Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Kostholdet påvirker folkehelsen. Matbransjen samarbeider med helsemyndighetene for å bedre kostholdet i befolkningen.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen (næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen). Intensjonsavtalen ble signert 6. desember 2016 (PDF) og løper frem til og med 31. desember 2021.

Avtalen har konkrete mål om et redusert inntak av salt (Saltpartnerskapet), tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold videreføres fra 1. januar 2022. Ny og revidert avtale løper til og med 31. desember 2025.

Intensjonsavtalens formål

Matbransjen i Norge har i flere år samarbeidet med helsemyndighetene om å gjøre dagligvarer sunnere. Intensjonsavtalen tar samarbeidet et skritt videre og skal føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Se hele avtalen: Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene (PDF).

Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd (helsenorge.no). Et langsiktig perspektiv er nødvendig for å oppnå ønskede endringer. Samarbeidet gjennom intensjonsavtalen kan bidra til at de nasjonale målene for folkehelsepolitikken nås. Disse er:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
 • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Målsetninger og innsatsområder

Intensjonsavtalen omfatter 6 innsatsområder hvor det er satt konkrete mål for innsatsområdene 1-4:

1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom Saltpartnerskapet. Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen var estimert til 10 g pr. dag i 2010. Partene har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 8 g pr. dag innen 2021. Målet er 7 g pr. dag innen 2025. Det langsiktige målet er 5 g salt pr. dag.

2. Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021. Det langsiktige målet er 10 E%.

3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at inntaket av mettet fett er redusert til 13 E% innen 2021. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

4. Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 % i tråd med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold.

6. Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen.

Avtaleteksten og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no) inneholder mer informasjon om hvilke datakilder og nullpunkt som gjelder for målene i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalens organisering

Intensjonsavtalen er organisert etter følgende modell:

Oversikt over organisering av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold
Organisering av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

 

Helseministerens næringslivsgruppe

Møtearena mellom statsråden og ledere i matvarebransjen som sikrer dialog om overordnede politiske føringer og politisk fokus på innsatsområdene. Oppnådde resultater, overordnede planer og fremtidig strategi for arbeidet skal være på dagsorden. Videreføring og eventuelle endringer i intensjonsavtalen skal forankres i denne gruppen. Næringslivsgruppen møtes to ganger i året.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen består av representanter fra partene og rapporterer til Næringslivsgruppen, se mandat for koordineringsgruppen (PDF). Gruppen skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet med intensjonsavtalen inkludert måloppnåelse, fremdrift og evaluering. Helsedirektoratet ved divisjon folkehelse og forebygging representerer Helse- og omsorgsdepartementet i koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen møtes 3-4 ganger hvert år. Sammensetning i gruppen er:

 • 2 representanter fra Virke/Norgesgruppen
 • 2 representanter fra NHO Service og Handel/Rema
 • 2 representanter fra Coop
 • 1 representant fra Sjømat Norge
 • 1 representant fra Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • 4 representanter fra NHO Mat og Drikke/mat- og drikkeprodusentene
 • 1 representant fra NHO reiseliv
 • 1 representant fra Virke KBS
 • 2 representanter fra myndighetene
 • Leder av sekretariatet møter i koordineringsgruppen

Sekretariatet

Sekretariatet bistår koordineringsgruppen, referansegruppen og innsatsområdene med den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Sekretariatet organiseres i Helsedirektoratet.

Referansegruppen

Det er etablert en referansegruppe bestående av ressurspersoner innen relevante fagområder som kan gi ekspertråd til koordineringsgruppen og innsatsområdene. Referansegruppen består av forskere innen fagfeltene ernæring, matteknologi, forbrukeratferd og markedsføring fra Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Nofima, SINTEF, Norsk institutt for bioøkonomi, Havforskningsinstituttet, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Tromsø, Handelshøyskolen BI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Norges handelshøyskole.

