Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktuelt om tannhelse

Les mer om pågående prosjekter og evalueringer innen tannhelse som avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet har ansvar for.

Dobbelkompetanseordningen i odontologi

Nytt løp for dobbeltkompetanseutdanning i odontologi ble lansert i St.meld. nr. 35 (2006–2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester, der målet var å øke antall tannleger med både forskerutdanning og spesialistutdanning. Ordningen ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse ved universitetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten.  

Målsetningen var opprinnelig opptak av 10 kandidater i året inntil 40 var under utdanning. Fra 2018 tas det ikke lenger opp nye kandidater på ordningen. 37 var da tatt opp totalt. Siste kandidat skal etter planen være ferdig i 2025.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en midtveisevaluering, og en sluttevaluering når alle kandidater har fullført.

Midtveisevalueringen ble gjennomført høsten 2021, ble oversendt departementet medio desember. 

Multidisiplinær odontologi

Utprøving av en ny odontologisk breddekompetanse på spesialistnivå, multidisiplinær odontologi, har foregått ved UiT Norges arktiske universitetet i tidsrommet 2011-2021. Kompetansen knyttes til voksne pasienter med omfattende tannbehandlingsbehov, ofte medisinsk og/eller psykiatrisk problematikk, nedsatt funksjonsevne, atferdsproblemer og/eller geriatrisk problematikk.  

Utprøvingen ble evaluert av Oxford Research i 2015, basert på utdanningen som ble gitt til to utprøvingskull i perioden 2011-2015.

I etterkant av evalueringen ble det gjort justeringer både i organiseringen av utdanningen og i innholdet i utdanningen. Et siste utprøvingskull ble uteksaminert i 2020/2021 etter ny studieplan.

Helsedirektoratet leverte en sluttrapport for prosjektet til Helse- og omsorgsdepartementet i oktober 2021. 

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Retningslinjen ble initiert av Helsedirektoratet i 2013. Den svarer også ut Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag i 2014 om å "Utarbeide og igangsette et flerårig program for sosial ulikhet i tannhelse, herunder vurdere i første omgang sosial ulikhet i tannhelsen hos barn og unge".

Første del av retningslinjen TannBarn 1 ble publisert i oktober 2018. Den omfatter helsefremmende og forebyggende tiltak for alle barn og unge, tiltak for barn og unge med høy sykdomsrisiko, samt tiltak som skal bidra til at tannhelsepersonellet overholder opplysningsplikten til offentlige myndigheter ved begrunnet mistanke om omsorgssvikt eller vold mot barn.

TannBarn 2 bygger på første del og omfatter 27 anbefalinger innenfor kapitlene

 • Barn og unge med psykiske eller somatiske helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov
 • Barn og unge med tannbehandlingsangst
 • Bruk av legemidler, lystgass eller narkose ved tannbehandling av barn og unge
 • Dentale traumer, mineraliseringsforstyrrelser, erosjoner og TMD hos barn og unge
 • Operativ behandling av karies hos barn og unge
 • Samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og andre virksomheter 
 • Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning

Retningslinjens andre del (TannBarn 2) har vært på ekstern høring. Retningslinjens del 1 og 2 skal samordnes i en retningslinje, og etter planen publiseres i mars 2022.

Spesialistutdanning av tannleger

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede nærmere organisering av spesialistutdanning av tannleger med utgangspunkt i de beskrevne alternativene i Rapport IS-2758 Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell (2018).

Utredningen dreier seg om spesialistgodkjenning av tannleger, spesialistutdanning av tannleger med forslag til læringsmål og læringsaktiviteter, godkjenning av utdanningsvirksomheter, forslag til opptaksregler, praktiske forhold knyttet til samarbeid om praksisdelen av spesialistutdanningene og aktuelle konsekvenser av forslagene som har betydning for statlige tilskudd til utdanningsinstitusjonene.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at utredningene utføres i samarbeid med aktuelle universiteter, fylkeskommunale kompetansesentre, fylkeskommunene og Tannlegeforeningen. Helsedirektoratet har derfor satt ned en arbeidsgruppe i arbeid med oppdraget, og spesialistgrupper som skal foreslå læringsmål og -aktiviteter innen de ulike spesialitetene.

Helse- og omsorgsdepartementet har videre presisert at oppdraget skal ta utgangspunkt i at spesialistgodkjenning og spesialistutdanning av tannleger er hjemlet i helsepersonelloven § 51 og i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.

