Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktuelt om tannhelse

Les mer om prosjekter og oppdrag innen tannhelse som avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet har ansvar for.

Kommunal tannpleier

Et pilotprosjekt som foregår i Nordland i perioden 2023–2025 skal gi bedre samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og tannhelsetjenesten i fylkeskommunen, og på den måten styrke og forbedre tannhelsetilbudet til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller i hjemmesykepleie).

Tannpleiere ansatt i kommunen skal bidra til opplæring av personell i kommunen og etablering av rutiner slik at pasienter/beboere får god og riktig oppfølging med daglig tann- og munnstell. Tannpleiere skal også legge til rette for at pasienter/beboere som har rett til gratis tannbehandling ved offentlig tannklinikk får informasjon om dette tilbudet.

De tre kommune i Nordland som deltar er Meløy, Narvik og Vestvågøy. Senter for omsorgsforskning følger pilotprosjektet og skal levere en evalueringsrapport i 2025.


Orale helsetjenester i sykehus - sykehusodontologi

Forsøksordningen med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø i sykehus, ble igangsatt i 2012 ved fem sykehus og evaluert i 2019. I 2020 ble det gjennomført en systematisk klinisk kartlegging av pasienter i sykehusene, samt en kunnskapsoppsummering av sammenhengen mellom oral helse og øvrig helse. Konklusjonen fra hele forsøksperioden viser at det er behov for orale helsetjenester i sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å opprettholde virksomheten gjennom øremerket statlig tilskudd, slik at status som forsøksordning avsluttes. Formålet er å gi større forutsigbarhet for de deltakende sykehusene; St. Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssykehus.

Helsedirektoratet har i tildelingsbrevet for 2023 fått i oppdrag å foreta nødvendige utredninger av de organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold, herunder utvikling av finansieringsløsninger for å bidra til en likeverdig tilgang til behandling, bedre samhandling og gode pasientforløp for orale helsetjenester i spesialisthelsetjenesten.

 

Spesialistutdanning av tannleger - multidisiplinær odontologi

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å etablere multidisiplinær odontologi som en ny offentlig godkjent spesialitet for tannleger.

Helsedirektoratet har, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, fylkeskommunenes kompetansesentre, Den norske tannlegeforening og den offentlige tannhelsetjenesten, foreslått læringsmål, læringsaktiviteter og krav til sluttkompetanse både for de nåværende odontologiske spesialitetene og for multidisiplinær odontologi.

Forslagene til læringsmål skal sendes på høring.

Multidisiplinær odontologi - erfaringer med utprøving av en videreutdanning for tannleger på spesialistnivå (2021)

Spesialistutdanning av tannleger – en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell (2021)

 

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO)

Det tilrettelagte tannhelsetilbudet til personer utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO-tilbudet) startet opp i 2012. Tilbudet finansieres ved tilskudd til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene.

TOO-tilbudet ble i 2021 evaluert av PwC. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2022 Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere endringer i tilbudet basert på funn i evalueringen og anbefalinger gitt i rapporten. Helsedirektoratets anbefalinger ble levert til departementet mars 2023.

I løpet av 2024 innføres en rekke endringer i den tilhørende tilskuddsordningen med mål om en mer enhetlig praksis i tjenesten. Direktoratet skal, i samarbeid med tjenesten, vurdere utfordringene knyttet til ventetider.

Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi (rapport fra PwC 2021)

Forslag til endringer etter evaluering av tverrfaglig psykolog- og tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO)- Helsedirektoratet (2023)

Først publisert: 22.10.2019 Siste faglige endring: 27.06.2022 Se tidligere versjoner