Innsatsområder

Intensjonsavtalen består av 6 innsatsområder hvor aktørene selv velger hvilke av innsatsområdene 1–4 som er aktuelle for sin virksomhet. I tillegg forplikter alle avtaleparter seg til å bidra til å påvirke forbrukeratferd (innsatsområde 5) og til monitorering av arbeidet (innsatsområde 6). Aktørene organiserer seg selv i innsatsområdene, hvor partene deltar i det eller de innsatsområdene de har tilsluttet seg til og som er relevant for den enkelte part.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

MFU er en frivillig bransjesammenslutning som arbeider for at barn og unge skal skjermes mot uheldig markedspåvirkning. En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat har i fellesskap opprettet retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. MFU behandler klager og brudd på disse retningslinjene. MFU har en selvstendig rolle og en egen styringsstruktur, og vil derfor være utenfor intensjonsavtalens rammer.

Hvordan slutte seg til intensjonsavtalen?

Helsemyndighetene (Helse- og omsorgsdepartementet) og næringsorganisasjonene er avtaleparter og signerer direkte på intensjonsavtalen (PDF). Alle andre tilknyttede virksomheter slutter seg til avtalen ved å fylle ut en tilknytningsavtale.

Tilsluttede aktører velger selv hvilke(t) av innsatsområdene 1–4 de ønsker å slutte seg til. Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part.

I tillegg skal alle som underskriver avtalen arbeide med innsatsområde 5 (påvirke forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold) og 6 (monitorering av måloppnåelse). Koordineringsgruppen har et spesielt ansvar for å følge opp disse innsatsområdene. Helsemyndighetene skal arbeide for måloppnåelse på alle innsatsområder.

Spørsmål om tilslutning til intensjonsavtalen kan rettes direkte til sekretariatet for intensjonsavtalen.

Status i arbeidet

Målene i intensjonsavtalen er definert ut fra matforsyningsstatistikk 2015 og SSBs forbruksundersøkelse 2012. Under følger status for de ulike innsatsområdene per 1. juli 2020 som blant annet er basert på data fra Utviklingen i norsk kosthold 2019.

For mer utfyllende informasjon om status og grad av måloppnåelse vises det til koordineringsgruppens Statusrapport 2016–2019 som ble publisert i april 2020. 

Innsatsområde 1: Reduksjon av salt

Per 1. juli 2020 har 90 aktører sluttet seg til Saltpartnerskapet. Saltpartnerskapets første periode var 2015–2018.

I Saltpartnerskapet er det satt mål for saltinnhold i om lag 100 matvarekategorier. Oppfyllelsen av målene i Saltpartnerskapet monitoreres ved bruk av data fra Tradesolution (TS). Dataene fra TS er egnet til å måle oppfyllelsen av saltmålene for ca. 40 av matvarekategoriene. Data fra TS viser at saltinnholdet i matvarekategoriene går i riktig retning. I 2018 var gjennomsnittlig saltinnhold på eller under saltmålet i ca. 40 % av matvarekategoriene. Se rapporten Saltpartnerskapet 2015-2018 - Fremdrift og måloppnåelse for omtale av arbeid utført i perioden, aktiviteter i faggruppene og serveringssegmentet, og grad av måloppnåelse i perioden. 

I tillegg til data fra TS er saltinnholdet i 200 indikatormatvarer blitt analysert i perioden 2014-2018. Disse analysene inngår ikke i monitorering av Saltpartnerskapet, men utgjør et supplement til TS-dataene for å beskrive utviklingen i saltinnhold over tid for utvalgte matvarer.

Avtaleperioden for Saltpartnerskapet er besluttet forlenget til 31.12.2021 hvor nye saltmål er satt med utgangspunkt i et overordnet mål om 8 gram salt per dag i 2021. Saltinntaket i befolkningen er blitt målt med data fra Tromsøundersøkelsen (døgnurinanalyser). Resultater fra Tromsøundersøkelsen i 2015-2016 viste at daglig saltinntak var 10,4 gram hos menn og 7,6 gram hos kvinner. Ny undersøkelse er planlagt i 2021.

Innsatsområde 2: Reduksjon av tilsatt sukker

I utgangspunktet organiserer NHO Mat og Drikke innsatsområdet. Som følge av avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet 2018 er samarbeidet om reduksjon av tilsatt sukker lagt i bero siden juli 2018. Helsedirektoratet har organisert innsatsområdet fra juli 2018. 45 aktører er tilsluttet innsatsområdet.

