Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.2Bruk av tjenester 30 dager etter utskrivning

I dette avsnittet beskriver vi geografisk variasjon i bruk av tjenester de første 30 dagene etter utskrivning.

Poliklinisk kontakt

Figur 27 viser andel pasienter med poliklinisk kontakt i løpet av 30 dager etter utskrivning, fordelt etter pasientens bosted og diagnosegruppe. Vi ser at andelen var litt lavere i Helse Nord (57 prosent) enn i de andre regionene (68-70 prosent). Mellom helsefellesskapene varierte andelen fra 44 prosent i Finnmark til 80 prosent i Oslo. I Helse Nord lå alle helsefellesskapene under landsgjennomsnittet (68 prosent). I alle regioner var andelen pasienter med poliklinisk kontakt høyest i gruppen med schizofreni, med unntak av i Helse Nord.

Andel pasienter med poliklinisk kontakt i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 27. Andel pasienter med poliklinisk kontakt i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

Døgnbehandling

Figur 28 viser geografisk variasjon i andel pasienter med ny innleggelse for døgnbehandling. Andelen var litt høyere i Helse Midt-Norge og Helse Nord (begge 18 prosent) enn i Helse Sør-Øst (15 prosent) og Helse Vest (16 prosent). Mellom helsefellesskapene varierte andelen fra 13 prosent i Finnmark til 22 prosent i Nordre Trøndelag og i Troms og Ofoten. I alle regioner var andelen pasienter med ny innleggelse lavest i gruppen med alvorlig depresjon, med unntak av i Helse Nord.

Andel pasienter med ny innleggelse i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 28. Andel pasienter med ny innleggelse i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

Konsultasjon hos fastlege

Det er små forskjeller mellom regionene i bruk av fastlege de første 30 dagene etter utskrivning. Se figur 29. Andelen pasienter med konsultasjon hos fastlege var litt lavere i Helse Sør-Øst (48 prosent) enn i de andre tre regionene (alle 50 prosent). Mellom helsefellesskapene varierte andelen fra 41 prosent i Oslo til 57 prosent i Sør-Rogaland. I alle regioner var andelen pasienter med konsultasjon hos fastlege betydelig lavere i gruppen med schizofreni enn i de andre diagnosegruppene.

Andel pasienter med konsultasjon hos fastlege i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 29. Andel pasienter med konsultasjon hos fastlege i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

Kontakt med legevakt

Figur 30 viser geografisk variasjon i andel pasienter som hadde kontakt med legevakt de første 30 dagene etter utskrivning. Også her var andelen litt lavere i Helse Sør-Øst (20 prosent) enn i de andre tre regionene (22-23 prosent).  Mellom helsefellesskapene varierte andelen fra 17 prosent i Oslo og Sogn og Fjordane, til 27 prosent i Vestfold og Nordre Trøndelag. I alle regionene var andelen pasienter som hadde kontakt med legevakt særlig høy blant pasienter med personlighetsforstyrrelser eller ruslidelser, og lavest blant pasienter med alvorlig depresjon.

Andel pasienter med kontakt hos legevakt i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 30. Andel pasienter med kontakt med legevakt i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet var noe mer utbredt blant pasienter i Helse Midt-Norge (48 prosent) og Helse Nord (49 prosent) enn blant pasienter i Helse Sør-Øst (42 prosent) og Helse Vest (39 prosent). Se figur 31. Blant helsefellesskapene hadde Oslo den den laveste andelen (33 prosent), mens Møre og Romsdal og Nordre Trøndelag hadde den høyeste (55 prosent). I aller regioner var forekomsten av helsetjenester i hjemmet høyest blant pasienter med schizofreni og lavest blant pasienter med alvorlig depresjon.

Andel pasienter med helsetjenester i hjemmet i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 31. Andel pasienter med helsetjenester i hjemmet i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

Samarbeidsmøte

Totalt hadde 20 prosent av pasientene utvalget ett eller flere samarbeidsmøter i løpet av de første 30 dagene etter utskriving[14]. Se figur 32. Andelen var lavere i Helse Nord (16 prosent) og Helse Vest (17 prosent) enn i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge (begge 22 prosent). Mellom helsefellesskapene varierte andelen fra 8 prosent i Finnmark til 27 prosent i Vestfold og Agder. Det var store forskjeller mellom diagnosegruppene, men i alle regioner var samarbeidsmøte mest utbredt blant pasienter med schizofreni.

Andel pasienter med samarbeidsmøte i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 32. Andel pasienter med samarbeidsmøte i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

 

[14] Inklusive samarbeidsmøter samme dag. Se avsnitt 6.3.

Siste faglige endring: 23. januar 2024