Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Trygge og helsefremmende miljøer

Det fysiske miljøet som omgir oss, enten det er naturskapt eller menneskeskapt, er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet, og for menneskelig utfoldelse, vekst og utvikling. Folkehelseloven uttrykker klart at innsats skal rettes mot miljø- og samfunnsforhold som bidrar til god helse eller hindrer at sykdom og skade oppstår. Som kvaliteter i trygge og helsefremmende miljøer kan nevnes tilgjengelighet, deltagelse og universell utforming, infrastruktur for aktiv transport, sunne, aktivitetsfremmende og grønne nærmiljøer, gode boliger og bomiljøer og trygge omgivelser.

Det fysiske miljøet handler også om å opprettholde et klima i balanse. FNs sjette klimarapport1 (IPCC - FNs klimapanel 2021) har på ny slått fast at den globale gjennomsnittstemperaturen har økt, og at oppvarmingen skyldes menneskeskapte klimagassutslipp. Ekstremvær som hetebølger og styrtregn blir vanligere. Det er behov for raske og omfattende utslippskutt for å kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det er samtidig viktig å tilpasse samfunnet til klimaendringene som allerede er der og fortsatt vil pågå. Norges befolkning har generelt god helse, men virkninger av klimaendringer vil samtidig få betydning for folkehelsen. I årets utgave av Sektorrapport – folkehelse er det derfor et nytt underkapittel om helse og klima. 

 

1 IPCC - FNs klimapanel (2021). Se omtale hos Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport-forste-delrapport/hovedfunn-forste-delrapport/

3.1. Helsefremmende miljø og lokalsamfunnsutvikling

3.2. Tilgang til natur- og rekreasjonsområder, friluftsliv og idrett

3.3. Anlegg for fysisk aktivitet og idrett

3.4. Universell utforming og tilgjengelighet

3.5. Aktiv transport og kollektivtransport

3.6. Helse og klima

3.7. Miljørettet helsevern

3.8. Strålevern

3.9. Skader og ulykker

Siste faglige endring: 20. oktober 2021