Utgangspunktet for målet i avtalen er matforsyningsstatistikk for 2015 og forbruksundersøkelsen i 2012, hvor kostens innhold av tilsatt sukker var 13 E% (energiprosent). Tallene for matforsyningsstatistikken for 2015 er senere justert fra 13 til 12,3 E%. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021 målt ved matforsyningsstatistikk og forbrukerundersøkelser.

Ifølge utviklingen i norsk kosthold 2019 er innhold av tilsatt sukker redusert til 11 E% i 2018, noe som tilsvarer at mengde tilsatt sukker per person per dag på engrosnivå er redusert fra 84 til 74 gram i siden 2015. 

Innsatsområde 3: Reduksjon av mettet fett

NHO Mat og Drikke organiserer innsatsområdet. 49 aktører er tilsluttet innsatsområdet. Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig inntak av mettet fett i befolkningen var på 14 E% målt ved matforsyningsstatistikk i 2015 og 15 E% i SSBs forbrukerundersøkelser i 2012. Ifølge utviklingen i norsk kosthold var kostens innhold av mettet fett 15 E% i 2018. Mengden mettet fett per person per dag på engrosnivå har vært uendret i perioden (45 gram).

Innsatsområde 4: Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF), Baker- og Konditorforeningens Landsforening (BKLF) og Sjømat Norge organiserer innsatsområdet. 72 aktører er tilsluttet innsatsområdet. Det ble gjennomført to workshops/seminarer i 2017, 2018 og i 2019. Nullpunkt er definert i Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 til å være matforsyningsstatistikken i 2015.

Utvikling for perioden 2015 til 2018 viser at på engrosnivå er grønnsaker økt fra 76,9 kilo per person per år i 2015 til 77,9 kg i 2018, og frukt og bær redusert fra 90,1 kilo per person per år i 2015 til 86,6 kg i 2018.

For grove kornprodukter er mengde kostfiber økt fra 26 til 27 g/dag og andel sammalt mel fra norske møller økt fra 26 til 27 prosent i perioden 2015-2018. Gjennomsnittlig grovhetsprosent for alle brød var 52 % i 2018, opp fra 50 % i 2016. Samlet tyder data om andel sammalt mel fra norske møller, kostens innhold av kostfiber og økende grovhetsprosent for brød på at forbruket av grove kornprodukter går i riktig retning.

For fisk er engrosnivå for hel urenset fisk redusert fra 34,4 kg per person per år i 2015 til 29,1 kg i 2018 (foreløpige tall). Forbruket av fisk går i feil retning og det er særlig bekymringsfullt at barn og unge spiser lite fisk (fhi.no).

Innsatsområde 5: Forbrukeratferd

Alle aktører skal bidra til å endre forbrukeratferd i sunnere retning. Det er ikke bundet noen mål til dette innsatsområdet. Dette området er lagt særlig til koordineringsgruppen å følge opp. Her følger en kort oversikt over Helsedirektoratets kampanjer i perioden 2016-2019:

 • Innsatsområde 1: Saltkampanje i 2016, 2017, 2018 og 2019
 • Innsatsområde 2: Sukkerkampanje 2017, 2018, samt «always on» i sukkerkommunikasjonen i 2019
 • Innsatsområde 4: #MerAv 2018, 2019 og 2020
 • Nøkkelhullskampanje i 2016, 2017, 2018 og 2019

Se Statusrapport 2016–2019 for mer utfyllende informasjon om arbeidet i innsatsområdet.

Innsatsområde 6: Monitorering

Monitorering er basert på data fra nasjonale undersøkelser og andre kilder som Tradesolution, Nielsen og Flesland markedsinfo.

En ekstern følgeevaluering av arbeidet i intensjonsavtalen utføres av en uavhengig tredjepart (forskningsstiftelsen Fafo) gjennom hele avtaleperioden. Årsrapporter over gjennomførte tiltak for 2017 og 2018 er publisert på norsk og engelsk, se under og intensjonsavtalens engelske nettsider

Fafo gjennomførte i 2020 en midtveisevaluering av intensjonsavtalen som baserer seg på årsrapportene fra 2017-2019 og en casestudie som ble gjennomført som en intervjuundersøkelse av et utvalg aktører. 

