Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Manglede økning i antall fastleger

Bak en netto tilvekst på 59 leger siden 1. kvartal 2020, har et betydelig antall fastleger startet og sluttet. 50 prosent av legene som har sluttet som fastlege, tilsvarende 255 leger, var under 50 år. Veksten i antall fastleger er alt for svak til å dekke behovet, og målene i handlingsplanen kan ikke nås uten stabilisering og sterkere vekst i rekrutteringen.

Fastlegene jobber for mye, og reduksjon av arbeidsbelastningen er et prioritert område. Samtidig med at det jobbes med flere tiltak for å bedre situasjonen, er det avgjørende å lykkes med økt rekruttering og stabilisering av leger i fastlegetjenesten. Dette er nødvendig for å redusere arbeidsbelastningen for den enkelte fastlege, gjøre tjenesten mer attraktiv for nyutdannede leger og sørge for nok kapasitet i tjenesten slik at den fungerer slik den er ment for befolkningen. Dette forutsetter en netto vekst i antall leger i fastlegeordningen som overstiger behovet knyttet til økt befolkningsvekst.

Per 4. kvartal 2021 var det registrert 4 961 leger i fastlegeordningen[1]. Siden begynnelsen av 2019 har antallet økt med 153 flere (unike[2]) fastleger. Kvinneandelen øker fortsatt litt hvert kvartal og er nå 46,8 prosent. Etter 1.kvartal 2020 (kvartalet før handlingsplanen) har tilveksten vært på 59 leger (+1,2 prosent). Veksten var dermed sterkere siste året før handlingsplanen kom, enn de 1,5 årene etterpå[3]. Samtidig har det tilkommet godt over 50 000 nye listeinnbyggere siden 1. kvartal 2020.  Antall leger målt per 1 000 innbyggere er omtrent på samme nivå gjennom perioden[4].   

Utvikling i antall unike fastleger fordelt på kjønn 1. kvartal 219 til 4. kvartal 2021
Figur 3.1: Utvikling i antall unike fastleger fordelt på kjønn 1. kvartal 219 til 4. kvartal 2021. Kilde: FLO
Netto kumulativ tilvekst fra 1. kvartal 2020 til hvert kvartal fram til 4. kvartal 2021.
Figur 3.2: Netto kumulativ tilvekst fra 1. kvartal 2020 til hvert kvartal fram til 4. kvartal 2021. Kilde: FLO

Endringen på 59 leger viser netto tilvekst. Dette tallet er summen av avgang og tilvekst av leger i løpet av perioden. Siden 1. kvartal 2020 (mars) fram til 4. kvartal 2021 (desember) har 513 leger sluttet og 572 startet i fastlegeordningen 42 prosent av de som har sluttet var over 60 år i mars 2020 og 26 prosent var over 67 år. Videre var 26 prosent av de som har sluttet siden mars 2020 under 40 år (131 leger) og 50 prosent var under 50 år (255 leger).

Tabell 3.1: Antall sluttet og startet i fastlegeordningen siden 1. kvartal 2020 og andel etter alder og kjønn. Kilde: FLO

 

 

Alle fastleger 1. kvartal 2020

Antall Sluttet

Andel av de som sluttet

Alle fastleger
4. kvartal 2021

Antall Startet i perioden

Andel av de som startet

Kvinner

Under40

691

77

15

786

254

44

 

40-49

796

63

12

826

61

11

 

50-59

437

19

4

434

10

2

 

60-66

233

23

4

234

2

0

 

67+

46

25

5

43

0

0

 

Kvinner, alle

2 203

207

40

2 323

327

57

Menn

Under40

636

54

11

677

179

31

 

40-49

786

61

12

791

46

8

 

50-59

502

22

4

506

16

3

 

60-66

516

60

12

459

3

1

 

67+

259

109

21

205

1

0

 

Menn, alle

2 699

306

60

2 638

245

43

Samlet

Under40

1327

131

26

1463

433

76

 

40-49

1582

124

24

1617

107

19

 

50-59

939

41

8

940

26

5

 

60-66

749

83

16

693

5

1

 

67+

305

134

26

248

1

0

Total

Alle

4 902

513

100

4 961

572

100

10,5 prosent av 4 902 fastleger som var i ordningen i mars 2020 har sluttet (se figur 3.3). Av alle leger som var over 67 år (305 stk.) har 44 prosent sluttet (134). Av de 1 327 legene som var under 40 år i mars 2020 har omtrent 10 prosent sluttet (131 leger) og 8 prosent av de mellom 40-49 år (124 leger).

Andel av fastleger (kvinner og menn) i hver aldersgruppe som har slutta eller starta i perioden 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021.
Figur 3.3: Andel av fastleger (kvinner og menn) i hver aldersgruppe som har slutta eller starta i perioden 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Kilde: FLO

Fotnoter

[1] Tallene inkluderer ikke leger registrert uten registrerte listepasienter på telletidspunktet.

[2] Unike fastleger tilsvarer antall personer. Noen fastleger har to fastlegelister.

[3] Hvis en ser på netto tilvekst per år, i forhold til året før, var det i 2021 en netto tilvekst på 33, i 2020 på 70, i 2019 på 59.

[4] Ikke korrigert for at noen fastleger har redusert stillingsprosent (ikke tilgjengelig). Dette har kun betydning hvis andelen med redusert stillingsprosent er endret.

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022