16. Endringslogg

30. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 6 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten + Kapittel 10 – Opplæringsressurser:
  • ​​​​​​​Nærkontakter som utvikler symptomer oppfattes som smittet, og må oppholde seg i isolasjon, frem til det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar.
  • Alle nærkontakter f.o.m. ungdomsskolealder bør teste seg.
  • Voksne som er i karantene bør så langt som mulig holde avstand til andre voksne i husstanden.
 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Kapittelet er oppdatert med et nytt råd om at kommunene bør ta i bruk velferdsteknologi og digitale verktøy under covid-19-pandemien.

28. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert med nye karanteneregler for arbeidsreisende.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • ​​​​​​​Nye regler for private og offentlige arrangement. Det er nå tillatt med fem gjester i private sammenkomster i eget hjem og 50 personer totalt i private sammenkomster utenfor hjemmet.
  • Regelen om 600 personer på offentlige arrangement gjelder nå bare for arrangementer der publikum sitter på fastmonterte seter, ellers er regelen grupper på 200 personer. 
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert på hvem som er unntatt 1-meterskravet, og teksten er generelt ryddet i.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: ​​​​​​​«Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift» er oppdatert med informasjon om at serveringssteder ikke skal ha servering for privat sammenkomst med flere enn 50 personer (forskriftsendring). Det er også lagt inn veiledning vedrørende forståelse av reglene til avstand (informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet).

26. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: «Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt eller har hatt nærkontakt med en person som er smittet av covid-19 skal være i karantene i 10 døgn» er oppdatert med informasjon om at det kommer innstramminger i regler for utenlandske arbeidstakere. Ytterligere informasjon kommer.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Regjeringen innfører innstramminger i antall deltakere i private sammenhenger både i og utenfor hjemmet. Ytterligere informasjon kommer. 

19. oktober

 • Kapittel 1 – Beredskapsplanlegging, kriseledelse og krisekommunikasjon: «Kommunene bør planlegge kommunikasjon med befolkningen» er flyttet hit (fra kapittel 6), og kommunikasjonspakken til bruk ved lokale utbrudd er oppdatert. Kapittelet har fått ny tittel og innholdet er noe omstrukturert.

17. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Oppdatert anbefaling om testsentre ved grenseoverganger. Testsentre ved veioverganger avvikles, mens sentrene ved fergeleier innstilles midlertidig.

12. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert Øve på TISK med video og presentasjoner fra Webinar 2.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • ​​​​​​​Oppdatert med at det åpnes nasjonalt for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer.
  • Oppdatert med ny anbefaling for avstand mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.
  • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess (idrettsforbundet.no). I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • «​​​​​​Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift» er oppdatert i tråd med forskriften, herunder presisering av avstandskravet, krav om registrering av kontaktopplysninger, og at nasjonal skjenkestopp kl. 24.00 oppheves fra midnatt natt til 13. oktober.  
  • «Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon» er avpublisert. Informasjon om registrering av kontaktopplysninger er inkludert i anbefaling om smittevernfaglig forsvarlig drift. 
  • «Det er forbudt å servere alkohol etter midnatt for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling» er avpublisert, da nasjonal skjenkestopp oppheves fra midnatt natt til 13. oktober. Informasjon om at kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det er inkludert i anbefaling om smittevernfaglig forsvarlig drift.

9. oktober

 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering:
  • Kapittel har endret navn fra "Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering" til "Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering".
  • Slettet anbefaling: "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd"
  • Ny anbefaling: "Kommunen må sørge for at hver enkelt tjenestemottaker som bor i samlokaliserte omsorgsboliger mv., får tilpasset informasjon om besøk og bistand til å gjennomføre smitteverntiltak under covid-19-epidemien. Det er bare tjenestemottakeren selv som kan beslutte begrensninger av besøk i private hjem."
  • Endret anbefaling: "Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten under covid-19-epidemien. Besøk bør avtales i forkant." Denne anbefalingen er omarbeidet til bare å gjelde spesialisthelsetjenesten.
  • Endret anbefaling: "Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk. Under covid-19-epidemien må besøk gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd og bør avtales i forkant. Begrensinger av besøk på grunn av smitterisiko må begrunnes i forsvarlighetskravet." Denne anbefalingen er omarbeidet slik at det er tydeligere at beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til besøk, samt at det må kunne vises til hjemmel når besøk reguleres/hindres. Det er også presisert at mange av tiltakene som beskrives gjelder i situasjoner med smitte lokalt. Anbefalingen er omstrukturert noe, og noen elementer fra den slettede anbefalingen er tatt inn her.
  • I de øvrige anbefalingene er det gjort mindre endringer som hovedsakelig består i presisering av at mange av tiltakene gjelder i en situasjon med lokalt smitteutbrudd.

5. oktober

 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Fjernet lenke til Norsk musikkråds veileder om gjennomføring av musikkøvelser. 

2. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Presisert reglene for unntak fra innreisekarantene for enkelte arbeidsreisende. 

