Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Kostholdet påvirker folkehelsen. Matbransjen samarbeider med helsemyndighetene for å bedre kostholdet i befolkningen. Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold videreføres til 2025.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen (næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen). Intensjonsavtalens første avtaleperiode ble signert 6. desember 2016 (regjeringen.no) og hadde varighet ut 2021. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold videreføres. Ny og revidert avtale løper til og med 31. desember 2025.

Avtalen har konkrete mål om et redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Intensjonsavtalens formål

Matbransjen i Norge har i flere år samarbeidet med helsemyndighetene om å gjøre kostholdet sunnere. Intensjonsavtalen tar samarbeidet et skritt videre og skal føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Målet er å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd (helsenorge.no). Et langsiktig perspektiv er nødvendig for å oppnå ønskede endringer. Samarbeidet gjennom intensjonsavtalen skal bidra til at de nasjonale målene for folkehelsepolitikken nås. Disse er:

  • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
  • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
  • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Avtaledokumenter for perioden 2022-2025

Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold 2022-2025 (PDF).

Tilslutningsavtale for intensjonsavtalen 2022-2025 (word).

Målsetninger og innsatsområder

Intensjonsavtalen omfatter 6 innsatsområder hvor aktørene selv velger hvilke av innsatsområdene 1–4 som er aktuelle for sin virksomhet. I tillegg forplikter alle avtaleparter seg til å bidra til å påvirke forbrukeratferd (innsatsområde 5) og til monitorering av arbeidet (innsatsområde 6). Aktørene organiserer seg selv i innsatsområdene, hvor partene deltar i det eller de innsatsområdene de har tilsluttet seg til og som er relevant for den enkelte part. Det er satt konkrete mål for innsatsområdene 1-5:

1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler/matretter og reduksjon av befolkningens inntak av salt. Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen var estimert til 10 g pr. dag i 2010. Regjeringen har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 7 g pr. dag innen 2025. Partene skal i medhold av denne avtalen bidra til at dette målet nås, innenfor avtalens grunnleggende forutsetninger. Veiledende mål på gjennomsnittlig saltinnhold i matvarekategorier (saltlistene), er et hjelpemiddel i arbeidet med saltreduksjon, se avtalens vedlegg 2. Grad av måloppnåelse i matvarekategorier måles ved data fra Tradesolution. Det langsiktige målet er på 5 g salt pr. dag. Innsatsområdet organiseres og koordineres av Helsedirektoratet. 

2. Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler/matretter og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Avtalen legger til grunn at kostens innhold av tilsatt sukker var 12 energiprosent målt ved matforsyningsstatistikk i 2015 og 13 energiprosent i forbruksundersøkelsen i 2012. Partene har som mål at kostens innhold av tilsatt sukker er redusert til 10 energiprosent innen 2025 målt ved matforsyningsstatistikk (17 % reduksjon) og forbruksundersøkelser. Innsatsområdet organiseres og koordineres av NHO Mat og Drikke. 

3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler/matretter og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Avtalen legger til grunn at kostens innhold av mettet fett var 14 energiprosent målt ved matforsyningsstatistikk i 2015 og 15 energiprosent i forbruksundersøkelsen i 2012. Partene har som mål at kostens innhold av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2025 målt ved matforsyningsstatistikk (7 % reduksjon) og forbruksundersøkelser. Det langsiktige målet er 10 energiprosent. Innsatsområdet organiseres og koordineres av NHO Mat og Drikke.

4. Øke befolkningens forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat med 20 % målt ved matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser. Utgangspunkt for målene er matforsyningsstatistikk i 2015. Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene. Innsatsområdet organiseres og koordineres av Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Sjømat Norge.

5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker. Eksempler på virkemidler kan være merking, slik som nøkkelhullet, 5 om dagen, Godfisk og Brødskala'n, aktiviteter og tiltak under #MerAv-arbeidet og annet. For nøkkelhullet har partene som mål å arbeide for økt omsetning av nøkkelhullprodukter. Avtalen legger til grunn at andel nøkkelhullprodukter målt i verdi var 18,8 % i 2019 målt ved data fra NielsenIQ. Partene har som mål at andel nøkkelhullprodukter målt i verdi er økt til 21 % innen utgangen av 2025, målt ved data fra NielsenIQ. Innsatsområdet organiseres og koordineres av Helsedirektoratet.

6. Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen. Målet med monitorering er å sikre gode data for å vurdere om man har utarbeidet hensiktsmessige målrettede tiltak, og om avtalepartenes innsats bidrar til oppnåelse av mål.