Statusrapport for intensjonsavtalen

Statusrapport 2016–2019

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4, 8. juli 2019
Nyhetsbrev 3, 23. mar 2018
Nyhetsbrev 2, 20. des. 2017
​Nyhetsbrev 1, 17. okt. 2017

Koordineringsgruppens referater

Referat 10. november 2021
Referat 8. september 2021
Referat 12. mai 2021
Referat 10. februar 2021
Referat 14. oktober 2020
Referat 6. mai 2020
Referat 12. februar 2020
Referat 16. oktober 2019
Referat 15. mai 2019
Referat 13. februar 2019
Referat 7. november 2018
Referat 11. september 2018
Referat 9. mai 2018
Referat 7. mars 2018
Referat 8. november 2017
Referat 7. september 2017
Referat 10. mai 2017
​Referat 17. februar 2017

Evaluering av intensjonsavtalen

Årsrapport 2020 - Fafo-notat 2021:19
Midtveisevaluering 2019 - Fafo-notat 2020:15
Årsrapport 2018 – Fafo-notat 2019:25
Årsrapport 2017 – Fafo-notat 2019:09

Intensjonsavtalens utmerkelser

Intensjonsavtalens utmerkelser 2021

Helse- og omsorgsdepartementet har utlyst to utmerkelser for godt arbeid i medhold av intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol offentliggjorde finalistene (regjeringen.no) i tilknytning til møtet i næringslivsgruppen 2. desember 2021. Helse- og omsorgsministeren kårer vinnerne på webinaret "Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold" den 24. januar kl. 12:00-15:00. Deltakelse er gratis, se program og påmelding.

Vinnerne av intensjonsavtalens utmerkelser.
Finalistene i intensjonsavtalens utmerkelser 2021. Foto: Helsedirektoratet og aktørene.

Les mer om intensjonsavtalens utmerkelser.

Intensjonsavtalens utmerkelser 2020

Vinnerne av intensjonsavtalens utmerkelser 2020 (regjeringen.no) ble kåret i tilknytning til finalearrangementet til Det Norske Måltid i Stavanger den 5. februar 2021. Les mer om vinnerne og nominasjonene til Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelser i 2020.

Disse er med i intensjonsavtalen

Per 1. juli 2020 har nærmere 100 aktører sluttet seg til intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, enten gjennom å signere selve intensjonsavtalen eller ved å signere en tilslutningsavtale.

Totaloversikt, alle tilsluttede virksomheter

A. Nilsson & Co AS

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Bakehuset AS

Baker Brun AS

Bama

Barilla Norge AS

Baxt AS

Berentsen Brygghus AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brynhild Gruppen

Brødrene Karlsen AS

Brødrene Raastad AS

Cater Mysen AS

Cernova

Circle K Norge AS

Coca-Cola

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Den Stolte Hane AS

Det Glutenfrie Verksted

Diplom-Is AS

Domstein Sjømat AS

Duga AS

Engrosfrukt AS

Eugen Johansen AS

Fatland Jæren AS

Findus Norge AS

Finsbråten AS

Finstad Gård Engros AS

Fjordland AS

Gartnerhallen AS

Germann Vervik eftf AS

Grans Bryggeri AS

Grilstad AS

Grogro AS

H. A. Brun AS

Hansa Borg Bryggerier AS

Hennig Olsen Is

Hoff SA

Holmens AS

Huseby Gård Da

Insula AS

Interfrukt AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

King Oscar AS / Thai Union

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

Leiv Vidar AS

LERUM AS

Lerøy Seafood Group

Lunde Gård engros AS

MAARUD AS

Macks Ølbryggeri AS

Matbørsen AS

Mesterbakeren AS

Meum Frukt & Grønt AS

Mills AS

Mondelez Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norfesh AS

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Norrek Dypfrys AS

Nortura SA

Nærbakst AS

Odd Langdalen frukt og engros AS

Orkla ASA

Pelagia AS

Red Bull

REMA 1000

Ringnes AS

Rolf Olsen Engros AS

Salatmestern AS

Salmon Brands AS

Scandic Hotels AS

Servicegrossistene AS

Sjømat Norge

Slåtto Marketing AS

ST1 Norge AS

Svanøy Røykeri AS

Synnøve Finden AS

T.L. Måkestad AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Økern Engros AS