30. september

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • Presisering av at ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter (ved arrangementer hvor kohorter skiftes ut i løpet av dagen). 
  • Lagt inn informasjon om at det fra 12. oktober åpnes opp for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig, fordelt på grupper på inntil 200 personer.  
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefalingen «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert med informasjon om at det fra 12. oktober starter en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne. Dessuten fjernet anbefalingen «Seriespill i toppfotballen blir tillatt» da den var utdatert og dessuten ivaretas av øvrig veiledning.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: To anbefalinger er oppdatert med informasjon om endringer i smitteverntiltakene fra 12. oktober, blant annet oppheves skjenkestoppen. Oppdateringen gjelder anbefalingene «Det er forbudt å servere alkohol etter midnatt for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling» og «Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

28. september

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Lagt inn to anbefalinger som omhandler ivaretakelse av barn og unge: «Alle barn med symptomer, i aldersgruppen fra fødsel til og med barneskolealder, bør triageres av helsepersonell i forkant av koronatest» og  «Teststasjoner og luftveisklinikk/smittemottak må sørge for nødvendig involvering og oppfølging av fastlege».
 • Kapittel 6.1 - Allmennlegetjenesten Lagt inn to anbefalinger som omhandler ivaretakelse av barn og unge: «Kommuner må organisere helsetilbudet, slik at ikke smitteverntiltak hindrer at syke barn og unge blir godt ivaretatt» og «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten bør bidra til at foresatte får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å vurdere luftveissymptomer hos barn og unge».
   

24. september

 • Kapittel 3 - Smittevernutstyr og legemidler: Det er kommet en sluttdato for nasjonal innkjøps- og fordelingsordning som innebærer at ordningen opphører ved årsskiftet. Til nå har ordningen bidratt til at kommunene har mottatt smittevernutstyr fra det nasjonale innkjøpet i tillegg til det de har kjøpt selv. Kommunene må fra nyttår selv sørge for at de har/får det smittevernutstyret de trenger.
 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: I kapittel 10.2.2 og 10.2.3 er «Lindrende behandling» oppdatert med lenke til e-læringskurs i palliasjon ved covid-19, lenke til opplæringsressurs i etisk refleksjon og informasjon om digital opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt».
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Henvisning til trafikklysmodellen er fjernet fra anbefalingen «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer», jf oppdatert veileder i smittevern for idrett.

23. september

 • Kapittel 3 - Smittevernutstyr og legemidler: Lagt inn anbefaling om at leger og farmasøyter med rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine bør kun rekvirere vaksinen til de prioriterte gruppene fastsatt av FHI. I tillegg til dette ble det lagt inn veileder til midlertidig forskrift om utlevering av sesonginfluensavaksine. 
 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Ny informasjon fra publisert litteraturgjennomgang er lagt inn i begrunnelsen i anbefalingen «Kommunen bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjonstilbudet til gravide og barselkvinner». Setningen «Det finnes ingen kunnskap som kan avklare om covid-19 gir et mer alvorlig forløp hos gravide eller om smitte kan komplisere svangerskap eller føre til skade på det ufødte barnet» er fjernet.

22. september

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Presisert rådet om når du kan gå tilbake til jobb/skole ved negativ test i anbefalingen «Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg».
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Publisert nytt kapittel «Øve på TISK» med tilhørende video og presentasjoner fra Webinar 1. Dette er en del av en webinarrekke, og innholdet vil bli oppdatert etter hvert som nye webinarer blir klare.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Teksten i anbefalingene er justert fordi en nå er tilbake til tilnærmet normal aktivitet. Kartleggingsskjema oppdatert, og det kan avgjøres lokalt hvordan selve kartleggingen skal skje. Anmodningen til UiO om akutt-tilbud er tatt vekk. Presisert at også pasienter i karantene som trenger akutt tannbehandling, skal behandles på beredskapsklinikkene. Kommunelegen kan fatte beslutninger om endring av smitteverntiltak i kommunen inkluderer tannhelsetjenesten, dersom situasjonen tilsier det.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Publisert ny anbefaling «Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

18. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i og til/fra Oslo forlenges fram inntil videre. 
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Ny anbefaling om at personer i karantene ikke bør reise med offentlig transport.
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: «Kystcruise» er oppdatert i samsvar med endringer i covid-19-forskriften som trådte i kraft 25. august og 15. september, der det blant annet ble presisert at kystcruise kan ha maksimalt 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse og maksimalt 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord. Det er kun mannskap og passasjerer på kystcruise som har oppstart i en norsk havn som kan gå i land i Norge under seilasen.

15. september

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Karantenereglene i covid-19-forskriften er endret slik at det nå tydeligere fremgår hvem som er underlagt karanteneplikt og hvilke krav som stilles til de som er i karantene. I tillegg er det av hensyn til risiko for importsmitte innført ytterligere krav til testing for arbeidsreisende.

12. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Lagt inn presisering i anbefalingen om fritids- og feriereiser i Norge: Personer som er omfattet av innreisekarantene, skal etter ankomst til Norge ikke reise videre til Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karanteneperioden.

11. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i og til/fra Oslo forlenges fram til og med 20. september. Lagt inn lenke til lokalt vedtak om munnbind i Bergen kommune. 

10. september

 • Kapittel 14 - Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Lagt inn oppfordring fra regjeringen om å frivillig registrere kontaktinformasjon for gjestene, slik at smittesporing blir enklere.

4. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i og til/fra Oslo forlenges fram til og med 13. september.

28. august

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i Oslo forlenges fram til og med 6. september. Den midlertidige anbefalingen for Indre Østfold forlenges ikke, og varer derfor til og med søndag 30. august.

27. august

 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: I begge anbefalinger er det tydeliggjort at tjenestene skal opprettholdes. Endret avstand fra 2 til 1 meter i helsesamtaler der det ikke er behov for fysisk kontakt.

26. august 

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Endret ordlyd fra: "Alle som ønsker det bør få anledning til å teste seg for covid-19" til "Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg".

