Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammen om barn og unges psykiske helse

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Sammen om barn og unges psykiske helse

Nasjonal faglig veileder Sammen om barn og unges psykiske helse er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Landbruksdirektoratet. Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet.

Veilederen er publisert i digitalt format og anordnet kapittelvis etter overordnet tema. Innen hvert kapittel blir hver anbefaling presentert med en kort og utdypende tekst med hovedbudskap, deretter følger «Veiledning» og «Begrunnelse».

Veilederen består av følgende kapitler:

 • Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid (3 anbefalinger)
 • Tidlig oppdagelse og samarbeid i kommunen (3 anbefalinger)
 • Helhetlig behandling og oppfølging i kommunen (4 anbefalinger)
 • Koordinering mellom kommune og psykisk helsevern for barn og unge (3 anbefalinger)

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden: "Skriv ut / lag pdf".

Høringsinnspill

Høringsfristen er nå utløpt.

Last ned høringssvar (XLSX)

Høringsbrev

Oppdraget er forankret i Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019–2024) (regjeringen.no). Direktoratene fikk et mandat fra departementene med føringer for at veilederen skulle tydeliggjøre og gi anbefalinger om ansvars- og oppgavedeling og forventninger til samhandling på tvers av tjenester, nivåer og sektorer.

Hensikten med den nasjonale veilederen - sammen om barn og unges psykiske helse - er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling, kan oppnås. Den er rettet mot samarbeid på tvers av sektorer og nivåer om barn og unges psykiske helse.

Det er grenseoppganger mellom denne veilederen og veileder til samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier, som omtaler velferdstjenestenes plikt til samarbeid og forklarer lovendringene nærmere.

Målgrupper

Målgruppen for veilederen er:

 • kommunens politiske og administrative ledelse
 • ansatte og ledere i helsetjenesten (kommune og spesialisthelsetjenesten)
 • ledere i aktuelle tjenester og sektorer i kommunen (utdanning, barnevern, NAV kontoret)

Innhold

Oppdraget er løst gjennom å strukturere veilederen i fire overordnede deler. Medvirkning inngår i alle deler. Veilederen omhandler ikke behandling av enkeltindivider med psykisk helseutfordringer. Det er til sammen 13 anbefalinger hvor 10 er rettet mot kommunen og 3 er rettet mot både kommune og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). 

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet  
 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet 
 • Utdanningsdirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Husbanken
 • Alle regionale helseforetak RHF 
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Statens helsetilsyn 
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Barneombudet
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)    
 • Regionale kunnskapsentre for barn og unge, (RKBU)  
 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Læringsmiljøsenteret -Universitetet i Stavanger
 • Statlig pedagogisk tjeneste (Statped)
 • Stiftelsen Norsk Mat
 • Elevorganisasjonen
 • Mental helse ungdom
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Barn av rusavhengige (BAR)
 • Den norske legeforening
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF)
 • Norsk Psykologforeningen
 • Utdanningsforbundet
 • Private barnehagers landsforbund (PBL)
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Inn på tunet Norge SA

Kontakt

turidmoseid@helsedir.no

Først publisert: 23.11.2022 Sist faglig oppdatert: 24.05.2023 Se tidligere versjoner