Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. (lovdata.no).

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ønsker tilbakemeldinger om veilederen som helhet og om den enkelte veiledningen til hver enkelt paragraf i forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

 • Er veiledningen entydig, klar og dekkende?

Vi ønsker spesifikt tilbakemeldinger på om:

 • Er veiledningen til rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7 entydig, klare og dekkende?
 • Er veiledningen til utleveringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 8 til 15 entydige, klare og dekkende?

Vi ber om at generelle innspill gis samlet og de spesifikke angis for hver paragraf.

Høringssvar merkes med saksnummer 21/46777 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Mottatte høringsinnspill blir publisert på denne siden.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet for veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.

Veilederen er publisert i digitalt format. Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden av høringsutkastet.

Innhold

Høringsutkastet inneholder veiledning til hver enkelt forskriftsbestemmelse i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. Veiledningen handler om:

 • Bestemmelser om hvilke helsepersonell- og dyrehelsepersonellgrupper, som er gitt rett til å rekvirere legemidler fra apotek
 • Bestemmelser om skipsføreres og reders og fartøysjef og flygelederes rekvireringsrett
 • Bestemmelser om resept og rekvisisjon
 • Bestemmelser om mottak av resepter og rekvisisjoner på apotek, apoteks farmasøytkontroll, ekspedisjon og utlevering av legemidler til pasient og rekvirent

Høringsbrev

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm ble kunngjort i Norsk Lovtidend på Lovdata 8. juni 2022 og vil tre i kraft etter Helse- og omsorgsdepartementets beslutning.

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Statens legemiddelverk er gitt myndighet til å forvalte utleveringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 8 til 15. Helsedirektoratet er gitt myndighet til å forvalte rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7, mens forskriftens kapitler 1,2 og 16 forvaltes av de to direktoratene i fellesskap.

Veilederen skal bidra til mindre uønsket variasjon i tjenestene, samt at rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek skal være så effektiv som mulig og  bidra til å redusere risikoen for feil..

Målgruppen for veilederen er beslutningstakere og helsepersonell i virksomheter som rekvirerer og/eller utleverer legemidler. Til målgruppen hører også dyrehelsepersonell med rekvireringsrett og aktører i luft- og sjøfart som rekvirer legemidler, samt leverandører av tekniske løsninger for rekvirering og/eller utlevering av legemidler m.m.

Høringsinstanser

Dette er en åpen høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill.
Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill:

 • Abelia
 • Alle landets helseforetak (HF) 
 • Alle landets kommuner 
 • Alle landets statsforvaltere 
 • De regionale helseforetakene (RHF)
 • Apotekforeningen
 • Den norske legeforening (DNLF) 
 • Den norske tannlegeforening (DNT) 
 • Den norske veterinærforening
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
 • Farmasiforbundet
 • Tekna havbruk og fiskehelse – fagforening for fiskehelsebiologene
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • IKT-Norge
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) 
 • Landbruks- og matdepartementet 
 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)
 • Leverandører av journalløsninger
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen 
 • Norges Farmaceutiske forbund
 • Norsk jordmorforening
 • Norges optikerforbund
 • Norsk pasientforening
 • Norske sykehusfarmasøyters forening 
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF) 
 • Norsk Tannpleierforening (NTF) 
 • Pasient- og brukerombudene
 • Samferdselsdepartementet (SD)
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens helsetilsyn (Htil)
 • Statens legemiddelverk (SLV)
 • Statens undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten
 • Universitetet i Bergen, Maritimt medisinsk senter
 • Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet
 • Universitetet i Oslo, farmasøytisk institutt
 • Veterinærinstituttet 

Kontakt

Seniorrådgiver Børge Myrlund Larsen borge.larsen@helsedir.no

Først publisert: 13.06.2022 Sist faglig oppdatert: 13.06.2022 Se tidligere versjoner