25. august

 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering:
  • Fjernet all tekst som omhandler institusjonens vurdering av om de har kapasitet og ressurser til å gjennomføre besøk. Dette var ment som et nødvendig vurderingskriterium ved en smittetopp hvor kapasiteten i helsetjenesten er sprengt. Helsedirektoratet har fått signaler om at mangel på ressurser og personell kan ha blitt brukt som argument for å nekte besøk også ved lave smittetall, noe som er svært uheldig.
  • Tydeliggjort ytterligere at beboere i kommunale sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner i utgangspunktet fritt skal kunne motta besøk i tråd med lovverkets krav. Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19. Begrensning av besøk må i så fall begrunnes i forsvarlighetskravet eller krav i smittevernloven.
  • Vurderingskriterier for besøk knyttet til smittesituasjonen i områder der den besøkende nylig har oppholdt seg, er i tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet endret til: "Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst."
  • Oppdatert anbefalingene om dagtilbud, slik at de gjenspeiler situasjonen slik den er i dag og ved lokale smitteutbrudd.

20. august

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Endret til en nyere versjon av filmen «Påkledning og avkledning ved påvist smitte med covid-19» flere steder i opplæringsressursen.
 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Lenket til "informasjon om munnbind på flere språk" på fhi.no.

19. august

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Presisert at karantene ikke kan avsluttes selv om man tester negativt for covid-19. Det gjelder både innreisekarantene og karantene som følge av nærkontakt med smittet person.

18. august 

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelser og avstand + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport + Kapittel 13 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Lagt til krav til arrangementer der det serves alkohol: "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og må være ferdig konsumert innen kl. 00.30.".

17. august

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Tekst om verktøyet DHIS-2 er fjernet da kommunene ikke pålegges å benytte et spesifikt verktøy.

14. august

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: 
  • Ny anbefaling om bruk av munnbind i gitte situasjoner der det ikke er mulig å overholde regelen om én meters avstand fra andre personer.
  • Oppdatering: Tatt bort kulepunkt nr. 4 "For arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre, f.eks. frisører, tannleger og andre" fordi teksten ble misforstått. Det er ingen endring for helse- og omsorgspersonell, mens eventuelle endringer for andre yrkesgrupper vil bli inkludert i reviderte versjoner av de bransjespesifikke veilederne.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert rådet «Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering» med anbefaling om å bruke munnbind når selvisolasjon må brytes ved transport til helseinstitusjon. 
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Skjemaet «Kartlegging av smittestatus» i anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er oppdatert.
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Lagt inn ny anbefaling: Munnbind bør benyttes ved kollektivreiser i, til og fra områder i Oslo og Indre Østfold

13. august

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelser og avstand + Kapittel 13 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • Lagt til informasjon om at arrangementer som varer over lengre tid kan ha kohorter med inntil 200 deltakere som skiftes ut i løpet av dagen.
  • Lagt til unntak fra regelen om 1 meters avstand for 
   • personer som deltar i religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt
   • personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.
  • Presisert at en privatperson kan ha rollen som ansvarlig arrangør, så lenge man følger de samme kravene som gjelder for profesjonelle aktører.

12. august

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Endret anbefaling "Alle personer med symptomer bør testes" til "Alle som mistenker at de er smittet av covid-19 bør få mulighet til å teste seg". 
  • Deler av denne anbefalingen er lagt inn i en ny: "Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne".
  • Ny anbefaling: "Ankommende fra utlandet får mulighet til å teste seg gratis ved ankomst".
  • Endret anbefaling om smitte for nærkontakter. Alle nærkontakter, ikke bare personer i samme husstand, skal nå i karantene dersom de har vært i kontakt med person som er smittet av covid-19. 
  • Endret ordlyd i råd som hadde «grønne land», til «gule land».
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport:
  • Endret varighet for innstrammingen i cruisetrafikken, fra varer i "minst 14 dager" til "minst tre uker".
  • Endret ordlyd i råd som hadde «grønne land», til «gule land».

10. august

 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • Opprettet separat anbefaling om forbud mot å servere alkohol etter kl. 24 for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling.

7. august

 • Kapittel 5, 13 og 14: Presisering om at arrangementer med flere enn 200 personer er forbudt, og at dette blir vurdert jevnlig. 
 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Lagt til «Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.» i anbefalingen «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må under covid-19-epidemien vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko».
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: "Regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge"
  • Presisert at norske innbyggere anbefales å unngå unødvendige reiser til utlandet, både til grønne og røde land.
  • Presisert reglene for fratrekk i karantenetid når man reiser fra et "rødt" land via et "grønt" land til Norge.
  • Presisering rundt skip og karanteneplikt.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • Det innføres fra 8. august et nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl. 24 hos serveringssteder, arrangementer o.a. med skjenkebevilling.
  • Ny tittel på anbefaling om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid: "Arbeidsgivere bør legge til rette for bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid"

3. august

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Oppdatert med midlertidig stans av cruisetrafikk til Norge.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Presisering om unntak fra karanteneplikt og korrigering av formulering: "Mannskap som mønstrer kystcruise er ikke unntatt innreisekarantene".

31. juli 

 • Kapittel 4 Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Unntak fra karanteneplikten for mannskap som av- påmønstrer cruiseskip langs norskekysten etter § 10 a og 10 b
 • Kapittel 13 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Unntak fra avstandskravet for deltakere under 20 år.  

25. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: "Regler for karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge" er oppdatert i henhold til endringer i covid-19-forskriften.

20. juli

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Ny anbefaling, "Råd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten for å unngå å bringe smitte inn i helseinstitusjonene, eller i pasientens/brukerens hjem, i forbindelse med reise"

15. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» er endret til "Regler for karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge" og informasjonen er oppdatert i henhold til regler som gjelder fra 15. juli.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: "Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig" er oppdatert med informasjon om servering fra buffet.

