Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Anlegg for fysisk aktivitet og idrett

Det overordnede målet med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle: Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon15. Det betyr blant annet at samfunnet må tilrettelegges godt for egenorganisert fysisk aktivitet og at anleggsmassen skal tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen. 

Det finnes nærmere 2,2 millioner medlemskap i norsk idrett (men det er mulig å være med i flere idrettslag samtidig). Det viktigste virkemiddelet staten disponerer på idrettsområdet er tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, mens kommunene har driftsutgifter til bygg, anlegg og aktivitetstilbud til barn og unge.

Tabellen nedenunder viser avsetningen til idrettsanlegg, både idrettsanlegg i kommunene (post 116), samt nasjonalanlegg og andre spesielle anlegg (post 2) på Hovedfordelingen17. Tallene viser at det har vært en økning på nær en milliard kroner til disse to postene de siste ti årene.

Tabell 3-2: Fordeling av spillemidler til Idrettsanlegg i kommunene og til nasjonalanlegg. 2012-2021.Kilde: Kulturdepartementet.
År Post 1 Post 2 Totalt - post 1 og 2
2021 1 663 021 000 90 455 000 1 753 476 000
2020 1 525 050 000 55 187 000 1 580 237 000
2019 1 589 329 000 26 920 000 1 616 249 000
2018 1 565 684 000 34 224 000 1 599 908 000
2017 1 439 505 000 16 098 000 1 455 603 000
2016 1 275 299 000 59 473 000 1 334 772 000
2015 1 130 977 000 81 577 000 1 212 554 000
2014 928 725 000 43 625 000 972 350 000
2013 801 385 000 16 965 000 818 350 000
2012 756 535 000 13 165 000 769 700 000

 

 

 

15 Kulturdepartementet 2012. Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske idrettsmodellen

16 Post 1 Idrettsanlegg i kommunene inneholder spillemidler både til idrettsanlegg i kommunene, midler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, utstyr samt tilskuddsordningen nyskapende aktivitetsarenaer.

17 Kulturdepartementet (2021). Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen); https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/Fordeling-av-spillemidler-til-idrettsformal-Hovedfordelingen/id764857/

Siste faglige endring: 20. oktober 2021