Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for tilskuddsordningen Tverrsektorielt arbeid med seksuell helse

Høring på nytt regelverk for tilskuddsordningen.

Ute på høring
Høringsfrist: 31. august 2024

Høringsutkast

Se forslag til regelverk for tilskuddsordningen Tverrsektorielt arbeid med seksuell helse (pdf)

Høringsinnspill

Innspill sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 24/26152. 

Høringsbrev

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å lede og koordinere arbeidet med å lage utkast til ny strategi for seksuell helse. Målområder for ny strategi er på samtidig høring i sivilsamfunn (lenke). Parallelt med arbeidet med ny strategi for seksuell helse skal det utarbeides et nytt tilskuddsregelverk for tilskuddsmidlene som er knyttet til strategiarbeidet.

Nytt regelverk foreslår å slå sammen de to tilskuddsregelverkene som har ligget under forrige strategi for seksuell helse, hhv. tilskuddsordningen for seksuell helse og tilskuddsordningen for arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. De to tilskuddsordningene har vært sett i sammenheng og har hatt både overlappende målgruppe, formål og overlapp i søknader. Skillet mellom de to temaområdene fulgte tidligere separate handlingsplaner for hhv. forebygging av uønskede svangerskap og forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Ved å samle midlene i en felles tilskuddsordning sikres en felles innretning og prioritering av tiltak, som understøtter en samlet, tverrsektoriell strategi for seksuell helse.  

Helsedirektoratet ønsker innspill på regelverkets innhold og form, og konkrete forslag til forbedringer. Endelig forslag til regelverk skal godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet. Eventuelle endringer i regelverket vil kunne tre i kraft fra og med tilskuddsåret 2025.   

Høringsinstanser

Høringen sendes til virksomheter som har søkt på tilskuddsordningen, medlemmer i SRHR-nettverket, samt interesse- og brukerorganisasjoner innen feltet seksuell helse. Også andre virksomheter/interessenter er velkomne til å svare på høringen.

Kontakt 

Martine Rostadmo, martine.rostadmo@helsedir.no

Siv-Lise Bendixen Stærk, sivlise.staerk@helsedir.no

Først publisert: 01.07.2024 Siste faglige endring: 01.07.2024 Se tidligere versjoner