14. juli

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Nytt underkapittel, "Smittesporing" i kapittel 10.2

10. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Anbefaling nr. 1 (testing), nr. 2 (isolering), nr. 3 (smittesporing) og nr. 6 (kommunen) har blitt oppdatert med konkrete tiltak som kommunen skal gjennomføre. Dette er tiltak som det har gått ut informasjon om i brevet «Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ved covid-19 i kommunene». 
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: I «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» har vi oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder fra 15. juli, inkl. unntak for karanteneplikt for reisende fra EØS- og Schengenområdet, Folkehelseinstituttet sin landoversikt og dokumentasjonskrav for personer med karanteneplikt. 
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Anbefaling om «Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig» er oppdatert, da krav om at «servering av mat skal ikke skje som buffet» oppheves i forskriften.

8. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: I «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» har vi oppdatert «unntak fra karanteneplikten» i tråd med endringer i covid-19-forskriften:
  • Gjennomreise i områder med høy smittespredning: inkluderer turbuss 
  • Arbeidstakere fra Schengen- og EØS-områdene: presisert at «test to kan tidligst tas på dag fem etter ankomst til Norge og senest åtte dager etter ankomst».   
 • Kapittel 6 – Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten: Publisert råd om at «Kommunene bør planlegge kommunikasjon med befolkningen ved lokale utbrudd av covid-19, som blant annet inkluderer informasjon om forberedelser kommunen bør gjøre og informasjonspakke som kan tilpasses lokalt. 

7. juli

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: I kap. 10.4 har vi oppdatert «Utredning og testing av personer med mistenkt covid-19-sykdom» med lenke til Noklus sitt e-læringskurs for leger, covid-19. 

2. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Mindre endring i anbefaling om «smittesporing og oppfølging av nærkontakter», da huskeliste for administrative tiltak (som vi viste til) har blitt arkivert hos Folkehelseinstituttet.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Publisert ny anbefaling «Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak for sysselsatte på korttidsopphold».

1. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefalingen «Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes» med informasjon om at fra 2. juli kan pasienter se svaret på koronatesten på helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal. 
 • Kapittel 4 og kapittel 11: Anbefalingen «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» er oppdatert med informasjon om at for helsepersonell som kommer fra Sverige, med unntak av dagpendlere som ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste, gjelder krav om testing. 

30. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefalingen «Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes» med presisering om at alle med symptomer på luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. 
 • Kapittel 6.8 – Fengselshelse: Oppdatert anbefalingen i henhold til nåværende smittesituasjon, og gitt råd om hvordan tjenesten bør gå frem om ny smittebølge skulle skje.

29. juni

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Nytt underkapittel, «Smittevern for ferievikarer og nyansatte» i kapittel 10.2.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: «Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig» har blitt oppdatert med lenke til informasjon om arrangementer som gjennomføres på serveringssteder.

26. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Endret varighet av isolasjon for asymptomatiske pasienter.
 • Kapittel 5, 13 og 14: Anbefaling om arrangementer på offentlig sted er oppdatert med presisering rundt arrangementer som gjennomføres på serveringssteder.

25. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Gjort endringer ifm. at regjeringens reiseråd vil endre seg fra 15. juli.
  • «Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes»: Presisert at dette også gjelder utenlandske statsborgere.
  • «Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering»: Presisert at dette er kommunens ansvar for turister. 
  • «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn med unntak for land og områder i Norden med lav smittespredning» har blitt oppdatert med informasjon om at fra 15. juli fjernes innreisekarantene for land i EØS og Schengen med lav smittespredning.
  • «Kommuner skal sørge for at personer kan oppholde seg på hotell eller annet sted hvis ikke isolering i hjemmet sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern»: Presisert at kommunen har ansvar for alle som oppholder seg i kommunen. 
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefaling «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn med unntak for land og områder i Norden med lav smittespredning» har blitt oppdatert med informasjon om at fra 15. juli fjernes innreisekarantene for land i EØS og Schengen med lav smittespredning. Kapittel har fått med «reiseliv» i tittelen.

24. juni

 • Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Ny anbefaling om at kystcruise skal ha plan for virksomheten skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og veileder for kystcruise langs norskekysten.
 • Kapittel 5, 13 og 14: Oppdatert med informasjon om unntak fra avstandskravet ved konkurranser i barne- og ungdomsidretten (under 20 år) fra 1. august.
 • Kapittel 2 – Kapasitet og prioritering i helsetjenesten: Ny anbefaling, "Planlegging av personellressurser – sjekkliste for enhetsledere"

23. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Oppdatert med nytt unntak fra innreisekaranten for arbeidstakere fra Schengen- og EØS-området. Etter endring i covid-19-forskriften kan disse unntas fra karanteneplikten etter å ha testet negativt for covid-19 i henhold til kriterier for testing av denne gruppen.

22. juni

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: Ny anbefaling om anskaffelse av personlig verneutstyr.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Lagt inn lenke til FHIs smittevernråd til utenlandsk helsepersonell som ankommer Norge for å jobbe, og er fritatt fra karantene.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelser og avstand + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at av stand skal måles fra skulder til skulder når to personer sitter ved siden av hverandre.

19. juni

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: To nye anbefalinger om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: 
  • Lagt inn ny anbefaling «Barnehager, skoler og andre opplærings- og utdanningsvirksomheter kan være åpne, og skal drives smittevernfaglig forsvarlig» som erstatning for to anbefalinger: «Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen» og «Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte».
  • Avpublisert to anbefalinger «Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud» og «Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud». De er avpublisert siden bestemmelsen er opphevet i covid-19-forskriften, og skolene og barnehagene nå er åpne.

