Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Geografisk variasjon

Dette kapittelet beskriver geografisk variasjon i forløp etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Vi har valgt å fokusere på et utvalg av variabler fra de foregående kapitelene som kan belyse eventuelle forskjeller i både pasientsammensetning (avsnitt 8.1) og bruk av tjenester (avsnitt 8.2-8.5). Dette bør sees i sammenheng. Vi kommer ikke nærmere inn på årsaker til variasjon i denne rapporten, men dette kan være et aktuelt tema i videre analyser.

Figurene i kapittelet viser resultater fordelt etter pasientens bosted, spesifisert som region og helsefellesskap. På regionnivå vises også forskjeller mellom de fem utvalgte diagnosegruppene.  Merk at det er små volum som ligger til grunn for tall per diagnosegruppe og helsefellesskap (se vedlegg tabell A). Dette gir usikker statistikk og resultatene bør derfor tolkes forsiktig.

8.1. Pasientsammensetning

8.2. Bruk av tjenester 30 dager etter utskrivning

8.3. Tid til første kontakt

8.4. Omfang av tjenester 365 dager etter utskrivning

8.5. Ambulante kontakter og ACT/FACT team

Siste faglige endring: 23. januar 2024