Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Stadig flere listeinnbyggere uten fast lege

Antall og andel ubesatte lister fortsetter å øke, og flere listeinnbyggere står uten fast lege. Per desember 2021 var antall listeinnbyggere på liste uten fast lege økt til 138 453. Den negative utviklingen fortsetter i 2022.  Per 1. februar i år sto omtrent 150 000 listeinnbyggere uten fast lege.

Som i foregående kvartaler ser vi en økning i totalt antall registrerte lister i fastlegeordningen 4. kvartal 2021 (+24 lister)[1].  Antall lister med fast lege gjorde et lite hopp fra 2. til 3. kvartal, men dette fortsatte ikke i 4. kvartal. Hele nettoveksten i antall lister er ubesatte lister. Ubesatte lister består både av lister/hjemler hvor en lege har sluttet og av nyopprettede hjemler, og hvor kommunene ikke har rekruttert ny fastlege. Ubesatte lister betjenes vanligvis av vikarer.

Utvikling i antall fastlegelister fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet. Streken angir start på handlingsplanperioden.
Figur 3.4: Utvikling i antall fastlegelister fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet[2]. Streken angir start på handlingsplanperioden. Kilde: FLO

Vekst i antall lister uten fast lege indikerer en forverret rekrutteringssituasjon i fastlegeordningen. Siden handlingsplanen ble iverksatt er det registrert 77 flere lister med fast lege (1,6 prosent) og 88 flere lister uten fast lege (+66 prosent).

Siste kvartal økte antall lister uten fastlege med 26 lister fra 3.kvartal (fra 195-221).  Antall listeinnbyggere på disse listene økte samtidig med ca. 20 000 siste kvartal og var over 130 000 i desember 2021. 2,6 prosent av alle listeinnbyggere sto da på en ubesatt liste. Antallet har økt med 60 000 siden handlingsplanen kom. Tall for 1. februar 2022 tilsier at 150 000 listeinnbyggere står uten fast lege.

Det er godt dokumentert at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir bedre samarbeid og større tilfredshet. Det gir bedre forebygging, bedre oppfølgning og bedre behandling. God kontinuitet kan redusere spesialistbesøk, sykehusinnleggelser og legevaktbesøk, og bidra til redusert dødelighet blant pasienter. Når innbyggere blir stående på liste som betjenes av gjentatte vikarer vil dette påvirke kontinuiteten, og potensielt redusere kvaliteten i oppfølgingen av pasienter. 71 kommuner hadde i desember 2021 over 10 prosent av listeinnbyggerne på liste uten fast lege (20 prosent av kommunene). Dette er mest vanlig i små kommuner, men også litt større kommuner som Vestre Toten, Kragerø, Eigersund, Rana, Alta og Gjøvik har en høy andel listeinnbyggere på ubesatte lister som må betjenes av vikar.

Det har vært økning i andel lister uten fast lege i alle fylker, bortsett fra i Oslo, i perioden etter 1. kvartal 2020.  Som før er det også i 4.kvartal 2021 Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Innlandet som har høyest andel listeinnbyggere på liste uten fast lege (Se tabellene v7 og v8 i vedlegg). Dette gjenspeiler i stor grad at disse fylkene har mange mindre kommuner hvor det over tid har vært en større utfordring med ubesatte lister enn i større kommuner.  I kommuner under 2000 innbyggere har andelen innbyggere på ubesatte lister totalt ligget på 11-13 prosent gjennom det siste året.  I større kommuner er andelen langt mindre, men vil likevel gjelde langt flere innbyggere i absolutte tall. Det er stor variasjon mellom kommunene innad i fylkene og i kommunegruppene.

Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege. Fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021.
Figur 3.5: Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege. Fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. Kilde: FLO

Fotnoter

[1] Dette inkluderer kun lister med registrerte listeinnbyggere. Herunder noen få lister satt med listetak =1. Noen få lister har svært få innbyggere over tid, men telles med. Dette er i hovedsak lister registrert uten fast lege.

[2] Helsedirektoratet legger til grunn lister uten fast lege registrert hos Helfo. Praksis for registrering av fastlegevikar og fastlege til Helfo kan variere noe mellom kommuner. Det er indikasjoner på at det finnes tilfeller hvor tidligere fastlege står registrert på listen etter hen er etablert med ny liste i annen kommune, og ny fastlege ikke er på plass. Listene betjenes i hovedsak av vikar.

Siste faglige endring: 27. september 2023