Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Referanser

Den norske legeforening. Spesialitet allmennmedisin. Lesedato 12.10.2021

Den norske legeforening. Spesialitet generell kirurgi. Lesedato 12.10.2021

Direktoratet for økonomiforvaltning, 2018. Veileder til utredningsinstruksen − instruks om utredning av statlige tiltak. Veileder til utredningsinstruksen (dfo.no)

Ekornrud T og Jensen A, 2010. Tannhelse. Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk. SSB-rapport 29/2010

Ekornrud T og Skjøstad O, 2016. Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg. Ein sosioøkonomisk analyse. SSB-rapport 2016/28

Ekornrud T og Skjøstad O, 2017. Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen - SSB

Fjæra B, Willumsen T og Eide H, 2010. Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. En tverrsnittstudie. Sykepleien, publisert 06.07.2010

Folkehelseinstituttet, 2009. Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap. Rapport 2009:5

Folkehelseinstituttet, 2019. Skrøpelighet hos eldre. Publisert 24.10.2019

Folkehelseinstituttet, 2020. Tannpleiertiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Oversikt over systematiske oversikter

Grytten J, 2017a. De private spesialistene i tannhelsetjenesten - har de nok å gjøre? Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2017; 127:236-40

Grytten J, 2017b. Allmenntannlegene i den private tannhelsetjenesten - har de nok å gjøre? Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2017; 127:948-52

Grytten J, 2021. Befolkningens utdanning og tilgjengelighet til trygdefinansiert tannpleie i Norge, Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2021; 131:24-30

Helfo. Tilstander som kan gi rett til stønad etter folketrygdloven. Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet, 2010/2014. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2128

Helsedirektoratet, 2010. Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-1855

Helsedirektoratet, 2011. God klinisk praksis i tannhelsetjenesten, Nasjonal veileder

Helsedirektoratet, 2016. Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger – høst 2015. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2764

Helsedirektoratet, 2017. Oppfølging av personer med store og sammensatte behov, Nasjonal faglig retningslinje

Helsedirektoratet, 2017. Primærhelseteam − Kvalitet, Ledelse og Finansiering. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2656

Helsedirektoratet, 2018. Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Status høst 2017. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2808

Helsedirektoratet, 2018. Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2758

Helsedirektoratet, 2021. Spesialistutdanning av tannleger – en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet. Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging - Oppfølgingsteam. Lesedato: 25.01.2021

Helsedirektoratet. Primærhelseteam - pilotprosjekt. Lesedato: 25.01.2021

Helsedirektoratet. Styringsinformasjon til helsefellesskapene. 06.2021

Helsedirektoratet. Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Nasjonal veileder. Lesedato: 12.06.2021

Helsedirektoratet. Allmennmedisin. Lesedato 12.10.2021

Helsedirektoratet. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet. Kompetanseløft 2025. Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet. Prioriteringsveilederen. Lesedato: 11.10.2021

Helsedirektoratet. Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og råd. Lesedato 13.10.2021

Helsedirektoratet. Sykehusodontologi. Lesedato 11.10.2021

Helsedirektoratet. Takster for tannbehandling. Lesedato: 12.06.2021

Helse- og omsorgsdepartementet, 2005. Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet — Et godt tilbud til de som trenger det mest. NOU 2005: 11 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2006. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. St.meld. 35 (2006-2007) - regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2008. Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid. St. meld. 47 (2008-2009) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2014. Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Meld. St. 14 (2014-2014) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2014. Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014–2015) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2017. Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017−2027). Handlingsplan 2017: 9 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2018. Det viktigste først − Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. NOU 2018: 16 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2019. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020−2023. Meld. St. 7 (2019–2020) – regjeringen

Helse- og omsorgsdepartementet, 2020. Nytte, ressurs og alvorlighet − Prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Meld. St. 38 (2020–2021) – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet, 2021. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak (2021−2022). Prop. 1 S (2020-2021) (regjeringen.no)

Kunnskapsdepartementet, 2020. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Lovdata.

Lunde ES, Otnes B og Ramm J, 2017. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging. SSB-rapport 2017/16

Lunde ES og Ramm J, 2021. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – 2. Udekket behov for helsetjenester og forebyggende helseatferd. SSB-rapport 2021/23

Moderniseringsdepartementet, 2005. Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid. Innmat_Veileder_UTREDNING_2005_MOD (regjeringen.no)

NAV. Økonomisk sosialhjelp - Dette kan du søke om (nav.no). Lesedato 11.10.2021.

Norsk psykologforening. Spesialitet i samfunns- og allmennpsykologi. Lesedato 12.10.2021

Oslo Economics, 2021. Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse

Oxford Research, 2015. Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

PwC, 2019. Evaluering av «Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus»

PwC, 2021a. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus – Resultater fra kartlegging på forsøkssykehusene 2020

PwC, 2021b. Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi («TOO-tilbudet»)

Regjeringen. Oppdragsdokument 2011 - regjeringen.no. Lesedato 12.10.2021

Regjeringen. Nye fylker fra 01.01.2020 - regjeringen.no. Lesedato 25.01.2021

Rogne AF og Syse A, 2017. Framtidens eldre i by og bygd - Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. SSB-rapport 2017/32

Skeie MS, Graue AM, Johansson AK og Berggreen E, 2021. Har satsingen på pedodonti gitt resultater? Henvisninger til spesialister i pedodonti i Hordaland i 2014–2019. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 262–8

Socialstyrelsen (2013). Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Spesialistforskriften, 2016. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (FOR-2021-09-17-2821). Hentet fra Lovdata

Statistisk sentralbyrå, 2018. Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger. Tall fra Levekårsundersøkelsen om helse fra 2015

Statistisk sentralbyrå, 2021. Avtalte årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor. Hentet fra 11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no)

Strand GV og Kvalheim SF, 2020. Risiko for og forebyggelse af oral sygdom blandt ældre. Tandlægebladet 2020;124:2-8

Strand GV og Kvalheim SF, 2021. Risiko og forebygging av oral sykdom blant eldre. Nor Tannlegeforen Tid. 2021; 131: 348–55

Strand GV, Widström E, Christensen LB og Wretlind K, 2021. Lovgivning, innhold og organisering av tannhelsebehandling for sosialt svake grupper i befolkningen. Nor Tannlegeforen Tid 2021; 131: 144—50

Tannhelsetjenesteloven, 1983. Lov om tannhelsetjenester (LOV-2021-05-07-31). Hentet fra Lovdata

Universitetet i Oslo. Avdeling for pedodonti og atferdsfag - Institutt for klinisk odontologi (uio.no). Lesedato: 10.10.2021

Sist faglig oppdatert: 10. mars 2023