Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referanser

Den norske legeforening. Spesialitet allmennmedisin. Lesedato 12.10.2021

Den norske legeforening. Spesialitet generell kirurgi. Lesedato 12.10.2021

Direktoratet for økonomiforvaltning, 2018. Veileder til utredningsinstruksen − instruks om utredning av statlige tiltak. Veileder til utredningsinstruksen (dfo.no)

Ekornrud T og Jensen A, 2010. Tannhelse. Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk. SSB-rapport 29/2010

Ekornrud T og Skjøstad O, 2016. Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg. Ein sosioøkonomisk analyse. SSB-rapport 2016/28

Ekornrud T og Skjøstad O, 2017. Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen - SSB

Fjæra B, Willumsen T og Eide H, 2010. Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. En tverrsnittstudie. Sykepleien, publisert 06.07.2010

Folkehelseinstituttet, 2009. Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap. Rapport 2009:5

Folkehelseinstituttet, 2019. Skrøpelighet hos eldre. Publisert 24.10.2019

Folkehelseinstituttet, 2020. Tannpleiertiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Oversikt over systematiske oversikter

Grytten J, 2017a. De private spesialistene i tannhelsetjenesten - har de nok å gjøre? Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2017; 127:236-40

Grytten J, 2017b. Allmenntannlegene i den private tannhelsetjenesten - har de nok å gjøre? Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2017; 127:948-52

Grytten J, 2021. Befolkningens utdanning og tilgjengelighet til trygdefinansiert tannpleie i Norge, Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2021; 131:24-30

Helfo. Tilstander som kan gi rett til stønad etter folketrygdloven. Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet, 2010/2014. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2128

Helsedirektoratet, 2010. Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-1855

Helsedirektoratet, 2011. God klinisk praksis i tannhelsetjenesten, Nasjonal veileder

Helsedirektoratet, 2016. Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger – høst 2015. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2764

Helsedirektoratet, 2017. Oppfølging av personer med store og sammensatte behov, Nasjonal faglig retningslinje

Helsedirektoratet, 2017. Primærhelseteam − Kvalitet, Ledelse og Finansiering. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2656

Helsedirektoratet, 2018. Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Status høst 2017. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2808

Helsedirektoratet, 2018. Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2758

Helsedirektoratet, 2021. Spesialistutdanning av tannleger – en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet. Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging - Oppfølgingsteam. Lesedato: 25.01.2021

Helsedirektoratet. Primærhelseteam - pilotprosjekt. Lesedato: 25.01.2021

Helsedirektoratet. Styringsinformasjon til helsefellesskapene. 06.2021

Helsedirektoratet. Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Nasjonal veileder. Lesedato: 12.06.2021

Helsedirektoratet. Allmennmedisin. Lesedato 12.10.2021

Helsedirektoratet. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet. Kompetanseløft 2025. Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet. Prioriteringsveilederen. Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet. Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og råd. Lesedato 13.10.2021

Helsedirektoratet. Sykehusodontologi. Lesedato 11.10.2021

Helsedirektoratet. Takster for tannbehandling. Lesedato: 12.06.2021

Helse- og omsorgsdepartementet, 2005. Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet — Et godt tilbud til de som trenger det mest. NOU 2005: 11 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2006. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. St.meld. 35 (2006-2007) - regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2008. Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid. St. meld. 47 (2008-2009) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2014. Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Meld. St. 14 (2014-2014) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2014. Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014–2015) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2017. Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017−2027). Handlingsplan 2017: 9 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2018. Det viktigste først − Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. NOU 2018: 16 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2019. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020−2023. Meld. St. 7 (2019–2020) – regjeringen

Helse- og omsorgsdepartementet, 2020. Nytte, ressurs og alvorlighet − Prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Meld. St. 38 (2020–2021) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2021. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak (2021−2022). Prop. 1 S (2020-2021) (regjeringen.no)

Kunnskapsdepartementet, 2020. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Lovdata.

Lunde ES, Otnes B og Ramm J, 2017. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging. SSB-rapport 2017/16

Lunde ES og Ramm J, 2021. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – 2. Udekket behov for helsetjenester og forebyggende helseatferd. SSB-rapport 2021/23

Moderniseringsdepartementet, 2005. Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid. 

NAV. Økonomisk sosialhjelp - Dette kan du søke om (nav.no). Lesedato 11.10.2021.

Norsk psykologforening. Spesialitet i samfunns- og allmennpsykologi. Lesedato 12.10.2021

Oslo Economics, 2021. Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse

Oxford Research, 2015. Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

PwC, 2019. Evaluering av «Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus»

PwC, 2021a. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus – Resultater fra kartlegging på forsøkssykehusene 2020

PwC, 2021b. Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi («TOO-tilbudet»)

Regjeringen. Oppdragsdokument 2011 - regjeringen.no. Lesedato 12.10.2021

Regjeringen. Nye fylker fra 01.01.2020 - regjeringen.no. Lesedato 25.01.2021

Rogne AF og Syse A, 2017. Framtidens eldre i by og bygd - Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. SSB-rapport 2017/32

Skeie MS, Graue AM, Johansson AK og Berggreen E, 2021. Har satsingen på pedodonti gitt resultater? Henvisninger til spesialister i pedodonti i Hordaland i 2014–2019. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 262–8

Socialstyrelsen (2013). Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Spesialistforskriften, 2016. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (FOR-2021-09-17-2821). Hentet fra Lovdata

Statistisk sentralbyrå, 2018. Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger. Tall fra Levekårsundersøkelsen om helse fra 2015

Statistisk sentralbyrå, 2021. Avtalte årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor. Hentet fra 11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no)

Strand GV og Kvalheim SF, 2020. Risiko for og forebyggelse af oral sygdom blandt ældre. Tandlægebladet 2020;124:2-8

Strand GV og Kvalheim SF, 2021. Risiko og forebygging av oral sykdom blant eldre. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 348–55

Strand GV, Widström E, Christensen LB og Wretlind K, 2021. Lovgivning, innhold og organisering av tannhelsebehandling for sosialt svake grupper i befolkningen. Nor Tannlegeforen Tid 2021; 131: 144—50

Tannhelsetjenesteloven, 1983. Lov om tannhelsetjenester (LOV-2021-05-07-31). Hentet fra Lovdata

Universitetet i Oslo. Avdeling for pedodonti og atferdsfag - Institutt for klinisk odontologi (uio.no). Lesedato: 10.10.2021

Siste faglige endring: 11. mars 2024