Innsatsområde 1: Reduksjon av salt

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Bakehuset AS

Baker Brun AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brynhild Gruppen

Cernova

Circle K Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Den Stolte Hane AS

Domstein Sjømat AS

Duga AS

Fatland Jæren AS

Findus Norge AS

Finsbråten AS

Fjordland AS

Grilstad AS

H. A. Brun AS

Hoff SA

Holmens AS

Insula AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

Leiv Vidar AS

Lerøy Seafood Group

MAARUD AS

Matbørsen AS

Mesterbakeren AS

Mills AS

Mondelez Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Nortura SA

Nærbakst AS

Orkla ASA

REMA 1000

Salatmestern AS

Scandic Hotels AS

Sjømat Norge

Slåtto Marketing AS

ST1 Norge AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Innsatsområde 2: Reduksjon av tilsatt sukker

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Baker Brun AS

Baxt AS

Berentsen Brygghus AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brynhild Gruppen

Cernova

Circle K Norge AS

Coca Cola

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Det Glutenfrie Verksted

Diplom-Is AS

Fjordland AS

Grans Bryggeri AS

Grogro AS

H. A. Brun AS

Hansa Borg Bryggerier AS

Hennig Olsen Is

ISS Facility Services AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

King Oscar AS / Thai Union

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

LERUM AS

Macks Ølbryggeri AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Orkla ASA

Red Bull

REMA 1000

Ringnes AS

Slåtto Marketing AS

ST1 Norge AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Umoe Restaurants AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Innsatsområde 3: Reduksjon av mettet fett

A/S Nestlé Norge

AS Pals

Best Stasjon AS

BKLF AS

Cernova

Circle K Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Diplom-Is AS

Fatland Jæren AS

Findus Norge AS

Finsbråten AS

Fjordland AS

Grilstad AS

H. A. Brun AS

Hennig Olsen Is

Hoff SA

Holmens AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

Kolonial.no AS

Leiv Vidar AS

MAARUD AS

Matbørsen AS

Mills AS

Mondelez Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Norrek Dypfrys AS

Nortura SA

Orkla ASA

REMA 1000

Scandic Hotels AS

Slåtto Marketing AS

ST1 Norge AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Innsatsområde 4: Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

A. Nilsson & Co AS

A/S Nestlé Norge

Bakehuset AS

Baker Brun AS

Bama

Barilla Norge AS

Best Stasjon AS

BKLF AS

Brødrene Raastad AS

Brødrene Karlsen AS

Cater Mysen AS

Cernova

Circle K Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Det Glutenfrie Verksted

Domstein Sjømat AS

Duga AS

Engrosfrukt AS

Eugen Johansen AS

Findus Norge AS

Finstad Gård Engros AS

Fjordland AS

Gartnerhallen AS

Germann Vervik eftf AS

Grogro AS

H. A. Brun AS

Hoff SA

Holmens AS

Huseby Gård Da

Insula AS

Interfrukt AS

ISS Facility Services AS

JÆDER Ådne Espeland AS

Kavli Norge AS – O. Kavli AS

Kavli Norge AS – Q-Meieriene AS

King Oscar AS / Thai Union

Kolonial.no AS

Lantmännen Unibake

Lerøy Seafood Group

Lunde Gård engros AS

Matbørsen AS

Mesterbakeren AS

Meum Frukt & Grønt AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norfesh AS

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norgesmøllene AS

Norrek Dypfrys AS

Nærbakst AS

Odd Langdalen frukt og engros AS

Orkla ASA

Pelagia AS

REMA 1000

Rolf Olsen Engros AS

Salmon Brands AS

Scandic Hotels AS

Servicegrossistene AS

Sjømat Norge

Slåtto Marketing AS

ST1 Norge AS

Svanøy Røykeri AS

Synnøve Finden AS

T.L. Måkestad AS

Toma Facility Services AS

Umoe Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Økern Engros AS

Engelsk informasjon

​Partnership for a healthier diet

Kontaktinformasjon

Ole Berg, sekretariatet

Først publisert: 01.01.2019 Sist faglig oppdatert: 16.08.2021 Se tidligere versjoner