Avtaleteksten, avtalens vedlegg 3 Mål i innsatsområdene 1-4 i intensjonsavtalen 2022-2025 (PDF) og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2023 (regjeringen.no) inneholder mer informasjon om hvilke datakilder som gjelder for målene i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalens organisering

Organisasjonsmodell_uten_heading.jpg
Figur 1: Organisering av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold.

Helse- og omsorgsministerens næringslivsgruppe

Møtearena mellom statsråden og ledere i matvarebransjen som sikrer dialog om overordnede politiske føringer og politisk fokus på innsatsområdene. Oppnådde resultater, overordnede planer og fremtidig strategi for arbeidet skal være på dagsorden. Videreføring og eventuelle endringer i intensjonsavtalen skal forankres i denne gruppen. Næringslivsgruppen møtes to ganger i året.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen består av representanter fra partene og rapporterer til Næringslivsgruppen, se mandat for koordineringsgruppen, avtalens vedlegg 4 (PDF). Gruppen har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet med intensjonsavtalen inkludert måloppnåelse, fremdrift og evaluering. Helsedirektoratet representerer Helse- og omsorgsdepartementet, og leder koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen møtes 3-4 ganger hvert år. Sammensetning i gruppen er:

  • 4 representanter fra Virke dagligvare/servicehandel
  • 2 representanter fra NHO Service og Handel
  • 1 representant fra Sjømat Norge
  • 1 representant fra Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
  • 4 representanter fra NHO Mat og Drikke/mat- og drikkeprodusentene
  • 1 representant fra NHO Reiseliv
  • 2 representanter fra Helsedirektoratet

Leder av sekretariatet møter i koordineringsgruppen. Helse- og omsorgsdepartementet deltar som observatør.

Sekretariatet

Sekretariatet bistår koordineringsgruppen, referansegruppen og innsatsområdene med den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Sekretariatet organiseres i Helsedirektoratet.

Referansegruppen

En referansegruppe bestående av ressurspersoner innen relevante innsatsområder som representerer seg selv og sin virksomhet, kan gi ekspertråd til koordineringsgruppen og innsatsområdene. Både ekspertise på ernæring, matteknologi og forbrukeratferd skal være representert i referansegruppen. Referansegruppen har ikke en fast sammensetning. Se mandat for referansegruppen, avtalens vedlegg 5 (PDF).

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

MFU er en frivillig bransjesammenslutning som arbeider for at barn og unge skal skjermes mot uheldig markedspåvirkning. En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat har i fellesskap opprettet retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. MFU behandler klager og brudd på disse retningslinjene. MFU har en selvstendig rolle og en egen styringsstruktur, og vil derfor være utenfor intensjonsavtalens rammer. 

Hvordan slutte seg til intensjonsavtalen?

Helsemyndighetene (Helse- og omsorgsdepartementet) og næringsorganisasjonene er avtaleparter og signerer direkte på intensjonsavtalen (PDF). Alle andre tilknyttede virksomheter slutter seg til avtalen ved å fylle ut tilslutningsavtale for intensjonsavtalen 2022-2025 (word).

Tilsluttede aktører velger selv hvilke(t) av innsatsområdene 1–4 de ønsker å slutte seg til. Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part.

I tillegg skal alle som underskriver avtalen arbeide med innsatsområde 5 (påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker) og 6 (monitorering av måloppnåelse). Koordineringsgruppen har et spesielt ansvar for å følge opp disse innsatsområdene. Helsemyndighetene skal arbeide for måloppnåelse på alle innsatsområder.

Spørsmål om tilslutning til intensjonsavtalen kan rettes til den næringsorganisasjonen din virksomhet er tilknyttet, eller direkte til sekretariatet for intensjonsavtalen.

Status i arbeidet

Målene i intensjonsavtalen er definert ut fra matforsyningsstatistikk 2015 og SSBs forbruksundersøkelse 2012. For salt vurderes grad av måloppnåelse i matvarekategorier ved data fra Tradesolution. Under følger status for de ulike innsatsområdene per 31. desember 2021, som blant annet er basert på data fra Utviklingen i norsk kosthold.

For mer utfyllende informasjon om status og grad av måloppnåelse for perioden 2016-2019 vises det til koordineringsgruppens Statusrapport 2016–2019, som ble publisert i april 2020. 