16. juni

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: I anbefalingen «Kommunen og spesialisthelsetjenesten må ha oversikt over pasienter og brukere for å vurdere risiko og behov for oppfølging» er det lagt til henvisning til anbefaling om at fastleger kan oppsøke pasienter der det anses som nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp.

15. juni

 • Kapittel 5, 13 og 14: Oppdatert med utfyllende tekst om hvilke regler som gjelder for arrangementer med inntil 200 personer.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: I anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er kartleggingssjemaet av smittestatus oppdatert, i henhold til nye reiseråd fra UD og FHI fra og med 15. juni. 
 • Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med utfyllende tekst om hvilke unntak som gjelder fra reisekarantene.
  • Avpublisert anbefaling: "Reiseforbudet for helsepersonell er opphevet". Anbefalingen er avpublisert da det antas at det nå er kjent at forbudet ikke lenger er gjeldende.
  • Avpublisert anbefaling: "Lokale bestemmelser i kommunene må ikke være til hinder for at helsepersonell kan reise over kommunegrenser til arbeid i forbindelse med kritiske samfunnsfunksjoner". Anbefalingen er fortsatt gjeldende, men er avpublisert da dette nå er innarbeidet praksis.
  • Erstattet anbefaling "Utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige frarådes til alle land" med lenke til UDs reiseråd for alle land.
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefalingene om treningssentre og svømmebasseng/-anlegg er slått sammen, og ordlyd justert i henhold til at endringer per 15. juni er trådt i kraft. Det samme gjelder anbefaling om toppfotballen og unntakene fra 1-meterskravet i idretts- og kulturarrangementer.

12. juni

 • Kapittel 5, 13 og 14: Oppdatert med at det fra 15. juni er tillatt med arrangementer med inntil 200 personer på offentlig sted. 
 • Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med nye reiseråd. Fra 15. juni blir det tillatt med reiser til de fleste land og områder i Norden med unntak av Sverige. I tillegg gjøres det en del mindre justeringer på reisekarantenereglene.
  • Innlemmet at hoteller kan holde åpent i anbefalingen om at campingplasser, etc. kan holde åpent. 
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: Oppdatert anbefalingen «Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen» med informasjon om at universiteter, høyskoler og fagskoler åpner fra mandag 15. juni.
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Oppdatert med endringer fra 15. juni:

  • treningssentre og svømmebasseng kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig
  • flere serier i toppfotballen kan starte opp
  • unntak fra 1-meterskravet i idretts- og kulturarrangementer for en del toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement, og for personer under 20 år som deltar på skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

11. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Presisert at det ikke er et absolutt krav at testing av andre nærkontakter skal foregå på dag 3 og dag 7 etter eksponering.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Avpublisert "Forlengelse av helseerklæring for ansatte på innretninger offshore", da vedtaket hadde begrenset varighet.

10. juni

 • Kapittel 3.1 – Legemidler og medisinsk utstyr: Oppdatert anbefaling om at apotek og bandasjister har fått forlenget unntak fra krav om kundesignatur frem til 31.12.2020.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Endret anbefalingstittel til "Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes", og tydeliggjort hvem som bør testes for covid-19.

8. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at unntak fra reisekarantene for nødvendig vedlikehold av fritidseiendom også inkluderer fast stasjonert campingvogn.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Presisert at "offentlig sted" inkluderer lokaler som er leid ut.

5. juni

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt til lenke til FHIs anbefalinger for avslutninger i barnehager og skoler.
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: I anbefalingen «Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte» er det lagt til lenke til FHIs anbefalinger for avslutninger i barnehager og skoler og lenke til Utdanningsdirektoratets informasjonsside for barnehager og skoler.

4. juni

 • Kapittel 9 - Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Endret innhold i disse anbefalingene:
  • "Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Besøk må vurderes i forkant, og bør avtales."
  • "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må under covid-19-epidemien vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko"
  • "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd"

3. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at unntak fra reisekarantene for arbeidsreiser i Norden kun gjelder nå man arbeider eller reiser til og fra arbeid, og at man fortsatt må være i karantene når man har fritid. Lagt til lenke til spørsmål og svar om reisekarantene hos regjeringen.no.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt til "skoleavslutninger" som eksempel på arrangement som er omfattet av regelen om maksimalt 50 personer.

2. juni

  Endring i nummerering av kapitler pga. at det er lagt inn nytt kapittel 10: Henvisninger til kapitler i Endringsloggen før 2. juni viser til tidligere kapittelstruktur.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert i anbefaling om innreisekarantene at man må i karantene dersom man kjører bil gjennom Sverige på vei til Norge fra Danmark. Skal man kjøre bil må man ta ferge fra Danmark.
 • Kapittel 6.3 – Sykehjem: Anbefalingen «Alle sykehjem bør ha smitteverntiltak i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer» er oppdatert om at eldre pasienter ofte har et asymptomatisk forløp av covid-19.
 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser (nytt kapittel): «Opplæringsressurser (covid-19)» er flyttet inn i «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» (ressursen var opprinnelig et eget produkt).
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Lagt inn en anbefaling med henvisning til forskrift om at svømmehaller mv. kan holde åpent for enkelte aktiviteter med arrangør. 

1. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefaling om at færre nærkontakter må i karantene.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert anbefaling om reisekarantene med at det blir tillatt og reise til og fra Danmark fra 15. juni.
  • Lagt til informasjon om krav til virksomheter som arrangerer reiser til Svalbard. 
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om serveringssteder og utesteder med informasjon om krav til sittevernfaglig forsvarlig drift.

29. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Slått sammen anbefalingene "Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering" og "Varighet av isolasjon".
  • Tatt bort gjentagende tekst i de to anbefalingene.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand:
  • Lagt til "Arrangementer" i kapitteltittel
  • Splittet opprinnelig anbefaling i tre anbefalinger: 1) Private sammenkomster, 2) Arrangementer på offentlig sted, 3) Avstand
  • Speilet anbefalingen om "arrangementer på offentlig sted" til "Kapittel 13 - Næringsliv , arbeidsliv og arbeidsmiljø" og "Kapittel 12 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner".
 • Kapittel 10 - Reiser og kollektivtransport: ​​​​​​Lagt inn at det tillates reiser til og fra Danmark fra 15. juni. 
 • Kapittel 12 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: 
  • I anbefaling om bowlinghaller, spillehaller, etc.: Lagt inn at fornøyelsesparker kan holde åpent fra 1. juni dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
  • I anbefaling om stenging av enkelte virksomheter: Lagt inn at det åpnes for enkelte former for organisert svømming fra 1. juni. 
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om serveringssteder med informasjon om at også utesteder kan holde åpent fra 1. juni dersom driften er sittevernfaglig forsvarlig.

28. mai

 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Oppdatert anbefaling om trening og organisert idrettsaktivitet med at det åpnes for unntak fra 1-metersregelen for barn og unge t.o.m. 19 år, samt innføring av grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

27. mai

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Alle anbefalingene er oppdatert med betydelige endringer. Fjernet anbefaling «Fastlege». Nye anbefalinger om oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, og om utdeling av håndsprit.
 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Alle anbefalingene er nye.

26. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er blitt oppdatert angående besøksrestriksjoner under «Veiledning».

25. mai

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: Ny anbefaling «Kommuner kan kontrollere kvaliteten på munnbind ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)» er lagt til.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Rådene er oppdatert i tråd med at tannhelsetjenesten skal tilbake til normal drift.

22. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er avsnitt om adgangskontroll og dagaktivitetstilbud tatt ut, i påvente om nye råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

20. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er to avsnitt om adgangskontroll og dagaktivitetstilbud tatt ut i påvente om nye råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Oppdatert anbefaling om treninger og annen organisert idrettsaktivitet med informasjon om at Helsedirektoratet og FHI skal revidere smittevernveileder for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt.

19. mai

 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Et nytt skjema (PDF) for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk er lagt inn i anbefalingene «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» og «Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 og har behov for akutt tannbehandling bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer».

18. mai

 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om hjemmekontor i forbindelse med publisering av ny veileder «Hjemmekontor og arbeidsplasser (covid-19)». 

15. mai

 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Begge anbefalingene er endret noe etter at samfunnet ble mer åpnet, og de er tilpasset FHIs informasjon til tjenesten.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med nye råd for ferie- og fritidsreiser i Norge.
  • Nye anbefalinger om at hoteller, campingplasser, feriesenter, utleiehytter etc. kan holde åpent.
  • Oppdatert anbefaling om at reiseforbudet for utenlandsreiser forlenges.
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter (serveringssteder m.m.)" har endret tittel til "Serveringssteder der det serveres mat kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig", og det er lagt til lenke til FHIs råd om servering.

14. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport: 
  • Sørget for lenking mellom anbefaling om "Personer som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 10 døgn etter ankomst" og "Utreiseforbud for helsepersonell oppheves", slik at vi ikke gjentar informasjon om karantene og unntak fra karanteneplikt i begge anbefalingene. 
  • Anbefaling om "Personer som ankommer Norge er også lagt til under kapittel 10. 
 • Kapittel 9  – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Mindre endring i tittel på anbefaling "Helseinstitusjoner bør innføre alminnelig besøksstans og adgangskontroll". 
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling om "Stenging av enkelte virksomheter" er delt i to. Den ene anbefalingen har fokus på virksomheter som fortsatt skal holde steng. Ny anbefaling "Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende kan holde åpent hvis de drivers smittevernfaglig forsvarlig" er samtidig oppdatert med bowlinghaller.
 • Kapittel 14 – Autorisasjon og spesialistutdanning: "Konsekvenser for turnus og gjennomføring av praksis" er oppdatert. Det er vedtatt midlertidig dispensasjonshjemmel i turnusforskriften som utvider fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Forskriften gjelder kun for det kullet som gjennomfører turnustjeneste våren 2020.

13. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Anbefaling om «Personer som har hatt nærkontakt med smittede» viser videre til Folkehelseinstituttet for mer detaljert informasjon om unntak fra karanteneplikten.
 • Kapittel 6.5 – Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19: Nytt kapittel med to anbefalinger om oppfølging av pasienter hjemme.
 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon og svangerskapsomsorg: Ny tittel på kapittel er «Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste».
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling «Stenging av enkelte virksomheter» ble splittet, og innholdet om serveringssteder ble flyttet til kapittel 13 Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø.

12. mai

 • Kapittel 6.3 – Sykehjem + Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet  + Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering:
  • Lagt til informasjon om at det arbeides med anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud.
 • Kapittel 11 – Barnehager og skoler:
  • Anbefaling "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen" er oppdatert med at flere utdanningsvirksomheter åpnet 11. mai.
  • Anbefaling "Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" er oppdatert med nye henvisninger til covid-19-forskriften.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Anbefaling «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert med mer konkrete råd om gjennomføring av trening og arrangementer. 

