2. Planlegging og risikovurdering i virksomheten

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om tjenesten tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold.

Virksomheten skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere risiko og utarbeide tiltaksplaner.

I tillegg til smitteverntiltakene som er beskrevet i veilederen, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges.

Virksomheten har ansvar for å sikre at alle ansatte er kjent med smittevernrutinene som gjelder for virksomheten, og sørge for at de blir fulgt.

Virksomheten bør vurdere individuell tilpasning av arbeid for ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Dersom en kunde eller ansatt blir diagnostisert med covid-19 etter kontakt med virksomheten, har kommunelegen ansvar for oppfølging, for eksempel i form av veiledning og smittesporing.

Virksomhetene skal:

  • Lagre oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid til bruk ved eventuell smitteoppsporing. Virksomheten må informere kunden om dette, og lagre informasjonen på forsvarlig måte.
  • Ha oversikt over hvor kunden har mottatt tjenester og hvilke ansatte som har gitt tjenester til hver kunde i to uker etter utført tjeneste. Virksomheten må informere kunden om dette, og lagre informasjonen på forsvarlig måte.
  • Ved timebestilling informere om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten. De bør også informere om dette ved eventuelle påminnelser om timebestilling (f.eks. sms), slik at kundene kan avbestille timen dersom de blir syke eller kommer i karantene.
  • Informere om at personer som er i karantene, i isolasjon eller som har feber/symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider

Sist faglig oppdatert: 04. desember 2020