Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktuelt om tannhelse

Les mer om prosjekter og oppdrag innen tannhelse som avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet har ansvar for.

Kommunal tannpleier

En pilotering av kommunal tannpleier har som mål å bedre samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og på den måten styrke og forbedre tannhelsetilbudet til personer med rettigheter etter tannhelsetjenestelovens §1-3, gruppe c (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller i hjemmesykepleie).

Den kvalitative bedringen i den daglige oppfølgingen av oral helse vil forsøkes oppnådd ved at det tilsettes tannpleier i en definert stillingsstørrelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tannpleier i kommunen skal blant annet bidra i oppfølging av enkeltbrukere, etablere rutiner for samarbeid og sørge for opplæring og kompetanseheving i oral helse i de kommunale tjenestene.

Helsedirektoratet har bedt interesserte fylker om å melde sin interesse med mål om å iverksette en pilotering fra 2023 i samarbeid med aktuelle kommuner. 


Orale helsetjenester i sykehus - sykehusodontologi

Forsøksordningen med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø i sykehus, ble igangsatt i 2012 ved fem sykehus og evaluert i 2019. I 2020 ble det gjennomført en systematisk klinisk kartlegging av pasienter i sykehusene, samt en kunnskapsoppsummering av sammenhengen mellom oral helse og øvrig helse. Konklusjonen fra hele forsøksperioden viser at det er behov for orale helsetjenester i sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å opprettholde virksomheten gjennom øremerket statlig tilskudd, slik at status som forsøksordning avsluttes. Formålet er å gi større forutsigbarhet for de deltakende sykehusene; St. Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssykehus.

Helsedirektoratet skal få i oppdrag å foreta nødvendige utredninger av organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold, herunder utvikling av finansieringsløsninger.

 

Spesialistutdanning av tannleger - multidisiplinær odontologi

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å etablere multidisiplinær odontologi som en ny offentlig godkjent spesialitet for tannleger.

Helsedirektoratet har tidligere, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, fylkeskommunenes kompetansesentre, Den norske tannlegeforening og den offentlige tannhelsetjenesten, foreslått læringsmål, læringsaktiviteter og krav til sluttkompetanse for de ulike odontologiske spesialitetene.

Helsedirektoratet har nå i oppdrag å foreslå læringsmål med læringsaktiviteter og krav til sluttkompetanse for multidisiplinær odontologi. Forslaget til læringsmål mv. for multidisiplinær odontologi bør inngå i høringen på linje med de andre spesialitetene for tannleger.

Multidisiplinær odontologi - erfaringer med utprøving av en videreutdanning for tannleger på spesialistnivå (2021)

Spesialistutdanning av tannleger – en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell (2021)

 

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO)

Det tilrettelagte tannhelsetilbudet til personer utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO-tilbudet) startet opp i 2012. Tilbudet finansieres ved tilskudd til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene.

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2022 gitt Helsedirektoratet i oppdrag å følge opp evalueringen av tilbudet som ble gjennomført i 2021.

Helsedirektoratet skal vurdere endringer i ordningen basert på funn og anbefalinger i evalueringen. Blant annet er det avdekket behov for en mer enhetlig praksis i tjenesten og det bør vurderes å utforme felles kriterier for hele behandlings-forløpet, allerede fra pasienten henvender seg eller henvisning er mottatt, til behandlingen er avsluttet. Direktoratet skal, i samarbeid med tjenesten, vurdere utfordringene knyttet til ventetider, manglende fremmøte og informasjon om tilbudet.

Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi (rapport fra PwC 2021)

Først publisert: 22.10.2019 Sist faglig oppdatert: 27.06.2022 Se tidligere versjoner