Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus – sepsisanbefalinger

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. juli 2022

Høringsinnspill

Høringsfristen er nå utløpt. Vi har mottatt 26 høringsinnspill.

Last ned høringsinnspill (komprimert / zippet mappe).

Høringsutkast

Høringsutkastet er avpublisert mens vi arbeider med høringsinnspill.

Høringsbrev

Bakgrunn

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus ble første gang utgitt i 2013. I 2019 ble det startet opp et revisjonsprosjekt, og flere reviderte kapitler er publiserte. Anbefalingene er utformet av Helsedirektoratet i samarbeid med helsetjenesten. Retningslinjen skal primært angi anbefalinger for antibiotikabehandling. De reviderte anbefalingene er strukturerte og kortfattede i formen, i henhold til Helsedirektoratets metodikk for utvikling av retningslinjer. Det henvises til metodebøker og andre kilder. Les mer om revisjonsprosjektet her.

Sepsis defineres etter sepsis-3 kriterier,  som erstatter tidligere SIRS kriterier. I praksis vil mange pasienter ha «mistenkt sepsis», og disse pasientene er også inkludert i anbefalingene.  Septisk sjokk er en undergruppe av sepsis karakterisert av hypotensjon tross væskebehandling, og med behov for vasopressor-behandling. I noen av sepsisanbefalingene har vi valgt å ikke sette opp ett spesifikt regime som «standard» men heller oppgi alternativer og hos hvilke pasienter disse alternativene vil være aktuelle å bruke ut fra klinisk tilstand, risiko for nyresvikt, risiko for resistente mikrober (særlig ESBL), antibiotikaallergi etc. Anbefalingene vil ikke dekke alle kliniske sitasjoner, i kompliserte tilfeller bør spesialist i infeksjonssykdommer kontaktes.

Tidlig antibiotikabehandling bedrer prognosen hos pasienter med sepsis, men tidsvinduet er omdiskutert. I samsvar med oppdaterte Surviving Sespis Campain og SWAB retningslinjer (Nederland) har vi landet på å anbefale at antibiotika skal gis så raskt som mulig;  innen en time hos pasienter med septisk sjokk og innen 3 timer hos pasienter med sepsis eller mistenkt sepsis. 

Alle anbefalingene er oppdatert med antibiotikadoseringer i samsvar europeiske anbefalinger (EUCAST) og andre kunnskapskilder. For de fleste antibiotika ønskes høy dose, evt forlenget infusjon der det er dokumentert. For mange klinikere vil dosene være uvant høye, og vi har presisert at dosene må justeres ned når pasienten ikke lengre er septisk og når eventuelt agens er påvist.

Kombinasjonsregime med smalspektret penicillin+aminoglykosid som sepsisbehandling har lang tradisjon i Norge, men dokumentasjon av effekt og ugunstige effekter i form av kontrollerte, randomiserte studier er sparsom. Det er omdiskutert om aminoglykosider slik de brukes som sepsisbehandling i Norge gir vesentlig økt risiko for nyresvikt og andre organkomplikasjoner. Fagnettverket ønsket å videreføre et slikt behandlingsalternativ i de fleste anbefalingene med henvisning til erfaringsbasert kunnskap, norske resistensforhold og faren for økt bruk av bredspektrede betalaktamantibiotika hvis man fjerner dette alternativet. Fagnettverket har vært opptatt av å presisere rasjonell bruk av aminoglykosider og når aminoglykosider bør unngås. Evidens og kunnskapsgrunnlag er redegjort for i begrunnelsen.

Det er faglig uenighet om de eksisterende anbefalingene for antibiotikabehandling av sepsis, særlig bruk av aminoglykosider. De reviderte anbefalingene legges derfor ut til en åpen høring. Forslagene som legges fram er utarbeidet av redaksjonen og et bredt sammensatt fagnettverk (se medlemmer her), hvor mange ulike hensyn er avveid. Helsedirektoratet, styringsgruppe, redaksjon og et samlet fagnettverk stiller seg bak utkast til anbefalinger. Hensikten med høringen er å få konstruktive innspill og synspunkter, både på antibiotikaregimer og øvrig informasjon.

Målgrupper

Målgruppen for disse anbefalingene er sykehusleger som er involvert i sepsisbehandling.

Innhold

Høringsutkastet inneholder åtte anbefalinger:

 • Sepsis, samfunnservervet, ukjent fokus
 • Sepsis, sykehuservervet, ukjent fokus
 • Septisk sjokk, samfunnservervet
 • Septisk sjokk, sykehuservervet
 • Sepsis eller bakteriemi, assosiert med intravaskulært kateter
 • Sepsis, påvist bakteriemi Staphylococcus aureus
 • Sepsis, mistenkt utgangspunkt i abdomen
 • Sepsis, mistenkt utgangspunkt i urinveier

Høringsinstanser

Dette er en åpen høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • De regionale helseforetak 
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets statsforvaltere
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Statens legemiddelverk
 • Norsk Pasientforening 
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kreftforeningen
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norske sykehusfarmasøyters forening
 • Den norske legeforening
 • Norsk Anestesiologisk forening
 • Norsk forening for infeksjonsmedisin
 • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
 • Norsk Sykepleierforbund

Kontakt

Prosjektleder Hege Wang, hege.wang@helsedir.no.

Først publisert: 03.01.2022 Sist faglig oppdatert: 08.03.2022 Se tidligere versjoner