Innsatsområde 1: Reduksjon av salt

Per 31. desember 2021 hadde 91 aktører sluttet seg til Saltpartnerskapet 2015-2021. Saltpartnerskapets første periode var 2015–2018 og partnerskapet ble forlenget med en ny periode 2019-2021. Saltpartnerskapet opphørte 31. desember 2021. Samarbeidet om reduksjon av salt mellom helsemyndighetene og matbransjen videreføres i innsatsområde 1 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025.

I Saltpartnerskapet er det satt mål for saltinnhold i om lag 100 matvarekategorier, se avtalens vedlegg 2. De veiledende målene på gjennomsnittlig saltinnhold i matvarekategorier (saltlistene), er et hjelpemiddel i arbeidet med saltreduksjon. Grad av måloppnåelse i matvarekategorier måles ved data fra Tradesolution (TS). Dataene fra TS er egnet til å måle oppfyllelsen av saltmålene for ca. 40 av matvarekategoriene. Data fra TS viser at saltinnholdet i matvarekategoriene går i riktig retning. I 2018 var gjennomsnittlig saltinnhold på eller under saltmålet i ca. 40 % av matvarekategoriene. Se rapporten Saltpartnerskapet 2015-2018 - Fremdrift og måloppnåelse for omtale av arbeid utført i perioden, aktiviteter i faggruppene og serveringssegmentet, og grad av måloppnåelse i perioden. Saltinntaket i befolkningen er blitt målt med data fra Tromsøundersøkelsen (døgnurinanalyser). Resultater fra Tromsøundersøkelsen i 2015-2016 viste at daglig saltinntak var 10,4 gram hos menn og 7,6 gram hos kvinner.

I tillegg til data fra TS er saltinnholdet i 200 indikatormatvarer blitt analysert i perioden 2014-2018. Disse analysene inngår ikke i monitorering av Saltpartnerskapet, men utgjør et supplement til TS-dataene for å beskrive utviklingen i saltinnhold over tid for utvalgte matvarer.

Saltpartnerskapets andre avtaleperiode var 2019-2021. Nye veiledende saltmål ble satt med utgangspunkt i et overordnet mål om 8 gram salt per dag i 2021. Helsedirektoratet har gitt Fafo i oppdrag å utarbeide en rapport med resultater og grad av måloppnåelse for perioden 2019-2021. Denne rapporten skal publiseres sommer 2022.

Innsatsområde 2: Reduksjon av tilsatt sukker

NHO Mat og Drikke organiserer innsatsområdet. Som følge av avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet 2018 ble samarbeidet om reduksjon av tilsatt sukker lagt i bero fra juli 2018 til desember 2020. 50 aktører er tilsluttet innsatsområdet.

Utgangspunktet for målet i avtalen er matforsyningsstatistikk for 2015 og forbruksundersøkelsen i 2012, hvor kostens innhold av tilsatt sukker var 13 E% (energiprosent). Tallene for matforsyningsstatistikken for 2015 er senere justert fra 13 til 12,3 E%. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021 målt ved matforsyningsstatistikk og forbrukerundersøkelser. 

Ifølge utviklingen i norsk kosthold 2021 var innhold av tilsatt sukker 12 E% i 2020.

Innsatsområde 3: Reduksjon av mettet fett

NHO Mat og Drikke organiserer innsatsområdet. 52 aktører er tilsluttet innsatsområdet. Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig inntak av mettet fett i befolkningen var på 14 E% målt ved matforsyningsstatistikk i 2015 og 15 E% i SSBs forbrukerundersøkelser i 2012. Ifølge utviklingen i norsk kosthold var kostens innhold av mettet fett 15 E% i 2020. 

Innsatsområde 4: Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF), Baker- og Konditorforeningens Landsforening (BKLF) og Sjømat Norge organiserer innsatsområdet. 76 aktører er tilsluttet innsatsområdet. Det er gjennomført totalt åtte seminar/workshops og to stands innen innsatsområde i perioden 2016-2021. Nettsiden merav.no er etablert, med informasjon om status for arbeidet, kampanjeaktiviteter, #MerAv-bilder med mer. Nullpunkt er definert i Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 til å være matforsyningsstatistikken i 2015.

Utvikling for perioden 2015 til 2018 viser at på engrosnivå er grønnsaker økt fra 76,9 kilo per person per år i 2015 til 80,8 kg i 2020, og frukt og bær er redusert fra 90,1 kilo per person per år i 2015 til 83,4 kg i 2020.