Oppdraget ble levert til departementet oktober 2021. 

Sykehusodontologi

Dette prosjektet er en forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus.

Målsettingen med forsøksprosjektet er å bygge kunnskap om behovet for orale helsetjenester ved sykehus, og hvilke pasienter som kan nyttiggjøre seg tilbudet, herunder også vurdere pasienttilfredshet, samt behov for opplæring og veiledning til pasienter og helsepersonell ved sykehus. De som arbeider i sykehusodontologiprosjektet er ansatt på sykehuset på lik linje med andre sykehusansatte.

Prosjektet startet i 2012 og pågår nå ved fem sykehus

 • St. Olavs hospital (2012)
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (2012)
 • Oslo universitetssykehus (2014)
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus (2014)
 • Haukeland universitetssykehus (2015)

Sykehusodontologiprosjektet ble evaluert av PwC i 2018/2019. Rapporten Evaluering av "Forsøksordning med orale helsetjenester organisert ved tverrfaglig miljø i sykehus" (2019) konkluderer på bakgrunn av intervjuer og spørreskjema til aktuelle aktører, at det er et behov for de beskrevne tjenester ved sykehus.

Imidlertid ble det påpekt at til tross for at forsøksordningen har avdekket at det finnes helsegevinster ved orale helsetjenester ved sykehus er ikke informasjonsgrunnlaget godt nok til å si noe om hvor store gevinstene er.

Det ble anbefalt en gjennomføring av en fase 2 av prosjektet med økt fokus på kartlegging av ulike pasientgrupper. Dette ble gjennomført i 2020 og oppsummert vår 2021 ved PwC med rapporten; Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Resultater fra kartlegging på forsøkssykehusene 2020.

Det har også blitt utført en kunnskapsoppsummering ved Oslo Economics 2020/2021; Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse.

Tannhelseprosjekt i Agder og på Romerike

Stortinget har avsatt midler til gjennomføring av et tannhelseprosjekt i Agder fylkeskommune og på Romerike/Viken fylkeskommune, der personer med rettigheter i gruppe c i tannhelsetjenesteloven fritt skal kunne velge om de vil ha utført tannbehandlingen hos privat tannlege eller på offentlig tannklinikk. Utgiftene til tannhelsehjelp hos private tannleger blir dekket over statsbudsjettet sin ekstrabevilgning.

Mål for prosjektet er å bidra til 

 • at flere personer med rettigheter etter lov om tannhelsetjeneste gruppe c benytter seg av dette tannhelsetilbudet
 • økt valgfrihet ved at personer med rettigheter etter lov om tannhelsetjeneste gruppe c kan velge mellom offentlige eller private tilbydere
 • å utvikle egnede modeller for samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, og mellom tannhelsetjenesten samlet og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, samt kartlegge hva som hemmer eller fremmer slikt samarbeid
 • økt fokus på oral helse hos personer med rettigheter, deres pårørende og kommunale helse- og omsorgstjenester

Det er etablert en sentral prosjektgruppe som ledes av Helsedirektoratet, og to lokale prosjektgrupper som skal ledes av representanter fra Agder og Viken fylkeskommune. Aktuelle organisasjoner og fagmiljøer skal være representert i den sentrale og de lokale prosjektgruppene.

Prosjektet ble avviklet høsten 2021.

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO)

Det tilrettelagte tannhelsetilbudet til personer utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO-tilbudet) startet opp i 2012. Tilbudet finansieres ved tilskudd til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å evaluere tannhelsetilbudet. Et overordnet mål med evalueringen er å se om tilbudet fungerer i henhold til intensjonen. Evalueringen er foretatt av PricewaterhouseCoopers i første halvåret 2021 og bygger på rapporterte data- og dokumentstudier, intervjuer med ansatte og ledere i tjenesten og en rekke aktører i tilknytning til tilbudet, samt spørreundersøkelse blant brukere, ansatte og ledere. Det har vært benyttet referansegruppe sammensatt av personer med ulik kompetanse på området (herunder brukerrepresentasjon).

Evalueringsrapporten ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet primo juli 2021 og skal danne grunnlag når tilbudet vurderes.

Først publisert: 22.10.2019 Sist faglig oppdatert: 16.08.2021 Se tidligere versjoner