Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.5Ambulante kontakter og ACT/FACT team

I dette avsnittet beskriver vi geografisk variasjon i bruk av ambulante kontakter og tjenester fra ACT/FACT etter utskrivning.

Ambulant kontakt

Figur 41 viser geografisk variasjon i andel pasienter som hadde ambulant kontakt i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Ambulant kontakt var mindre utbredt blant pasienter i Helse Nord (20 prosent) enn blant pasienter i de andre tre regionene (29-31 prosent). Her er det også store forskjeller mellom helsefellesskapene. I Helse Nord ligger alle helsefellesskap under landsgjennomsnittet, men andelen er særlig lav i Finnmark (6 prosent). Andelen pasienter med ambulant kontakt er høyest i Agder (44 prosent). I alle regioner var ambulant kontakt betydelig mer utbredt blant pasienter med schizofreni enn blant pasienter i de andre diagnosegruppene.

Andel pasienter med ambulant kontakt i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.
Figur 41. Andel pasienter med ambulant kontakt i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Prosent. Total N = 15587.

ACT/FACT team

Figur 42 viser geografisk variasjon i bruk av tjenester fra ACT/FACT team. På grunn av små volum er det kun vist tall for hele pasientutvalget. Andelen pasienter som mottok tjenester fra ACT/FACT team var lavere i Helse Nord (6 prosent) enn i de andre tre regionene (alle 10 prosent). I alle regioner var det store forskjeller mellom helsefellesskapene. ACT/FACT team var minst utbredt blant pasienter i Telemark, Sogn og Fjordane, Nordre Trøndelag og Finnmark (≤1 prosent) og mest utbredt i Vest-Viken (19 prosent).

Som nevnt tidligere var det langt flere pasienter som mottar tjenester fra ACT/FACT team i Norge enn de som fanges opp i vårt utvalg (se avsnitt 5.2.6), og variasjonen er ikke nødvendigvis representativ for tjenestetilbudet i sin helhet.

Andel pasienter som mottok tjenester fra ACT/FACT team i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted. Prosent. N = 15587
Figur 42. Andel pasienter som mottok tjenester fra ACT/FACT team i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted. Prosent. N = 15587

Siste faglige endring: 23. januar 2024