11. mai

 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Oppdatert anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter" med informasjon om at bingohaller, spillehaller og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig". 
  • Lagt til informasjon om ny veileder i smittevern for idrett i anbefalingen om treninger og annen organisert idrettsaktivitet
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø
  • Ny anbefaling: Kjøreskoler og annen føreropplæring skal drives smittevernfaglig forsvarlig

10. mai

 • Omstrukturering av veilederen: 
  • Endret kapittelstrukturen i veilederen. Dette for å gjøre det lettere å finne det som er det mest etterspurte innholdet i denne fasen av epidemien.
  • Kapittel "Smittevern for helsetjenesten" og "Smittevern for pasienter" er splittet opp i flere kapitler som "Smittevernutstyr og legemidler", "Testing, isolasjonm smittesporing og karantene", Gruppestørrelse og avstand" og "Besøk i institusjoner og tiltak mot sosial isolering".
  • Kapittelet "Næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter" er delt i to: "Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner" og "Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø".
  • Nytt underkapittel "Fengselshelse" er opprettet under "Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten". 
  • Henvisninger til kapitler og anbefalinger i Endringsloggen fra og med 19. april til og med 8. mai viser til tidligere kapittelstruktur.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport: Anbefaling "Lokale bestemmelser i kommunene" har blitt oppdatert under "Begrunnelse", bl.a. med lenke til rundskriv 1-4/2020.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter" er oppdatert med informasjon om når regjeringen ser for seg åpne ulike virksomheter igjen. 

NB! Ny kapittelstruktur

 • Kapittelstrukturen ble endret 10. mai. Alle henvisninger til kapitler og anbefalinger fra og med 19. april til og med 8. mai viser til tidligere kapittelstruktur.

8. mai

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Lagt til at personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 i løpet av de siste seks månedene er unntatt fra karanteneplikten etter utenlandsreiser.
 • Kapittel 11 – Frivillige organisasjoner: Oppdatert anbefaling med at frivillige ikke skal kaste søppel, annet avfall, pant og esker for personer i isolasjon/karantene.

7. mai

 • Endring flere steder i veilederen: Karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. Dette er oppdatert flere steder i veilederen. 
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Utreiseforbud for helsepersonell oppheves, og anbefalingen er oppdatert. 
 • Kapittel 5.5 – Tannhelsetjenesten: Anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er oppdatert i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd for tannhelsetjenesten.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning:
  • Anbefaling om "Personer som har hatt nærkontakt med smittede" er oppdatert når det gjelder karanteneplikt, unntak fra karanteneplikt og definisjon av nærkontakt.
  • Anbefaling om "Personer som ankommer Norge fra utlandet" er oppdatert når det gjelder karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt. 
 • Kapittel 8 - Barnehager og skoler: Anbefalingen "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen" er oppdatert med at alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne i løpet av uke 20. Veiledere om smittevern i barnehager, skoletrinn 1-7 og ungdomsskole og videregående skole er oppdatert.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: 
  • Endret regler rundt antall som kan delta på arrangementer. 
  • Lagt inn endring i regelverk: Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni
  • Ny anbefaling: Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer. Anbefalingen var tidligere omtalt i en annen anbefaling. 
  • Endret anbefaling om museum. Gaidet tur, foredrag og liknende kan gjennomføres i tråd med vilkårene for arrangementer. 
  • Lagt til presisering rundt hvilken veileder massører skal forholde seg til.
  • Anbefaling om "Arbeidsgivere som har mulighet bør tilrettelegge for hjemmekontor, digitale møter og fleksibel arbeidstid" er oppdatert.
 • Kapittel 10: Flyplass m.m.: Oppdatert "Informasjon til reisende inn til Norge" med at karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. 

6. mai

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: La til informasjon i anbefalingen "Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans" om at arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud skal starte opp.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter:
  • Lagt til anbefaling om at alle bransjer anbefales å benytte Folkehelseinstituttets mal for smittevern når man utarbeider standarder for egen bransje eller virksomhet.
  • Anbefaling om "Stenging av enkelte virksomheter" har blitt oppdatert med begrunnelse på hvorfor serveringssteder som kun serverer alkohol er stengt.
 • Hele veilederen: Endret type fra "veileder til lov og forskrift" til "nasjonal veileder" fordi veilederen nå inneholder en overvekt av "råd" som ikke hovedsaklig er begrunnet i lov eller forskrift.

5. mai

 • Kapittel 5.1 – Allmennlegetjenesten: Endrede diagnosekoder ved covid-19.
 • Kapittel 10 – Flyplass, skip, kollektivtransport og infrastruktur: Endret på anbefaling til kollektivselskapene og satt inn lenke til "Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)".
 • Kapittel 5.5 - Tannhelsetjenesten: Anbefalingene 
  «Antatt friske pasienter bør under covid-19 pandemien behandles i tannhelsetjenesten med basalt smittevern og tilpassede kliniske rutiner» og «Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 og har behov for akutt tannbehandling bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer», er oppdatert i henhold til FHIs smittevernråd for tannhelsetjenesten.

4. mai

 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Lagt til anbefaling om at "Avlastningstilbud for barn i barnevernet kan opprettholdes".
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre arrangementer: Lagt til anbefaling om smittevernkrav til museum.

1. mai

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Presisert at reiseforbudet for helsepersonell fortsatt gjelder, og at det ikke er satt en dato for når det kan opphøre.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Presisert at rådet om maks 5 personer i en gruppe fortsatt gjelder, selv om anbefalt avstand er endret fra 2 meter til minste 1 meter.

