområde 6: Monitorering

Monitorering er basert på data fra nasjonale undersøkelser og andre kilder som Tradesolution, Nielsen og Flesland markedsinfo. En følgeevaluering av arbeidet i intensjonsavtalen utføres av en uavhengig tredjepart (forskningsstiftelsen Fafo) gjennom hele avtaleperioden. Innrapportering av tiltak for 2017 ble gjennomført høsten 2018 og publisert våren 2019, og en rapport med tiltak for 2018 ble publisert høsten 2019.

Statusrapport for intensjonsavtalen

Statusrapport 2016–2019

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4, 8. juli 2019
Nyhetsbrev 3, 23. mar 2018
Nyhetsbrev 2, 20. des. 2017
​Nyhetsbrev 1, 17. okt. 2017

Koordineringsgruppens referater

Referat 12. februar 2020
Referat 16. oktober 2019
Referat 15. mai 2019
Referat 13. februar 2019
Referat 7. november 2018
Referat 11. september 2018
Referat 9. mai 2018
Referat 7. mars 2018
Referat 8. november 2017
Referat 7. september 2017
Referat 10. mai 2017
​Referat 17. februar 2017

Evaluering av intensjonsavtalen

Årsrapport 2018 – Fafo-notat 2019:25
Årsrapport 2017 – Fafo-notat 2019:09

Intensjonsavtalens utmerkelser

Helse- og omsorgsministeren har utlyst to utmerkelser for godt arbeid i medhold av intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere produkter og Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere markedsføring. Vinnerne kåres på finalen til Det Norske Måltid 2021 som arrangeres i Stavanger 5. februar 2021. Aktører i intensjonsavtalen sender selv inn egne bidrag.

Nominasjonen er åpen fra 28. mai til 15. november 2020. Les mer på nettsiden for intensjonsavtalens utmerkelser.

Disse er med i intensjonsavtalen

Per 1. januar 2019 har nærmere 100 aktører sluttet seg til intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, enten gjennom å signere selve intensjonsavtalen eller ved å signere en tilslutningsavtale.

Totaloversikt, alle tilsluttede virksomheter

A. Nilsson & Co AS

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Bakehuset AS

Baker Brun AS

Bama

Barilla Norge AS

Baxt AS

Berentsen Brygghus AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brynhild Gruppen

Brødrene Karlsen AS

Brødrene Raastad AS

Cater Mysen AS

Cernova

Circle K Norge AS

Coca-Cola

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Den Stolte Hane AS

Det Glutenfrie Verksted

Diplom-Is AS

Domstein Sjømat AS

Duga AS

Engrosfrukt AS

Eugen Johansen AS

Fatland Jæren AS

Findus Norge AS

Finsbråten AS

Finstad Gård Engros AS

Fjordland AS

Gartnerhallen AS

Germann Vervik eftf AS

Grans Bryggeri AS

Grilstad AS

H. A. Brun AS

Hansa Borg Bryggerier AS

Hennig Olsen Is

Hoff SA

Holmens AS

Huseby Gård Da

Ingebrigtsen kjøtt AS

Insula AS

Interfrukt AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

King Oscar AS / Thai Union

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

Leiv Vidar AS

LERUM AS

Lerøy Seafood Group

Lunde Gård engros AS

MAARUD AS

Macks Ølbryggeri AS

Matbørsen AS

Mesterbakeren AS

Meum Frukt & Grønt AS

Mills AS

Mondelez Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norfesh AS

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Norrek Dypfrys AS

Nortura SA

Nærbakst AS

Odd Langdalen frukt og engros AS

Orkla ASA

Pelagia AS

Red Bull

REMA 1000

Ringnes AS

Rolf Olsen Engros AS

Salatmestern AS

Salmon Brands AS

Scandic Hotels AS

Servicegrossistene AS

Sjømat Norge

ST1 Norge AS

Svanøy Røykeri AS

Synnøve Finden AS

T.L. Måkestad AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Økern Engros AS

Innsatsområde 1: Reduksjon av salt

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Bakehuset AS

Baker Brun AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brynhild Gruppen

Cernova

Circle K Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Den Stolte Hane AS

Domstein Sjømat AS

Duga AS

Fatland Jæren AS

Findus Norge AS

Finsbråten AS

Fjordland AS

Grilstad AS

H. A. Brun AS

Hoff SA

Holmens AS

Ingebrigtsen kjøtt AS

Insula AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

Leiv Vidar AS

Lerøy Seafood Group

MAARUD AS

Matbørsen AS

Mesterbakeren AS

Mills AS

Mondelez Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Nortura SA

Nærbakst AS

Orkla ASA

REMA 1000

Salatmestern AS

Scandic Hotels AS

Sjømat Norge

ST1 Norge AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Innsatsområde 2: Reduksjon av tilsatt sukker

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Baker Brun AS

Baxt AS

Berentsen Brygghus AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brynhild Gruppen

Cernova

Circle K Norge AS

Coca Cola

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Det Glutenfrie Verksted

Diplom-Is AS

Fjordland AS

Grans Bryggeri AS

H. A. Brun AS

Hansa Borg Bryggerier AS

Hennig Olsen Is

ISS Facility Services AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

King Oscar AS / Thai Union

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

LERUM AS

Macks Ølbryggeri AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Orkla ASA

Red Bull

REMA 1000

Ringnes AS

ST1 Norge AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Umoe Restaurants AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Innsatsområde 3: Reduksjon av mettet fett

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Best Stasjon AS

BKLF AS

Cernova

Circle K Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Diplom-Is AS

Fatland Jæren AS

Findus Norge AS

Finsbråten AS

Fjordland AS

Grilstad AS

H. A. Brun AS

Hennig Olsen Is

Hoff SA

Holmens AS

Ingebrigtsen kjøtt AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

Kolonial.no AS

Leiv Vidar AS

MAARUD AS

Matbørsen AS

Mills AS

Mondelez Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Norrek Dypfrys AS

Nortura SA

Orkla ASA

REMA 1000

Scandic Hotels AS

ST1 Norge AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Innsatsområde 4: Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

A. Nilsson & Co AS

A/S Nestlé Norge

Bakehuset AS

Baker Brun AS

Bama

Barilla Norge AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brødrene Raastad AS

Brødrene Karlsen AS

Cater Mysen AS

Cernova

Circle K Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Det Glutenfrie Verksted

Domstein Sjømat AS

Duga AS

Engrosfrukt AS

Eugen Johansen AS

Findus Norge AS

Finstad Gård Engros AS

Fjordland AS

Gartnerhallen AS

Germann Vervik eftf AS

H. A. Brun AS

Hoff SA

Holmens AS

Huseby Gård Da

Insula AS

Interfrukt AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

King Oscar AS / Thai Union

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

Lerøy Seafood Group

Lunde Gård engros AS

Matbørsen AS

Mesterbakeren AS

Meum Frukt & Grønt AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norfesh AS

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Norrek Dypfrys AS

Nærbakst AS

Odd Langdalen frukt og engros AS

Orkla ASA

Pelagia AS

REMA 1000

Rolf Olsen Engros AS

Salmon Brands AS

Scandic Hotels AS

Servicegrossistene AS

Sjømat Norge

ST1 Norge AS

Svanøy Røykeri AS

Synnøve Finden AS

T.L. Måkestad AS

Toma Facility Services AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Økern Engros AS

Engelsk informasjon

​Partnership for a healthier diet

Kontaktinformasjon

Ole Berg, sekretariatet

Først publisert: 01.01.2019 Sist faglig oppdatert: 28.05.2020