Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Rekruttering og kapasitet i fastlegeordningen

Helsedirektoratet har god oversikt over fastlegeordningen og statistikk som kan belyse viktige elementer i status og utvikling. Endring i antall leger i fastlegeordningen over tid er et godt mål på rekruttering. Kapasitet i ordningen måles blant annet ved antall lister og antall listeinnbyggere uten fast lege, og ledige plasser på liste med fastlege. Fastlegene jobber for mye, og en reduksjon av arbeidsbelastningen er et prioritert område. Arbeidsbelastningen avhenger av en rekke forhold, herunder listelengde. Knyttet til kapasitet er utvikling i listelengde også sentralt å følge med på. Karakteristikker som kjønn og alder for legene er nyttig informasjon som kan bidra til å belyse sammenhenger og til en viss grad forklare noen av utviklingstrekkene.

Statistikk alene gir ikke et dekkende bilde av utfordringene i allmennlegetjenesten, og bør suppleres med virkelighetsbeskrivelser fra statsforvaltere, kommuner og andre. Helsedirektoratet er kjent med at det kan ligge et betydelig arbeid bak at kommuner klarer å rekruttere og beholde fastleger.

Utviklingen gjennom hele handlingsplanperioden vektlegges, samt eventuelle særtrekk ved utviklingen i siste kvartal. 

3.1. Bekymringen hos statsforvaltere og kommuner øker

3.2. Manglede økning i antall fastleger

3.3. Stadig flere listeinnbyggere uten fast lege

3.4. Økning i vikarbruk for å dekke ubesatte lister

3.5. Listelengden går fortsatt gradvis nedover

3.6. Fortsatt få som mottar grunntilskudd

3.7. Nedgangen i antall plasser og ledige plasser på fastlegeliste fortsetter

Siste faglige endring: 27. september 2023