For grove kornprodukter er mengde kostfiber økt fra 26 til 28 g/dag og andel sammalt mel fra norske møller har vært stabilt på 26 prosent i perioden 2015-2020. Gjennomsnittlig grovhetsprosent for alle brød var 52 % i 2018, opp fra 50 % i 2016. Samlet tyder data om kostens innhold av kostfiber og økende grovhetsprosent for brød på at forbruket av grove kornprodukter går i riktig retning.

For fisk er engrosnivå for hel urenset fisk redusert fra 36,4 kg per person per år i 2015 til 31,9 kg i 2020 (foreløpige tall). Forbruket av fisk går i feil retning og det er særlig bekymringsfullt at barn og unge spiser lite fisk (fhi.no).

Innsatsområde 5: Forbrukeratferd

Alle aktører skal bidra til å endre forbrukeratferd i sunnere retning. Det var i perioden 2016-2021 ikke bundet noen mål til dette innsatsområdet. Dette området er lagt særlig til koordineringsgruppen å følge opp. Her følger en kort oversikt over Helsedirektoratets kampanjer i perioden 2016-2021:

  • Innsatsområde 1: Saltkampanje i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
  • Innsatsområde 2: Sukkerkampanje 2017, 2018, samt «always on» i sosiale medier
  • Innsatsområde 4: #MerAv 2018, 2019, 2020 og 2021
  • Nøkkelhullskampanje i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

Se Statusrapport 2016–2019 for mer utfyllende informasjon om arbeidet i innsatsområde 5.

Innsatsområde 6: Monitorering

Monitorering er basert på data fra nasjonale undersøkelser og andre kilder som Tradesolution, NielsenIQ og Flesland markedsinfo.

En ekstern følgeevaluering av arbeidet i intensjonsavtalen utføres av en uavhengig tredjepart (forskningsstiftelsen Fafo) gjennom hele avtaleperioden. Alle rapportene er publisert på Fafo.no, på hhv. norsk og engelsk. Fafo gjennomførte i 2020 en midtveisevaluering av intensjonsavtalen som baserer seg på årsrapportene fra 2017-2019 og en casestudie som ble gjennomført som en intervjuundersøkelse av et utvalg aktører. Følgeevalueringen vil oppsummeres med en sluttrapport som ser på hele avtaleperioden 2016-2021. Sluttrapporten skal publiseres i juni 2022.

Referater fra møter i koordineringsgruppen

Referat 22. november 2023
Referat 13. september 2023
Referat 10. mai 2023
Referat 8. februar 2023
Referat 16. november 2022
Referat 14. september 2022
Referat 04. mai 2022
Referat 16. februar 2022

Intensjonsavtalens utmerkelser

Intensjonsavtalens utmerkelser 2023

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet to utmerkelser for godt arbeid i medhold av intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol offentliggjorde vinnerne (regjeringen.no) i tilknytning til et #MerAv-seminar 9. februar.  Les mer om vinnerne og nominasjonene til Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelser 2023

Intensjonsavtalens utmerkelser 2022

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol offentliggjorde vinnerne (regjeringen.no) i tilknytning til #MerAv-seminaret "Spisevaner endres raskt i krisetider - mulighetsrom for det vi skal spise mer av", som ble arrangert på UMAMI arena på Lillestrøm 16. februar 2023. Les mer om vinnerne og nominasjonene til Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelser i 2022.

Intensjonsavtalens utmerkelser 2021

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol offentliggjorde vinnerne (regjeringen.no) i tilknytning til webinaret "Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold (streaming)" den 24. januar 2022. Les mer om vinnerne og nominasjonene til Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelser i 2021.

Intensjonsavtalens utmerkelser 2020

Vinnerne av intensjonsavtalens utmerkelser 2020 (regjeringen.no) ble kåret i tilknytning til finalearrangementet til Det Norske Måltid i Stavanger den 5. februar 2021. Les mer om vinnerne og nominasjonene til Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelser i 2020.

Disse er med i intensjonsavtalen

Per september 2022 har 86 aktører sluttet seg til intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, enten gjennom å signere selve intensjonsavtalen eller ved å signere en tilslutningsavtale.