30. april

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge: Publisert prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
 • Kapittel 5.1, 5.3 og 5.5. Kapittel 6: Endret anbefalt avstand fra "to meter til minst én meter" i alle anbefalinger der dette er omtalt.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre arrangementer: Fra 7. mai blir det nye føringer for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. 

29. april

 • Kapittel 2 – Kapasitet og prioritering i helsetjenesten: Flyttet informasjon om "Registrering og formidling av ledig helsepersonell" og "Arbeidsrettslige spørsmål og svar for helsepersonell som ønsker å jobbe ekstra i helsesektoren" inn i veilederen.
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell:
  • Oppdatert med at utreiseforbudet for helsepersonell gjelder inntil forbundet oppheves i henhold til covid-19-forskriften.
  • Lagt inn lenke til oppdaterte testkriterier fra FHI.
 • Kapittel 4 – Legemidler og medisinsk utstyr: Flyttet informasjon om "Utvidet beredskap på legemidler under covid-19" inn i veilederen.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning:
  • Lagt inn lenke til oppdaterte testkriterier fra FHI.
  • Oppdatert med reiseråd som fraråder reiser til alle land.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: I anbefalingen "Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" er det lagt til lenke til Bufdirs veiledere for barnevern og familievern.
 • Nytt kapittel: Kapittel 13 – Autorisasjon og spesialistutdanning: Flyttet innhold inn i veilederen.

28. april

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien: Tydeliggjort skillet mellom prioritering når helse- og omsorgstjenesten har store utfordringer knyttet til smittevern eller prioritering og når mer normal drift gradvis kan etableres.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Lagt til ny anbefaling: «Kommuner skal sørge for at personer kan oppholde seg på hotell eller annet sted hvis ikke isolering i hjemmet sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern».
 • Kapittel 10 – Flyplass, skip, kollektivtransport og infrastruktur: Lagt til anbefaling "luftfartssektoren bør følge smittevernfaglige anbefalinger" med lenke til veileder for luftfartssektoren. 
 • Nytt kapittel: Kapittel 12 – Psykosial støtte til medarbeidere. 

25. april

 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: Oppdatert anbefaling om "kultur- og idrettsarrangementer" med at forbudet mot arrangementer med flere enn 500 deltakere er forlenget fram t.o.m. 31. august.

24. april

 • Kapittel 5.4 – Hjemmebaserte tjenester: Oppdatert anbefaling "Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester" med språklig presisering om at smitterisiko må vurderes ved dagaktivitetstilbud.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler:
  • Opprettet ny anbefaling "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen".
  • Justert anbefalingen "Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" i henhold til forskrift.
  • Justert ordlyd i anbefalingen "Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte" slik at den er lik som i covid-19-forskriften.

23. april

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Oppdatert anbefaling «Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet» med definisjon av nærkontakt og unntak fra karanteneplikten.
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Ny frist for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner og fylkestannleger er tirsdager kl 12 (endret fra torsdager).
 • Kapittel 4 – Legemidler og medisinsk utstyr: Unntak fra krav om kundesignatur for apotek og bandasjister videreføres frem til 15. juni 2020 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: 
  • Anbefalinger for skjerming av gravide, gravide i risiko og risikogrupper er slått sammen.
  • Oppdatert anbefalingen «Personer som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 14 dager etter ankomst» under unntak fra karanteneplikt om strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland.
  • Oppdatert anbefaling «Personer som har hatt nærkontakt med smittede skal være i karantene i 14 dager etter kontakten» med språklig presisering om opphold utenfor karantenestedet.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: 
  • Oppdatert med forskriftsendring som beskriver hvilket handlingsrom barnehager og skoler har for å redusere åpningstider og gruppestørrelser av smittevernhensyn.
  • Oppdatert anbefalingen «Gradvis åpning av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner» med forskriftsendring om opplæring i grupper med flere alderstrinn sammen (fådelte skoler). 
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: 
  • Lagt inn anbefaling om at musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes. 
  • Oppdatert anbefalingen «Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer» med forskriftsendring med regel om avstand og antall personer som kan møtes, og forbud mot bruk av felles idrettsutstyr og garderobe.

22. april

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Endret anbefalingen om hytteforbud. Det er ikke lenger forbudt å overnatte på hytta eller campingplass i annen kommune, men det er fortsatt anbefalt å begrense fritidsreiser så mye som mulig.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Presisert at retten til plass i barnehage og skole i utgangspunktet går foran beslutninger om redusert åpningstid. Samtidig skal det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor omfattende tilbud barnet har behov for. 

21. april 2020

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Endret anbefalt isolasjonstid for pasienter som er isolert i hjemmet fra 7 til 3 dager etter at de har blitt symptomfri.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett, kultur og andre: Slettet anbefaling om "Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt, da den samme anbefalingen ligger i kapittel 3 om smittevern for helsepersonell.

20. april 2020

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Endret frist for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner og fylkestannleger fra uke 18.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Oppdatert anbefaling om "Smittevern i barnehager og skoler", som lenker til to nye veiledere som er publisert på udir.no: "Veileder for smittevern i skoletrinn 1-7" og "Veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole".

19. april 2020

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Ny anbefaling som lenker til ny "Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift av helsevirksomheter med én-til-én kontakt".
 • Kapittel 5.5 – Tannhelsetjenesten: Sju nye anbefalinger til tannhelsetjenesten. Opprinnelige anbefalinger slettet.

Endringsloggen viser endringer f.o.m. 19. april 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Sist faglig oppdatert: 30. oktober 2020