Aktuelt om tannhelse

Les mer om pågående prosjekter og evalueringer innen tannhelse som avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet har ansvar for.

Multidisiplinær odontologi

Utprøving av en ny odontologisk breddekompetanse på spesialistnivå, multidisiplinær odontologi, har foregått ved UiT Norges arktiske universitetet siden 2011. Kompetansen knyttes til voksne pasienter med omfattende tannbehandlingsbehov, ofte medisinsk og/eller psykiatrisk problematikk, nedsatt funksjonsevne, atferdsproblemer og/eller geriatrisk problematikk.  

Utprøvingen ble evaluert av Oxford Research i 2015, basert på utdanningen som ble gitt til to utprøvingskull i perioden 2011-2015.

I etterkant av evalueringen ble det gjort justeringer både i organiseringen av utdanningen og i innholdet i utdanningen. Et siste utprøvingskull vil uteksamineres i 2020 etter ny studieplan.

Helsedirektoratet er i gang med en sluttrapport for prosjektet som vil overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i 2020.

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Retningslinjen ble initiert av Helsedirektoratet i 2013. Den svarer også ut Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag i 2014 om å "Utarbeide og igangsette et flerårig program for sosial ulikhet i tannhelse, herunder vurdere i første omgang sosial ulikhet i tannhelsen hos barn og unge".

Første del av retningslinjen (TannBarn 1) ble publisert i oktober 2018. Den omfatter helsefremmende og forebyggende tiltak for alle barn og unge, tiltak for barn og unge med høy sykdomsrisiko, samt tiltak som skal bidra til at tannhelsepersonellet overholder opplysningsplikten til offentlige myndigheter ved begrunnet mistanke om omsorgssvikt eller vold mot barn.

TannBarn 2 bygger på første del og omfatter 27 anbefalinger innenfor kapitlene:

 • Barn og unge med helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov
 • Barn og unge med tannbehandlingsangst (odontofobi)
 • Dentale traumer, mineraliseringsforstyrrelser, erosjoner og TMD hos barn og unge
 • Operativ behandling av karies hos barn og unge
 • Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og andre virksomheter 
 • Brukerkompetanse, spesial- og spesialistkompetanse

Retningslinjens andre del (TannBarn 2) har vært på intern høring i Helsedirektoratet.
Den er nå ute på ekstern høring med frist 15. mai 2020.

Les mer og gi høringsinnspill.

Spesialistutdanning av tannleger

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede nærmere organisering av spesialistutdanning av tannleger med utgangspunkt i de beskrevne alternativene i Rapport IS-2758 Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell (2018).

Utredningen dreier seg om spesialistgodkjenning av tannleger, spesialistutdanning av tannleger med forslag til læringsmål og læringsaktiviteter, godkjenning av utdanningsvirksomheter, forslag til opptaksregler, praktiske forhold knyttet til samarbeid om praksisdelen av spesialistutdanningene og aktuelle konsekvenser av forslagene som har betydning for statlige tilskudd til utdanningsinstitusjonene.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at utredningene utføres i samarbeid med aktuelle universiteter, fylkeskommunale kompetansesentre, fylkeskommunene og Tannlegeforeningen. Helsedirektoratet har derfor satt ned en arbeidsgruppe i arbeid med oppdraget, og spesialistgrupper som skal foreslå læringsmål og -aktiviteter innen de ulike spesialitetene.

Helse- og omsorgsdepartementet har videre presisert at oppdraget skal ta utgangspunkt i at spesialistgodkjenning og spesialistutdanning av tannleger er hjemlet i helsepersonelloven § 51 og i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.

Sykehusodontologi

Dette prosjektet er en forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø på sykehus.

Målsettingen med forsøksprosjektet er å bygge kunnskap om behovet for orale helsetjenester i sykehus, og hvilke pasienter som kan nyttiggjøre seg tilbudet, herunder også vurdere pasienttilfredshet, samt behov for opplæring og veiledning. De som arbeider i sykehusodontologiprosjektet er ansatt på sykehuset på lik linje med andre sykehusansatte.

Prosjektet har pågått siden 2012 ved fem sykehus:

 • Oslo universitetssykehus
 • Haukeland universitetssykehus
 • St. Olavs hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykehusodontologiprosjektet ble evaluert av PwC i 2018/2019. Rapporten Evaluering av "Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus" (2019) konkluderer på bakgrunn av intervjuer og spørreskjema til aktuelle aktører, at det er et behov de beskrevne tjenester ved sykehus.

Imidlertid ble det påpekt at til tross for at forsøksordningen har avdekket at det finnes helsegevinster ved orale helsetjenester ved sykehus er ikke informasjonsgrunnlaget godt nok til å si noe om hvor store gevinstene er.

Det ble anbefalt en gjennomføring av en fase 2 av prosjektet med økt fokus på kartlegging av ulike pasientgrupper. Dette vil bli gjennomført og oppsummert i løpet av 2020.

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO)

Helsedirektoratet har i tildelingsbrev for 2020 fått i oppdrag å evaluere tilbudet til personer utsatt for tortur/overgrep og personer med odontofobi (TOO-tilbudet) i fylkeskommunene (Prop. 1 S (2019 - 2020)).

Først publisert: 22.10.2019