Totaloversikt, alle tilsluttede virksomheter

A. Nilsson & Co AS

Ability

AS Nestle Norge

Badehotellet AS

Baker Brun Produksjon AS

BAMA gruppen AS

BKLF

Brynild AS

Brødrene Karlsen AS

CarePacks AS

Cernova AS/Norgesmøllene AS

Circle K Norge AS

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS

Compass Group Norge AS

Coop Norge SA

Coor Service Management AS

Det glutenfrie verksted AS

Den Stolte Hane

Diplom-Is AS

Duga

Engrosfrukt AS

Eugen AS

Fatland Jæren AS

Ferske Fristelser AS

Findus

Finsbråten

Finstad Engros AS

Fjordland AS

Funksjonell Mat AS

Furset Kantine AS

Gartnerhallen

Germann Vervik Eftf. AS

Grans bryggerier

Grilstad AS

Grogro AS

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS)

Hansa Borg Bryggerier

Haugen-Gruppen AS

Hennig Olsen Is AS

Hoff SA

Holmens AS

Huseby Gård

Insula AS

Interfrukt SA

ISS facility services

Kavli

King Oscar AS/Thai Union

Lantmannen Unibake AS

Leiv Vidar

Lerum

Lerøy Seafood Group ASA

LMK Group AB (Adams Matkasse, Godtlevert, Linas Matkasse og RetNemt)

Lunde Gård Engros AS

Macks Ølbryggeri AS

Matbørsen

Mesterbakeren

Mills

Mondelez Norge AS

Maarud AS

Netfresh AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund

Norgesgruppen ASA

Norgesgruppen Servicehandel AS

Norfresh AS

Norrek Dypfrys AS

Nortura AS

Nærbakst AS

Oda

Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS

Orkla AS

PALS AS

Patricia's gatekjøkken AS

Per's Kjøkken AS

Red Bull

Rema 1000

Ringnes AS

Rolf Olsen Engros AS

Salatmesteren

Scandza

Selvig AS

Servicegrosistene

Sjømat Norge

SJØMATBEDRIFTENE

Slåtto Marketing AS

Svanøy Røykeri

Synnøve Finden

Sørlandschips

TINE SA

Toma Mat AS

Trygve Tønjum Import AS

Virke dagligvare

Virke servicehandel

Økern Engros AS

Relevante linker og artikler

Befolkningsrettet informasjon

Intensjonsavtalen 2016-2021

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold ble først signert 6. desember 2016 (PDF). Første avtaleperiode hadde varighet til 31. desember 2021.

Avtalen hadde konkrete mål om et redusert inntak av salt (gjennom Saltpartnerskapet 2015-2021), tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen. Avtaleteksten og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2023 (regjeringen.no)  beskriver hvilke datakilder og nullpunkt som gjelder for målene i intensjonsavtalen. Saltpartnerskapet opphørte 31.12.21. Samarbeidet om reduksjon av salt mellom helsemyndighetene og matbransjen videreføres i innsatsområde 1 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025.

For utfyllende informasjon om status og grad av måloppnåelse for perioden 2016-2019 vises det til koordineringsgruppens Statusrapport 2016–2019, som ble publisert i april 2020. 

Intensjonsavtalens innsatsområder og mål i perioden 2016-2021

1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom Saltpartnerskapet 2015-2021. Avtalen la til grunn at gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen var estimert til 10 g pr. dag i 2010. Partene hadde som mål at saltinntaket i befolkningen skulle være redusert til 8 g pr. dag innen 2021. Målet er 7 g pr. dag innen 2025. Det langsiktige målet er 5 g salt pr. dag.

2. Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene hadde som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker skulle bli redusert med minst 12,5 % innen 2021. Det langsiktige målet er 10 E%.

3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene hadde som mål at inntaket av mettet fett skulle være redusert til 13 E% innen 2021. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

4. Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 % i tråd med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2023 (regjeringen.no). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold.

6. Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen.

Referat fra møter i koordineringsgruppen:

Referat 10. november 2021
Referat 8. september 2021
Referat 12. mai 2021
Referat 10. februar 2021
Referat 14. oktober 2020
Referat 6. mai 2020
Referat 12. februar 2020
Referat 16. oktober 2019
Referat 15. mai 2019
Referat 13. februar 2019
Referat 7. november 2018
Referat 11. september 2018
Referat 9. mai 2018
Referat 7. mars 2018
Referat 8. november 2017
Referat 7. september 2017
Referat 10. mai 2017
​Referat 17. februar 2017

Evaluering av intensjonsavtalen

Årsrapport 2020 - Fafo-notat 2021:19
Midtveisevaluering 2019 - Fafo-notat 2020:15
Årsrapport 2018 – Fafo-notat 2019:25
Årsrapport 2017 – Fafo-notat 2019:09

Engelsk informasjon

​Partnership for a healthier diet

Kontaktinformasjon

Ole Berg, sekretariatet

Først publisert: 01.01.2019 Siste faglige endring: 08.09.2023 Se tidligere versjoner